Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Būvvaldes lēmumi

Informācija par saņemtajiem būvniecības ierosinājumiem

Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) publiskā portāla tīmekļa vietnes https://bis.gov.lv/bisp/ sadaļā “E-pakalpojumi” ir pieejama funkcija “Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem”. Līdz ar to Aizkraukles novada pašvaldības būvvaldei, izmantojot BIS, tiek nodrošināta Būvniecības likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteiktā pienākuma “paziņot sabiedrībai par būvniecības ieceri/ pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas/lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā” izpilde.

Informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, BIS publiskajā portālā ir iespējams aplūkot šādos veidos:

Tekstuālā informācija

Ģeotelpiskā informācija

Informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses Informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju

Pasākumi