Vārda dienas svin: Aldis, Aldris, Alfons
Datums: Piektdiena, 22. novembris

24.10.2019. finanšu komitejas sēde

Oktobris 21, 2019

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums sasauc finanšu komitejas sēdi 2019.gada 24.oktobrī pulksten 9:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr. Darba kārtības punkts
1 Par saistošo noteikumu Nr.2019/_ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.08.2017.  saistošajos noteikumos Nr.2017/13 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums”  apstiprināšanu
2 Par saistošo noteikumu Nr.2019/_ “Grozijumi Aizkraukles novada domes 28.02.2019.saistošajos noteikumos Nr.2019/4 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu”
3 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
4 Par saistošo noteikumu Nr.2019/__ “Par atbalstu audžuģimenēm Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
5 Par debitoru parādu norakstīšanu SIA “UVIKS”
6 Par dalību Zemgales plānošanas reģiona organizētā  konkursā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”
7 Par konkursa “Aizkraukles novada uzņēmēju gada balva 2019”  Nolikuma un komisijas apstiprināšanu
8 Par dāvinājuma pieņemšanu
9 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Birzes ielā 6, Aizkraukle, Aizkraukles pagastā,  atsavināšanu
10 Par adreses maiņu ēkām Jaunceltnes ielā 20, Aizkrauklē
11 Par adreses piešķiršanu  dzīvoklim (telpu grupai) Lāčplēša  ielā 13, Aizkrauklē
12 Par pašvaldības zemes iznomāšanu JK
13 Par pašvaldības zemes iznomāšanu AB
14 Par nedzīvojamo telpu Nr.243, Lāčplēša ielā  4, Aizkrauklē nomas līguma izbeigšanu

 

Pasākumi