Vārda dienas svin: Mariss, Matīss, Modris
Datums: Sestdiena, 21. septembris

17.04.2019. finanšu komitejas sēde

Aprīlis 12, 2019

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums sasauc finanšu komitejas sēdi 2019.gada 17.aprīlī pulksten 9:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
2. Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu apjoma apstiprināšanu radniecīgajās kapitālsabiedrībās
3. Par grozījumiem Nolikumā par naudas balvu piešķiršanu Aizkraukles novada izglītības iestāžu izglītojamajiem  par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā
4. Par Deju svētku “Sanākat lieli, mazi!”  dalības maksas un Nolikuma apstiprināšanu
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AIZKRAUKLES GRĀMATA”
6. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 29.03.2012.  saistošajos noteikumos Nr.2012/8 “Par nomas maksu zemei, kuru nodod  pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai”  apstiprināšanu
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 30.10.2013.  saistošajos noteikumos Nr.2013/26 “Aizkraukles novada pašvaldības  kapsētas uzturēšanas noteikumi”  apstiprināšanu
8. Par nedzīvojamo telpu Nr.51 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē
9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļu Nr.2, 3, 4, 5, Kalna ielā 24, Aizkraukle, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā pārdošanu izsolē
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam Jaunceltnes ielā 40A, Aizkrauklē
11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu JZ
12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu IG
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu DK

Pasākumi