Vārda dienas svin: Aldis, Aldris, Alfons
Datums: Piektdiena, 22. novembris

Sabiedrības līdzdalība

Aizkraukles novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2014.gada 24.janvāra Aizkraukles novada domes sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.1, 2.§), „Par Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2025.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskai apspriešanai”, lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1, 3.§) „Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un  lēmuma Nr.4 (protokols Nr.1, 4.§)  „Par Aizkraukles novada Integrētās attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizācijas projekta nodošanu publiskai apspriešanai” tiek nodoti šādi dokumenti:

 

  • Aizkraukles novada attīstības programmas aktualizācijas 2013.-2020.gadam projekts;

1.daļa “Esošās situācijas raksturojums un analīze”

2.daļa “Attīstības stratēģiskā daļa”

3.daļa “Investīciju plāns”

Pielikumi:

1. Aizkraukles novada investīciju plāna 2008.-2013.izvērtējums

2. Aizkraukles novada pašvaldībā realizētie infrastruktūras projekti

3. Aizkraukles novada attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes darba grupas sanāksmes protokols par dabas parku “Daugavas ieleja”

4. Aizkraukles novada izglītības iestāžu attīstības darba grupas diskusiju apkopojums 2013.gada 13.maijā

5. Iespējamie skolu modeļi

6. Attīstības plānošanas pirmsskolas izglītības iestādēs

 

  • Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcija, kurā integrēti dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna 2014.–2026.gadam risinājumi (turpmāk tekstā – Aizkraukles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti);
  • Vides pārskata projekts, kas izstrādāts Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Aizkraukles novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam (turpmāk tekstā – Vides pārskata projekts).

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2014.gada 10.februāra līdz 2014.gada 24.martam. Ar Aizkraukles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un Vides pārskata projektu var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 2.stāvā, 204.kabinetā un Aizkraukles pagasta pārvaldē, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, 2.stāvā,  pašvaldības iestāžu darba laikā, kā arī Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un SIA „METRUM” mājas lapā www.metrum.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 14.martā plkst.16.00 Aizkraukles novada pašvaldības ēkā, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, 1.stāva sēžu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt Aizkraukles novada pašvaldībā, kā arī sūtot uz e-pasta adresi dome@aizkraukle.lv vai ilona.kagane@aizkraukle.lv līdz 2014.gada 24.martam, fiziskām personām, norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adreses.

Kontaktpersona: Aizkraukles novada pašvaldības attīstības plānotāja Ilona Kāgane, ilona.kagane@aizkraukle.lv,  tālrunis 65133928.

Papildus norādām, ka Aizkraukles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties, izteikt priekšlikumus un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē arī par izstrādāto dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna 2014.–2026.gadam projektu. Paziņojumi par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, plānotajām tikšanām/darba grupām un iespēju iepazīties ar izstrādāto dokumentu tiks publicētas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv, Aizkraukles, Jaunjelgavas un Skrīveru novada pašvaldību vietējos laikrakstos, kā arī attiecīgo pašvaldību administrācijas telpās.

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam un Vides pārskats tiek izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai” ietvaros (projekts Nr.LLIV-316).

Pasākumi