Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

Paziņojums par sākšanu

Paziņojums
par Aizkraukles novada plānošanas dokumentu – Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam ar integrētu dabas aizsardzības plānu,Aizkraukles novada attīstības programmas 2013. – 2020. gadam un Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2025.gadam izstrādes uzsākšanu

Aizkraukles novada pašvaldība paziņo, ka 2012.gada 13.decembrī Aizkraukles novada dome pieņēma lēmumus:

  • Nr.299 (protokols Nr.14, 4.§.) “Par Aizkraukles novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu, tajā integrējot dabas parka “Daugavas ieleja” aizsardzības plānu” (turpmāk – teritorijas plānojums) ko paredzēts īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” ietvaros;

DARBA UZDEVUMS AIZKRAUKLES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 2013.-2025.gadam

  • Nr.300 (protokols Nr.14, 5.§.) “Par Aizkraukles novada attīstības programmas 2013. – 2020.gadam aktualizāciju”;

DARBA UZDEVUMS AIZKRAUKLES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS AKTUALIZĀCIJAI  2013.-2020.gadam

  • Nr.301 (protokols Nr.14, 6.§.) “ParAizkraukles novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu”.

DARBA UZDEVUMS AIZKRAUKLES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDEI

 

Ar pieņemtajiem lēmumiem ir apstiprināti plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumi, kuros iekļauti veicamie darbi un laika grafiks. Aizkraukles novada attīstības programmas, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  un teritorijas plānojuma 1.redakciju plānots izstrādāt līdz 2013.gada 3.ceturksnim, pēc kura plānots šos dokumentus nodot sabiedriskajai apspriešanai, organizējot 6 nedēļu garu sabiedriskās apspriešanas posmu. Aktuālākajai informācijai sekojiet līdzi pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.

Par plānošanas dokumentu izstrādes vadītāju apstiprināts Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Einārs Zēbergs (t.65133932).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.09.2013. var iesniegt Aizkraukles novada pašvaldībā – Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, LV 5101, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

PROJEKTI

Pasākumi