Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Sociālie jautājumi

Saistošie noteikumi ir publicēti ar visiem spēkā esošajiem grozījumiem (konsolidētā versija). Grozījumi un precizējumi atsevišķi publicēti pie informācijas par grozījumiem, precizējumiem.

 

Saistošie noteikumi (pilnā versija ar visiem grozījumiem) Saistošo noteikumu numurs Domes lēmums Publikācija
2008/6 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā 26.06.2008.
Nr.6
Lēmums Nr.170 (prot. Nr.9, 1.§) 26.07.2008. Domes Vēstis Nr.6 (167)
2010/8 Par garantēto minimālo ienākuma pabalstu Aizkraukles novadā 27.05.2010.
Nr.8
Lēmums Nr.142 (prot. Nr.7, 13.§) 20.06.2010. Domes Vēstis Nr.7 (190)
grozīti 30.10.2013. Nr.2013/27 Lēmums Nr.270
(prot. Nr.11, 28.§)
2012/5 Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Aizkraukles novadā 26.01.2012
Nr.2012/5
Lēmums Nr.7 (prot. Nr.2, 5.§) 03.03.2012. Domes Vēstis Nr.3 (210)
2012/13 Par trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa  noteikšanu Aizkraukles novadā 28.06.2012.
Nr.2012/13
Lēmums Nr.154 (prot. Nr.7, 18.§) 08.09.2012. Domes Vēstis Nr. 9 (216)
grozīti 30.10.2013.
Nr.2013/30
Lēmums Nr.273  (prot. Nr.11, 31.§)
grozīti 25.02.2015.
Nr.2015/2
Lēmums Nr.26
(prot.Nr.3, 2.§)
04.04.2015. Domes Vēstis Nr.4 (247)
grozīti 30.03.2017.
Nr.2017/4
Lēmums Nr.59
(prot.Nr.3, 6.§)
13.05.2017. Domes Vēstis Nr.7 (274)
grozīti 30.11.2017. Nr.2017/ Lēmums Nr.237
(prot.Nr.11, 3.§)
13.01.2018.  Domes Vēstis Nr.1 (282)
2012/17 Materiālie pabalsti Aizkraukles novadā 30.08.2012.
Nr.2012/17
Lēmums Nr.214 (prot. Nr.9, 31.§) 06.10.2012. Domes Vēstis Nr.10 (217)
grozīti 30.10.2013
Nr.2013/29
Lēmums Nr.272  (prot. Nr.11, 30.§)
grozīti 27.04.2016.
Nr. 2016/6
Lēmums Nr.73 (prot.Nr.6, 13.§) 04.06.2016. Domes Vēstis Nr.6 (261)
grozīti 31.01.2017.
Nr. 2017/3
Lēmums Nr.34 (prot.Nr.1, 34.§) 11.03.2017. Domes Vēstis Nr.3 (270)
2012/21 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 29.11.2012.
Nr.2012/21
Lēmums Nr.290 (prot. Nr.13, 24.§) 12.02.2013. Domes Vēstis Nr.1 (220)
grozīti 28.08.2013.
Nr.2013/13
Lēmums Nr.204
(prot. Nr.9, 16.§)
09.11.2013. Domes Vēstis Nr.11 (230)
grozīti 28.12.2016.
Nr. 2012/21
Lēmums Nr.277
(protokols Nr.19, 12.§)
14.01.2017. Domes Vēstis Nr.2 (269)
2013/31 Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā 27.11.2013.
Nr.2013/31
Lēmums Nr.278 (prot. Nr.12, 2.§) 11.01.2014. Domes Vēstis Nr.1 (232)

precizēti

27.12.2013. Lēmums nr.336
(prot.Nr.13, 29.§)

grozīti

26.08.2015.
Nr.2015/12
Lēmums nr. 155
(prot.Nr. 9,3§)
10.10.2015. Domes Vēstis Nr.10 (253)

grozīti

24.02.2016.
Nr.2016/2
Lēmums Nr.23
(prot. Nr.3, 1.§)
09.04.2016. Domes Vēstis Nr.4 (259)

grozīti

25.04.2017.
Nr.2017/6
Lēmums Nr.79 (prot. Nr.4, 5.§) 17.06.2017. Domes Vēstis Nr.8 (275)

precizēti

31.05.2017. Lēmums Nr.118

grozīti

30.11.2017.
Nr.2017/17
Lēmums Nr.238 13.01.2018. Domes Vēstis Nr.1 (282)
2014/2 Par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām 24.01.2014.
Nr. 2014/2
(prot.Nr. 1, 15.§)  05.04.2014. Domes Vēstis Nr.4 (235)
2015/3 Par Aizkraukles novada pašvaldības pabalstu aizbildnim 25.02.2015.
Nr. 2015/3
Lēmums Nr.27 (prot. Nr.3, 3.§) 04.04.2015. Domes Vēstis Nr.4 (247)
2015/4 Par Aizkraukles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem 25.02.2015. Nr. 2015/4 Lēmums Nr.28 (prot. Nr.3, 4.§) 04.04.2015. Domes Vēstis Nr.4 (247)
2015/11 Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā 30.09.2015.
Nr. 2015/11
Lēmums Nr.185 (prot. Nr.10, 18.§) 10.10.2015. Domes Vēstis Nr.10 (253)
grozīti 31.08.2016. Lēmums Nr.162
(prot.Nr.12, 1.§)
08.10.2016. Domes Vēstis Nr.10 (265)
2017/19 Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 28.12.2017.
Nr.2017/19
Lēmums Nr.275 (prot. Nr.2, 1.§) 10.02.2018. Domes Vēstis Nr.2 (283)
grozīti un precizēti 31.01.2019.
Nr.2019/2
28.02.2019.
Lēmums Nr.14 (prot.nr.1, 15.p.)
Lēmums nr.81 (prot.nr.2, 38.p)
09.03.2019. Domes Vēstis Nr.3 (296)
2018/2

Par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību

31.01.2018.
Nr.2018/2
Lēmums Nr.16
(prot.Nr.1, 16.§)
10.03.2018.
Domes Vēstis Nr.3 (284)
 2018/12 Par sociālajiem pakalpojumiem Aizkraukles novadā 28.11.2018.
Nr.2018/12
Lēmums Nr.255
(prot.12,7.§)
 12.01.2018.
Domes Vēstis Nr.1 (294)
precizēti 27.12.2018. Lēmums Nr.286

 

 

Pasākumi