Vārda dienas svin: Kintija, Kora
Datums: Svētdiena, 18. februāris

Izglītības programmu licencēšana

APSTIPRINĀTA
ar Aizkraukles novada domes
2017.gada 27.jūlija
lēmumu Nr.158 (protokols Nr.7, 26.§)
Nr.2017/57

AIZKRAUKLES NOVADA DOMES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS

KĀRTĪBA

 

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu
 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība (turpmāk tekstā – Kārtība) nosaka, kā Aizkraukles novada dome izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes), kā arī dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa pagarināšanas kārtību un citu šajā Kārtībā minēto darbību veikšanas kārtību.

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (2.pielikums)  un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (3.pielikums) izsniedz Aizkraukles novada  domes (turpmāk tekstā – pašvaldība) izveidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

3. Komisijai adresētie licencēšanas iesniegumi un dokumenti iesniedzami Aizkraukles novada domē, vai nosūtāmi pa pastu vai elektroniski (e-pasts: dome@aizkraukle.lv) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par drošu elektronisku parakstu. Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Aizkraukles novada domē.

 

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Licenci var pieprasīt juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu izglītības  un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

5. Lai saņemtu pašvaldības licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas apjoms ir līdz 160 akadēmiskajām stundām.

6. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.

7. Licences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā iesniedz:

7.1. rakstveida iesniegumu (1.pielikums), kurā norāda:

7.1.1. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.

7.1.2. fiziskai personai- vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.

7.2. licencējamo interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk tekstā – izglītības programma), kurā norāda:

7.2.1. izglītības programmas nosaukumu;

7.2.2. izglītības programmas mērķi;

7.2.3. izglītības programmas uzdevumus;

7.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;

7.2.5. izglītības programmas apjomu (stundās);

7.2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);

7.2.7. izglītības programmas īstenošanas valodu;

7.2.8.izglītības programmas paredzamos rezultātus.

7.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;

7.4. pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugu.

 

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

8. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības un tās tiek protokolētas.

9. Komisija:

9.1. izskata iesniegtos dokumentus;

9.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

9.3. pieņem lēmumu par:

9.3.1. licences izsniegšanu;

9.3.2. atteikumu izsniegt licenci;

9.3.3. izsniegtās licences anulēšanu;

9.3.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/ vai pagarināšanu;

9.4. pieteikumus izskata un 9.3.punktā minētos lēmumus pieņem viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu;

9.5. noformē un izsniedz licences;

9.6. apkopo informāciju par izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā;

9.7. ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu (par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild programmas īstenotājs)

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu vai šīs kārtības prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

10.2. iesniegtajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

10.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

10.4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai

11. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai.

12. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci, ja:

12.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;

12.2. licences īpašnieka darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

12.3. licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai;

12.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;

12.5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

12.6. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

13. Par licences anulēšanu licences īpašnieks tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

14. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku un izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc.

15. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, norādot atbildes sniegšanas termiņu. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.

16. Pašvaldībai izskatot jautājumu par licences izsniegšanu, ir tiesības pieaicināt speciālistus, ekspertus, kā arī pieprasītāju konkrētu jautājumu noskaidrošanai.

17. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

18. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

19. Licenci tās pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai izsniedz pret parakstu.

20. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme „Dublikāts”.

21. Licences īpašniekam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.

22. Komisijas lēmumu var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.

 

III. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība

23. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu un licences izsniegšanu uz laiku līdz 2(diviem) gadiem  pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

24. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

24.1. izsniegtās licences kopiju;

24.2. informāciju par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā, izmaiņu gadījumā pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu.

25. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai;

26. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

IV. Noslēguma jautājumi

27. Ar šīs Kārtības spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu ar Aizkraukles novada domes 2013.gada 24.jūlija sēdes lēmumu Nr.183 (protokols Nr.8, 43.§) apstiprināto Aizkraukles novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās  izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu.

 

PIELIKUMI  – Licences iesnieguma veidlapa (27.07.2017. Lēmums Nr.158 (protokols Nr.7, 26.§))

Pasākumi