Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Bāriņtiesas nolikums

Apstiprināts
ar Aizkraukles novada domes
2010.gada 28.janvāra sēdes
lēmuma Nr.9 (protokols Nr.2 1.§.)
5.punktu

GROZĪTS
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 30.oktobra sēdes
lēmumu Nr.263 (protokols Nr.11 21.§.)

 

ar Aizkraukles novada domes
2015.gada 25.februāra sēdes
lēmumu Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)

 AIZKRAUKLES NOVADA BĀRIŅTIESAS

Nolikums

I   VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Aizkraukles novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
 1. Bāriņtiesas juridiskā adrese Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101. Bāriņtiesasdarbības teritorija – Latvijas Republikas Aizkraukles novada administratīvā teritorija: Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts.

Grozīts ar 25.02.2015. lēmuma Nr. 30 (protokols Nr.3 6.§.)1.1.punktu

 1. Aizkraukles pagastā tiek nodrošināta likumā noteiktā palīdzība mantojuma lietu kārtošanā, apliecinājumu veikšanā un citu Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādīto uzdevumu
 2. Bāriņtiesas kompetencē noteikto uzdevumu izpildi funkcionāli pārrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tieslietu ministrija sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību noteiktu uzdevumu izpildē.
 3. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir tieši pakļauts domei.
 4. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir Aizkraukles novada pašvaldība.

 

II    BĀRIŅTIESAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

 1. Bāriņtiesas sastāvā ir:

7.1. bāriņtiesas priekšsēdētājs,

7.2. bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks,

7.3. četri bāriņtiesas locekļi.

Grozīts ar 25.02.2015. lēmuma Nr. 30 (protokols Nr.3 6.§.)1.2.punktu

 1. Sastāvu ievēl Aizkraukles novada dome uz 5 gadiem.
 2. Bāriņtiesas darbu vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis:

91 .    Bāriņtiesas priekšsēdētājs atbilstoši Bāriņtiesu likumam:

91.1. vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu atbilstoši Bāriņtiesu likuma un citu normatīvo aktu prasībām, Bāriņtiesas nolikumam;

91.2. nodrošina bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību pašvaldības domei pēc tās pieprasījuma;

91.3. pārstāv bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

91.4. nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku darba pienākumus;

91.5. iesaka pašvaldībai bāriņtiesas locekļu un darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu, atbilstoši bāriņtiesas darba apjomam;

91.6. organizē bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

91.7. organizē bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;

91.8. vada bāriņtiesas sēdi vai norīko bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus par bāriņtiesas sēžu vadītājiem, kā arī sadala citus pienākumus bāriņtiesas darbiniekiem;

91.9. nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;

91.10. veic citus normatīvajos aktos priekšsēdētāja noteiktos uzdevumus/pienākumus.

Papildināts ar 25.02.2015. lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)1.3.punktu

 1. Bāriņtiesas sēdes notiek vienu reizi nedēļā.
 2. Bāriņtiesas lietvedību, dokumentu apriti un arhīvu kārto bāriņtiesas sekretārs.

 

III   KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA UN

 IEPAZĪŠANĀS AR LIETAS MATERIĀLIEM

 

 1. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus:

12.1.    Bāriņtiesas priekšsēdētāja:

Lāčplēša iela 1A , Aizkrauklē, 1.stāvā, kab. 112:

– otrdienās no plkst.8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

12.2.    Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece:

Lāčplēša iela 1A , Aizkrauklē, 1.stāvā, kab. 113:

– trešdienās no plkst. 14.00 – 18.00 (17.00-18.00 pēc iepriekšēja pieraksta)

–  ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

12.3.  Bāriņtiesas locekle :

Kalna iela 20, Aizkraukles pagastā:

–  trešdienās no plkst. 14.00 – 18.00 (17.00-18.00 pēc iepriekšēja pieraksta)

–  piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Grozīts ar 25.02.2015. lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)1.4.punktu

 1. Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties:

13.1.    konkrētā administratīvā procesa dalībnieki;

13.2.    lietā pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums, – ar konkrētās lietas materiāliem,

13.3.    prokurors, Labklājības ministrijas ierēdnis (darbinieks) un Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektors, ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem.

 1. Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju veikt izrakstus no lietas materiāliem vai ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos dokumentus,  par to izdarot atzīmi uzziņas lapā.
 2. Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, ne garāku par trīs darba dienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz Bāriņtiesas rīcībā esošo dokumentu vai lēmuma norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošanu un izsniegšanu.
 3. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem nenodrošina.

 

IV  BĀRIŅTIESAS VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI

 1. Bāriņtiesa:

17.1.    aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās   intereses un tiesības;

17.2.    izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību

17.3.    piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

17.4.    sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;

Papildināts ar 25.02.2015. lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)1.5.punktu

17.5.    informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

17.6.    neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

17.7.    sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

17.8.    Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;

17.9.    izšķirt vecāku domstarpības bērnu un vecāku personiskajās attiecībās;

Papildināts ar 25.02.2015. lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)1.6.punktu

17.10.  organizē starptautisko sadarbību lietās, kas skar bērnu vai citas rīcībnespējīgu  personu tiesības;

Papildināts ar 25.02.2015. lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)1.7.punktu

17.11. bērna interesēs sniedz tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja bērna vecāki vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ to nav izdarījis.

Papildināts ar 25.02.2015. lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)1.8.punktu

 

V  TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

 1. Bāriņtiesa darbības tiesiskumu nodrošina ievērojot LR spēkā esošo normatīvo aktu normas, t.sk., Civilprocesa likuma, Kriminālprocesa likuma un Administratīvā procesa likuma normas.
 2. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.
 1. Bāriņtiesas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, kas neaptur pieņemtā lēmuma izpildi un pārsūdzētais lēmums ir spēkā līdz sprieduma pasludināšanai.
 1. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties.

VI BĀRIŅTIESAS DARBĪBAS PĀRSKATI

 1. 22. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību pašvaldības domei.
 2. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par tās darbību.
 3. Bāriņtiesa sagatavo pārskatu par savu darbību par iepriekšējo gadu.

 

Aizkraukles novada

Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                                                                               L.Purvinska

Pasākumi