Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

Attīstības stratēģija

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Aizkrauklē
2014.gada 30.aprīlī                                                                         Lēmums Nr.69 (protokols Nr.4,4.§)

 

Par Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2014.-2025.gadam apstiprināšanu

 

2014.gada 16.aprīlī ir saņemts pozitīvs Zemgales plānošanas reģiona atzinums Nr.1-6/101e, kurā ir teikts, ka Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2025.gadam izstrādāta balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilst LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, tā atbilst ZPR attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem un  ZPR atbalsta izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu Aizkraukles novada domē.
Pamatojoties uz likuma “Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.daļu un 21.panta trešo daļu, 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2.punktu, 23.04.2014. Finanšu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2025.gadam (pielikumā).

2. Publicēt lēmumu par Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2025.gadam apstiprināšanu pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv, un vietējā  laikrakstā “Domes  vēstis”.

3. Lēmumu un apstiprināto Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2025.gadam divu nedēļu laikā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papīra formā un elektroniskā formātā, elektronisko versiju nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam.

4. Nodrošināt Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2025.gadam publisku pieejamību.

 

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)            L.Līdums

 

Pasākumi