Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Aizkraukles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija atrodas Aizkraukles Izglītības pārvaldes pārziņā un darbojas saskaņā ar 28.01.2010. domes sēdē apstiprināto Aizkraukles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisijas nolikumu.
Komisija savas kompetences ietvaros veic bērnu pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, iesaka bērnam piemērotu izglītības programmu.

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Vēsma BĒRZIŅA – komisijas priekšsēdētājs,
Anita KOKINA,
Aldona BRITĀNE,
Evija SMILGĀJA,
Mārīte BROKA.
 Lāčplēša iela 1, 55.kabinets (iepriekš piesakoties)
26499055
 Nolikums
(28.01.2010. ar groz. 31.01.2013)

 

Nepieciešamie dokumenti

Saskaņā ar Valsts Izglītības satura centra rekomendāciju, komisija pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijā.

Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:

 • vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (1.pielikums);
 • izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un vecāku personu apliecinošs dokuments;
 • ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums;
 • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
 • psihologa atzinums;
 • izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai individuālais atbalsta pasākumu plāns;
 • ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, un iepriekš ieteikta speciālās izglītības programma vai atbalsta pasākumi, tad kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns vai rehabilitācijas pasākumu izvērtējumu dinamikā;
 • sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā;
 • atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildus dokumenti:
  • izglītojamiem ar redzes traucējumiem – ārsta oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem – Otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda vai logopēda, kā arī psihologa (atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes). Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem un ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām – arī bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes. Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes. Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums;
  • izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām – atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no saslimšanas veida – klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai histoloģisku izmeklējumu rezultāti;
  • izglītojamiem ar valodas traucējumiem – logopēda vai audiologopēda atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes. Psihologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida – otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai psihiatra vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un mācīšanās traucējumiem (pamatizglītībā) – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem – bērnu psihiatra vai psihiatra vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

  Visiem izglītojamiem vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu.

 

Pasākumi