Vārda dienas svin: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Datums: Piektdiena, 6. decembris

21.11.2019. finanšu komitejas sēde

Novembris 15, 2019

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums sasauc finanšu komitejas sēdi 2019.gada 21.novembrī pulksten 9:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr. Darba kārtības punkts
1 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Aizkraukles siltums”
2 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada SIA “Lauma A”
3 Par pašvaldības īpašumā esošu debitoru parādu segšanu Aizkraukles novada SIA “Lauma A”
4 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Aizkraukles novadā 2020.gadam
5 Par saistošo noteikumu “Grozijumi Aizkraukles novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2019/4″ Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu”
6 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
7 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Bērzu ielā 6, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, atsavināšanu
8 Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 31, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu
9 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Vītolu ielā 518, Aizkrauklē, atsavināšanu
10 Par nedzīvojamo telpu iznomātās platības precizēšanu  SIA “LAUMA A”
11 Par zemes lietošanas mērķa maiņu  EV  nekustamajiem īpašumiem Aizkrauklē
12 Par pašvaldības zemes iznomāšanu  AD
13 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  AB
14 Par zemes nomas līguma pagarināšanu IB
15 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  IG

Pasākumi