Vārda dienas svin: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Datums: Piektdiena, 6. decembris

29.08.2019. domes sēde

Augusts 26, 2019

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Einārs Zēbergs sasauc domes sēdi 2019.gada 29.augustā pulksten 9:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr. Darba kārtības punkts
1 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu
2 Par saistošo noteikumu  “Par Aizkraukles novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu
3 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 27.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/31 “Par sociālās palīdzības  pabalstiem Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
4 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 30.08.2012.  saistošajos noteikumos Nr.2012/17 “Materiālie pabalsti  Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
5 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 26.08.2015.  saistošajos noteikumos Nr.2015/11 “Par dzīvokļa  pabalstu Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
6 Par saistošo noteikumu Nr.2019/10 “Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā”  precizēšanu
7 Par grozījumiem nolikumā  “Aizkraukles Izglītības pārvaldes nolikums”
8 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu SZ
9 Par JT iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa jautājumā
10 Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības ES
11 Par adreses “Svoki” piešķiršanu Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā
12 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Kalna ielā 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, Aizkraukles pagastā)
13 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Lāčplēša iela 27-25, Aizkraukle)
14 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Ošu iela 620, Aizkraukle)
15 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Papardes 3, Aizkrauklē)
16 Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu VD
17 Par neapdzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu IK “Atmiņu ķērājs”
18 Par nedzīvojamo telpu Nr.28 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē
19 Par zemes iznomāšanu SIA “ROKĀDE PLUS”
20 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VJ
21 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VG
22 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IL
23 Par zemes nomas līguma pagarināšanu AL
24 Par zemes nomas līguma pagarināšanu EP
25 Par zemes nomas līguma pagarināšanu GK

 

Pasākumi