Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Apbalvojuma piešķiršanas kārtība

Kandidātu izvirzīšana notiek aizpildot iesnieguma veidlapu Aizkraukles novada pašvaldībai un ne mazāk kā 5 darba dienas pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā.

 

Iesniegumā jānorāda:

  • apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, tālrunis un dzīves gaitas apraksts,
  • apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, darbības virziens, tās vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,
  • apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,
  • vispusīgs nopelnu apraksts personas vai kolektīva apbalvošanai,
  • informācija par kandidāta iesniedzēju (iesniedzējiem).

 

Ierosinājumus apbalvojumu saņemšanai var iesniegt visa kalendārā gada laikā Aizkraukles novada domes deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotāji – ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.

 

Lēmumu par apbalvojumu „Aizkraukles Goda pilsonis” piešķiršanu pieņem dome pēc komiteju izvērtējuma. 

Lēmumu par Goda raksta, Atzinības un Pateicības piešķiršanu var pieņemt gan dome, gan Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs.

 

Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek rakstveidā paziņots pieteicējam, kā arī, ja ir saņemta pretendenta piekrišana, desmit dienu laikā pēc apbalvojuma saņemšanas, informācija par pretendentu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā izdevuma “Domes Vēstis” numurā, norādot pretendenta vārdu, uzvārdu un kategoriju, par kuru piešķirts apbalvojums.

 

Apbalvojamo par apbalvojuma pasniegšanas laiku un vietu informē nedēļu pirms apbalvojuma pasniegšanas.

Apbalvojuma pasniegšanu nodrošina pašvaldības administrācija.  

Aizkraukles pilsētas pašvaldības apbalvojumus pasniedz svinīgos apstākļos Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs vai viņa norīkota persona. 

 

Apbalvojumu pieškiršanas veidlapa

Pašvaldības apbalvojumu nolikums

 

 

Pasākumi