Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

Lāčplēša 32

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā 32, Aizkrauklē

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Aizkrauklē

2014.gada 30.jūlijā
Lēmums Nr.135 (protokols Nr.8, 4.§)

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lačplēša ielā 32, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā apstiprināšanu

Izskatot izstrādāto detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lačplēša ielā 32, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ar kadastra apzīmējumu 32010030114 projektu un sagatavoto kopsavilkumu par detālplānojuma izstrādes procesu, Aizkraukles novada dome atzīmē, ka detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam Lačplēša ielā 32, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ar kadastra apzīmējumu 32010030114 izstrādāts atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, “Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2004.-2013.gadam” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Nr.4 prasībām un atbilstoši 2014.gada 30.aprīļa domes lēmuma Nr.72 (protokols Nr.4, 7.§) darba uzdevumam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.1 apakšpunktu, 120., 121.punktu, Aizkraukles novada pašvaldības Būvvaldes 24.07.2014. atzinumu (protokols Nr.A-14-21), atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,  Zane ROMANOVA, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā 32, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, (izstrādātājs arhitekte Gunta Kursīte) (pielikumā).

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstos “Domes  Vēstis” un “Latvijas Vēstnesis” un ievietot paziņojumu Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā internetā www.aizkraukle.lv.

3. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam.

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs                (personiskais paraksts)                                   L.Līdums

 

  • Apbūves noteikumi
  • Adresācijas priekšlikumi
  • Aizsargjoslas
  • Plānoto zemes vienību atļautā izmantošana
  • Satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju plāns

Pasākumi