Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

Aizkraukles piemērs darbam ar jauniešiem gūst atzinību

Novembris 6, 2019

18.oktobrī domnīca PROVIDUS aizvadīja konferenci par iedzīvotāju iesaisti un sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu: “Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un inovācijas Latvijā un Eiropā”. Konferenci atklājot PROVIDUS pētniece Līga Stafecka prezentēja pārskatu par Latvijas pašvaldību biežāk izmantotajiem iedzīvotāju iesaistes veidiem, kurus pašvaldība un/vai iedzīvotāji ir uzskatījuši par veiksmīgiem un no kuriem varētu mācīties citviet Latvijā. 

 

Aizkraukles novada pieeja pārskatā guvusi īpašu ievērību, jo jauniešu aktivitāte ir augstāka, nekā citviet, un pārskata autoriem šeit izmantotās metodes, kā vietējiem jauniešiem tiek dota iespēja iesaistīties pašvaldības notikumos un sabiedriskajā dzīvē, šķitušas izcelšanas vērtas.

  

Pārskata 1.4. nodaļā tiek stāstīts, kā ikdienā Aizkraukles jaunieši sadarbojas ar vietējo pašvaldību: “Vairumā Latvijas pašvaldību darbam ar jauniešiem ir izveidots īpašs amats – jaunatnes lietu speciālists. Dažas no pašvaldībām šo funkciju ir deleģējušas “jauniešu mājām” (..). Biežāk sastopamā jauniešu iesaistes metode pašvaldībās ir jauniešu domes, kas ir pie pašvaldības izveidota struktūrvienība, kuras vadība un darbība ir uzticēta novada jauniešiem. Aktīvisms un darbības plašums jauniešu domēs ir atšķirīgs. Aizkraukles novada Jauniešu dome darbojas nepilnu gadu un pieder pie aktīvākajām jauniešu domēm, tādēļ ir iekļauta šajā pārskatā kā piemērs šai iedzīvotāju iesaistes formai.

 

Jauniešu Domes darbs 

Pārskats satur diezgan detalizētu aprakstu par to, kā notiek ikdienas darbs. “Aizkraukles Jauniešu dome ir Aizkraukles novada domes izveidota institūcija, lai nodrošinātu jauniešu interešu pārstāvniecību, aizstāvētu jauniešu vajadzības, kā arī piedāvātu pašvaldībai dažādu jautājumu risinājumus un priekšlikumus no jauniešu skata punkta. Praksē tas nozīmē, ka jaunieši regulāri apmeklē novada domes sēdes,dažkārt arī domes komiteju sēdes. Ja sēdēs tiek skatīti jauniešu intereses skaroši jautājumi, jauniešu domes pārstāvji tiek iesaistīti apspriešanā – izsaka savu viedokli,sniedz paskaidrojumus, izsaka iebildumus. Jauniešu domes pārstāvjiem pirms sēdēm ir pieejami visi sēžu materiāli, tādējādi viņi var detalizēti sekot lēmumu pieņemšanasprocesam. Jauniešu domē darbojas aptuveni 40 aktīvie novada jaunieši (13-25 gadi). Jauniešu domei ir iekšējā hierarhija – domes vadītājs un domes padome, kas rīkoregulāras sanāksmes, vada domi. (..). 

 

Aizkraukles Jauniešu domes vadītājs Vladislavs Judins atzīst, ka sākotnēji pašvaldības deputāti jauniešu dalību pašvaldības domes un komiteju sēdēs neuztvēra nopietni, taču laika gaitā attieksme un sadarbība ir uzlabojusies, jauniešu viedoklistiek ņemts vērā pašvaldības domes sēdēs, dažkārt izdodas pašvaldības darbiniekus pārliecināt arī tad, ja jauniešu viedoklis atšķiras, piemēram, par kādu pasākumu rīkošanu. 

 

Brīvprātīgais darbs  

Otrs nozīmīgs aktivitāšu loks ir saistīts ar brīvprātīgo darbu, par kura veikšanu tiek slēgts brīvprātīgā līgums. Jauniešu domes pārstāvji brīvprātīgi iesaistās pašvaldības darbā, palīdzot veidot publicitātes materiālus, rīkot, vadīt, arī tulkot dažāduspasākumus, nodrošināt kārtību pasākumos. Īpaši lielu atbalstu brīvprātīgie jaunieši nodrošina kultūras pasākumu rīkošanā, palīdzot nodrošināt pasākumu apskaņošanu, gaismošanu utt. Pagājušajā, 2018. gadā Aizkraukles novadā dzīvoja 1087 jauniešivecumā no 14 līdz 25 gadiem. Brīvprātīgajā darbā ir iesaistījušies aptuveni 56jaunieši, no tiem 28 jaunieši brīvprātīgi ir nostrādājuši vairāk nekā 50 stundu.

 

Pašvaldība finansiāli atbalsta jauniešu domes darbu, reizi gadā piešķirot tai papildu finansējumu. Jauniešu vajadzībām dome ir piešķīrusi telpas – Jauniešu studiju Aizkraukles Interešu izglītības centrā. Viens no pašvaldības deputātiem atzīst, ka pašvaldības ieguldījums jauniešu aktivizēšanā padara jauniešus lojālākus, atbildīgākuspar apkārtējo vidi, piemēram, ziņojot par sīkā huligānisma gadījumiem, – vienaudžusabojātu pašvaldības īpašumu. Vienlaikus Aizkraukles pašvaldības pārstāvis atzīst, ka jauniešu iesaistē liela loma ir pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei, kuraentuziastiski iesaista jauniešus dažādos pasākumos, palīdz sagatavot projektupieteikumus. Pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste vada vienu no aktīvākajām jauniešu organizācijām novadā – “Yes”.  

 

Gūst jaunas idejas sabiedrības iesaistei 

Aizkraukles novada pašvaldību šajā konferencē pārstāvēja teritorijas attīstības plānotāja Ilona Kāgane, kas atzīst, ka, piedaloties pasākumā, no citiem pašvaldību kolēģiem saņēma uzslavas arī par citām sabiedrības iesaistes formām, piemēram, “Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcijas” izstrādes sakarā.Tāpat arī tā bija lieliska iespēja smelties jaunas idejas un saprast tās jomas, kurās vel varam augt. Esam arī izrunājuši tās idejas ar kolēģiem un vadību, kuras varētu būt īstenojamas arī mūsu pašvaldībā, lai vēl vairāk aktualizētu sabiedrības līdzdarbošanosun kopīgiem spēkiem veidotu mums apkārtējo vidi tādu, kā vēlamies,“ stāstaI.Kāgane. 

 

Konferences ieraksta pirmā daļa pieejamašeit, bet otrā –šeit. 
Konferencē prezentētais “Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas pašvaldībās” pieejams PROVIDUS mājaslapā www.providus.lv – šeit. 

 

LRM_EXPORT_5433693674732_20191104_145323198

 

LRM_EXPORT_5422020476017_20191104_145311525

Pasākumi