Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Metodisko apvienību nolikums

Apstiprinu
2012. gada 3.oktobrī
Aizkraukles Izglītība pārvaldes vadītāja
A.Siliņa

METODISKO APVIENĪBU DARBĪBAS NOLIKUMS

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru novadu izglītības iestāžu un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas  (turpmāk tekstā – starpnovadu) skolotāju metodisko apvienību darbības nolikums nosaka metodisko apvienību un to vadītāju darbības pamatprincipus.

2. Metodisko apvienību (turpmāk tekstā – MA) darbā piedalās pedagoģiskie darbinieki. Metodisko apvienību darbu vada un koordinē Aizkraukles Izglītības pārvalde.

3. MA vadītāji tiek izvirzīti no novadu izglītības iestādēm pēc iespējas proporcionāli izglītojamo skaitam katrā novadā.

4. Katra mācību gada sākumā Izglītības pārvaldes vadītājs nosūta izglītības iestāžu direktoriem MA vadītāju sarakstu un MA vadītāju ieteicamo darba slodzi.

5. MA vadītāji savā darbā ievēro LR Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Ministru Kabineta noteikumus, Izglītības pārvaldes iekšējos normatīvos aktus un citus normatīvos dokumentus.

6. MA darbojas atbilstoši attiecīgā mācību priekšmeta vai izglītības jomas mērķiem un uzdevumiem (specifikai).

7. MA vadītāji ir koleģiāla izglītības metodiķu grupa, kas sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, strādā ar noteiktas kvalifikācijas pedagoģiskajiem darbiniekiem .

II METODISKO APVIENĪBU DARBĪBAS MĒRĶI , GALVENIE UZDEVUMI

 8. Metodisko apvienību darbības mērķis: paaugstināt pedagoģisko darbinieku profesionālo meistarību.

9. Metodisko apvienību darbības galvenie uzdevumi:

9.1. sadarbībā ar Izglītības pārvaldi atbalstīt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi;

9.2.  veicināt skolotāju radošo un inovatīvo darbību ;

9.3. sekmēt valsts izglītības politikas īstenošanu un inovāciju ieviešanu konkrētajā mācību priekšmetā vai izglītības jomā;

9.4.  izzināt un popularizēt veiksmīgas pedagoģiskās darbības pieredzi.

 III METODISKĀS APVIENĪBAS VADĪTĀJA PIENĀKUMI

10.  Kopā ar MA pedagogiem izstrādāt un iesniegt Izglītības pārvaldē līdz katra gada 15.septembrim  MA darba plānu mācību gadam.

11.  Sagatavot un vadīt sanāksmes un citus MA pasākumus saskaņā ar gada darba plānu.

12.  Iesniegt pārskatu par pasākuma norisi un dalībnieku reģistru Izglītības pārvaldē līdz tekošā mēneša pēdējam datumam.

13.  Veidot datu bāzi par metodiskās apvienības pedagogu kvalifikāciju un darba pieredzi, organizēt labākās pedagoģiskās darba pieredzes izzināšanu un popularizēšanu.

14.  Izzināt  attiecīgo  mācību priekšmetu pedagogu tālākizglītības vajadzības, sniegt atbalstu atbilstošu tālākizglītības kursu apmeklēšanai, sadarbojoties ar Izglītības pārvaldi un citām institūcijām.

15.  Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu, profesionālo asociāciju organizētajos pasākumos MA vadītājiem.

16.  Sadarbībā ar VISC, Izglītības pārvaldi un, atbilstoši mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtībai, organizēt 2. posma un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes.

17.  Līdz katra mēneša 20.datumam precizēt MA darba plānā paredzēto pasākumu laiku, vietu, darba saturu nākošajam mēnesim un informēt Izglītības pārvaldes galveno speciālistu – metodiķi elektroniski  vai telefoniski.

18.  Kopā ar pedagogiem organizēt starpnovadu diagnosticējošos pārbaudes darbus (pēc nepieciešamības) un izstrādāt pārbaudes darbu saturu, kā arī darbu saturu starpnovadu olimpiādēm.

19.  Iesaistīties valsts pārbaudes darbu organizēšanā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

20.  Apkopot valsts necentralizēto pārbaudes darbu, olimpiāžu rezultātus, sagatavot analītiskos materiālus, iesniegt tos Izglītības pārvaldē un informēt MA pedagogus.

21.  Piedalīties starpnovadu skolēnu zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā, zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā saskaņā ar skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kārtību.

22.  Sadarboties ar Izglītības pārvaldi tai adresēto iesniegumu izskatīšanā kā pieaicinātiem ekspertiem.

23.  Sniegt metodisko atbalstu, atbilstoši kompetencei, novadu izglītības iestādēm.

24.  Iesniegt Izglītības pārvaldē metodiskās apvienības darba pašvērtējumu katra mācību gada noslēgumā.

IV METODISKO APVIENĪBU VADĪTĀJU TIESĪBAS

25.  Saņemt darba samaksu par MA vadītāja darba pienākumu izpildi, atbilstoši Izglītības pārvaldes ieteikumam, iekļaujot likmes un darba samaksu skolu tarifikācijās.

26.  Saņemt no Izglītības pārvaldes nepieciešamo informāciju, konsultācijas sava darba pienākumu veikšanai.

27.  Izmantot Izglītības pārvaldes kopēšanas iekārtu, papīru 2.posma, starpnovadu olimpiāžu un semināru organizēšanai.

V METODISKO APVIENĪBU DOKUMENTĀCIJA

28.  MA  darba plāns mācību gadam (pielikums Nr.1).

29.  Pārskats par pasākumu norisi, apmeklējuma reģistrs (pielikums Nr.2).

30.  Analītiskie materiāli par pārbaudes darbu, olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rezultātiem (protokoli, recenzijas u.c.).

31.  MA skolotāju datu bāze.

Metodiskās apvienības dokumentācija atrodas pie metodiskās apvienības vadītāja un Izglītības pārvaldē.

1.pielikums
2.pielikums

Pasākumi