Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

HES pārgāzne

Pārgāznes teritorija

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Aizkrauklē

2009.gada 30.jūlijā
Lēmums Nr.175 (protokols Nr.9,1.§.)

Par detaļplānojuma Teritorijai starp Dārza, Enerģētiķu ielām un Daugavas ūdenskrātuvi posmā no Nokalniem līdz Pļaviņu HES Aizkrauklē, Aizkraukles novadā apstiprināšanu

 

Izskatījusi AS “Latvenergo” 20.07.2009 iesniegto detālplānojuma galīgo redakciju, SIA „Grupas 93” ziņojumu par detaļplānojuma atbilstību Aizkraukles novada teritorijas plānojumam, institūciju nosacījumu ievērošanu un vērā ņemtajiem un noraidītajiem juridisko un fizisko personu priekšlikumiem un  iebildumiem, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punktu, 71.punkta un 72.punktu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes 2007.gada 27.decembra lēmumu (sēdes prot. 16,§5), 2008.gada 28.augusta lēmumu Nr.215 (sēdes prot. 11,§7), 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.243 (sēdes prot. 12,§14), Finanšu komitejas 2009.gada 23.jūlija lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Andrejs BEINĀRS, Juris BENJAVS, Ināra ČEIČA, Ināra GAILE, Armands KASPARĀNS, Ilga KRAVALE, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Vilnis PLŪME, Aina PODVINSKA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Ēriks VIZULIS, Indra VĪKSNA.); PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt detaļplānojuma „Teritoriju starp Dārza, Enerģētiķu ielām un Daugavas ūdenskrātuvi posmā no Nokalniem līdz Pļaviņu HES Aizkrauklē”, iekļaujot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3201 001 0116, daļu no 3201 001 0167, 3201 001 0168, 3201 001 0169, 3201 001 0108, 3201 051 0307, 3201 001 0105, 3201 001 0151, 3201 001 0106, daļu no 3201 001 0101, 3201 001 0102, 3201 001 0107, 3201 001 0111, 3201 001 0120, daļu no 3201 001 0122, daļu no 3201 001 0119, daļu no 3201 001 0137, 3201 001 0138, daļu no 3201 001 0141, 3201 001 0114, 3201 001 0132, 3201 001 0124, 3201 001 0113, 3201 001 0125, 3201 001 0126, 3201 001 0142, 3201 001 0117, 3201 001 0118, 3201 001 0112, 3201 001 0103, 3201 001 0104, 3201 001 0135, daļu no 3201 001 0110, 3201 001 0136, 3201 001 0139 un daļu no 3201 001 0143 redakciju par galīgo redakciju (pievienots).

 

2. Uzdot detaļplānojuma vadītājai Sigitai DIŠLEREI divu nedēļu laikā publicēt lēmumu  par detaļplānojuma galīgo redakcijas apstiprināšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Staburags” un sagatavot interneta publikāciju novada domes mājas lapā.

 

3. Lēmumu nosūtīt LR Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai.

 

Domes priekšsēdētājs                          (paraksts)                                V.Plūme

  • Paskaidrojuma raksts
  • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  • Karte: Esošā izmantošana
  • Karte: Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
  • Karte: Esošās un plānotās inženierkomunikācijas

Pasākumi