Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

2016

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un atklāto domes sēžu protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības kancelejā Lāčplēsa ielā 1A,  204.kabinetā. Domes sēžu lēmumi publicēšanai pašvaldības mājas lapā tiek sagatavoti 5 darba dienu laikā pēc domes sēdes.

Lēmums* – Lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

28. decembra sēde Nr. 19

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas ziņojums
267 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Aizkraukles novadā Lēmums
Pielikums
268 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu Lēmums
Līgums
269 Par saistošo noteikumu Nr.2016/17 „Grozījumi 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2016/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu Lēmums
Grozījumi
270 Par Aizkraukles Izglītības pārvaldes  budžeta apstiprināšanu Lēmums
271 Par Aizkraukles sporta skolas budžeta apstiprināšanu Lēmums
272 Par projekta “Nav citas ieiešanas nākotnē kā caur bērniem” finansiālu atbalsu Lēmums
273 Par neapdzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, iznomāto telpu platības samazināšanu SIA “Jutta” Lēmums
274 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
275 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu Lēmums
276 Par deleģēšanas līgumu slēgšanu Lēmums
277 Par saistošo noteikumu Nr.2016/18 “Grozījumi 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.2012/21 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” pieņemšanu Lēmums
Grozījumi
Saistošie noteikumi
278 Par iesnieguma dzīvokļa jautājumā izskatīšanu *Lēmums
279 Par dzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 15-22, Aizkrauklē izīrēšanu *Lēmums
280 Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra *Lēmums
281 Par Aizkraukles novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Nr. 1 Lēmums
282 Par Aizkraukles novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Nr. 2 Lēmums
283 Par piedalīšanos projektā Lēmums

 

2016.gada 21. decembra domes sēde Nr. 18

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
246 Par SIA “Aizkraukles slimnīca” iesniegumu Lēmums
247 Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu ēkām Spīdolas ielā 11 un Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
Līgums
248 Par Aizkraukles novada ielu apgaismojuma apkalpošanu un uzturēšanu 2017.gadā Lēmums
Līgums
249 Par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošās teritorijas kopšanu un uzturēšanu 2017.gadā Lēmums
Līgums
250 Par Aizkraukles novada ielu un ceļu ziemas apkopi 2017.gada ziemas sezonā Lēmums
Līgums
251 Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā esošo dekoratīvo zālāju kopšanu 2017.gadā Lēmums
Līgums
252 Par dekoratīvo stādījumu ravēšanu Aizkraukles pilsētā 2017.gada vasaras sezonā Lēmums
Pielikums
253 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes Civilās aizsardzības komisijas sastāvā Lēmums
254 Par deputātes Indras VĪKSNAS pilnvaru izbeigšanu uz personīgā iesnieguma pamata Lēmums
255 Par deleģēšanas līgumu slēgšanu Lēmums
256 Par saistošo noteikumu Nr.2016/16 “Grozījums Aizkraukles novada domes 2005.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums” izdošanu Lēmums
257 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, novada pensionāru biedrībai Lēmums
258 Par pašvaldības zemes iznomāšanu piemājas saimniecības vajadzībām *Lēmums
259 Par zemes nomas līguma izbeigšanu *Lēmums
260 Par zemes nomas līguma pagarināšanu *Lēmums
261 Par nekustamā īpašuma “Lejas Baloži” Aizkraukles pagastā sadalīšanu *Lēmums
262 Par amatalgām 2017.gadā Lēmums
263 Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma “Izteku mežs” cirsmu (kustamās mantas) pārdošanu Lēmums
Pielikums
264 Par Taigas KALVIŠĶES atbrīvošanu no Aizkraukles novada Mākslas skolas direktores amata  Lēmums
265 Par Pretendentu atlases konkursa nolikuma uz vakanto  Aizkraukles novada Mākslas skolas direktora vietu apstiprināšanu Lēmums
Nolikums
266 Par konkursa uz vakanto Aizkraukles novada Mākslas skolas direktora vietu atlases komisijas apstiprināšanu Lēmums

 

2016. gada 30. novembra sēde Nr. 17

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
227 Par saistošo noteikumu nr.2016/15 „Grozījumi 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2016/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu Lēmums
Pielikums
228 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu bezmantinieka īpašumam Lēmums
229 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu Lēmums
230 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai  Aizkrauklē *Lēmums
231 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu *Lēmums
232 Par zemes lietošanas mērķa maiņu  Aizkraukles pagastā (“Maurēni”, Aizkraukles pagasts) Lēmums
233 Par zemes nomas līguma pagarināšanu garāžas uzturēšanai   *Lēmums
234 Par zemes nomas līguma pagarināšanu sakņu dārzu un piemājas saimniecības vajadzībām *Lēmums
235 Par izmaiņu veikšanu  novada pašvaldības grāmatvedības bilancē Lēmums
236 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu (SIA „Rīgas apsardze un partneri”) Lēmums
237 Par nedzīvojamo telpu nomu Kokneses novada domei (Kokneses apvienotās pašvaldības Būvvaldei) Lēmums
238 Par iesnieguma dzīvokļu jautājumā izskatīšanu *Lēmums
239 Par tirgus statusa piešķiršanu (SIA “Tuņķi”) Lēmums
240 Par tirgus statusa piešķiršanu (SIA “Aizkraukles sabiedrība”) Lēmums
241 Par bērnam sniegtā ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas piedziņu Lēmums
Pielikums
242 Par grozījumiem Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikumā Lēmums
243 Par Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja  Vidējās darbības stratēģijas 2017. – 2021.gadam apstiprināšanu Lēmums
Muzeja stratēģija
244 Par domes priekšsēdētāja L.Līduma komandējumu Lēmums
245 Par domes priekšsēdētāja L.Līduma aizvietošanu komandējuma laikā Lēmums

 

2016.gada 23.novembra domes sēde Nr.16

23. novembra sēde Nr. 16    Audio ieraksts
Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  
225 Par reģionālās nozīmes valsts un pašvaldības vienotu klientu apkalpošanas centra izveidi Aizkraukles novadā Lēmums
226 Par dalību  projektu pieteikumu konkursā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020.gadam ar projektu “20.gadsimta 50.-80.gadu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” Lēmums

 

2016.gada 27.oktobra domes sēde Nr.15

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
209 Par Aizkraukles pilsētas 50.gadadienas svētku pasākumu rīcības komitejas izveidošanu Lēmums
210 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada 9 mēnešu  budžeta izpildi Lēmums
211 Par vieglās automašīnas Nissan Primera atsavināšanu Lēmums
212 Par saistošo noteikumu Nr.2016/14 „Grozījumi 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2016/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu Lēmums
Grozījumi
213 Par Nolikuma „Par Aizkraukles novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu Lēmums 
Nolikums
214 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Lēmums
215 Par nedzīvojamās telpas Nr.239 iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
Izsoles noteikumi
Nomas līguma paraugs
216 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Aizkrauklē *Lēmums
217 Par zemes nomu līgumu izbeigšanu *Lēmums
218 Par izmaiņām grāmatvedības bilancē Lēmums
219 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
220 Par nekustamā īpašuma iekļaušanu grāmatvedības bilancē Lēmums
221 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Spīdolas ielā 18, Aizkrauklē *Lēmums
222 Par  iesnieguma dzīvojamās telpas jautājumā izskatīšanu *Lēmums
223 Par iesnieguma izskatīšanu pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas izīrēšanā *Lēmums
224 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums

 

2016.gada 29.septembra domes sēde Nr.14

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
191 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē,  iznomāšanu un  izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lēmums
NOTEIKUMI
192 Par nedzīvojamo telpu Nr.102  iznomāšanu un  izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
NOTEIKUMI
193 Par nedzīvojamo telpu Nr.241  iznomāšanu un  izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
NOTEIKUMI
194 Par adreses  piešķiršanu Aizkraukles pagastā,  Aizkraukles novadā Lēmums
195 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Lakstīgalu ielā 1332, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā *Lēmums
196 Par zemes nomu Rožu ielā 65, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā   Lēmums
197 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē Lēmums
198 Par neapdzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 1A Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Studio ABC” Lēmums
199 Par zemes nomas līguma pagarināšanu   *Lēmums
200 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu bezmantinieka īpašumam Lēmums
201 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Lēmums
202 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas apmaiņai *Lēmums
203 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim Lēmums
204 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības iestādēm  Lēmums
Pielikums
205 Par saistošo noteikumu Nr.2016/13 „Grozījumi 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2016/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” pieņemšanu Lēmums
206 Par biedrības “Aizkraukles Latviešu biedrība” iesniegumu Lēmums
207 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām (Skeitborda biedrība “Third Story“) Lēmums
208 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām (LSK Aizkraukles komiteja) Lēmums

 

2016.gada 12.septembra domes sēde Nr.13

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
189 Par grozījumiem 10.05.2016. lēmumā Nr.106 (protokols Nr.7, 3.§) “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Aizkraukles novada pensionāru biedrībai” Lēmums
190 Par Alda LABINSKA un Ludmilas BELOAGRUDOVAS komandējumu uz Aizkraukles sadraudzības pilsētu Slavutiču, Ukrainā Lēmums

 

2016.gada 31.augusta domes sēde Nr.12

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
162 Par saistošo noteikumu  “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2015/11 “Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā” pieņemšanu
Nr.2016/10
Lēmums
163 Par zemes iznomāšanu SIA “ASG 1” Lēmums
164 Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā “Pašvaldības kultūras iestāžu attīstība un pakalpojumu optimizācija” Lēmums
165 Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā “Dzīvokļu saimniecības un sociālās aprūpe” Lēmums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
166 Par saistošo noteikumu  “Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aizkraukles novadā” pieņemšanu
Nr.2016/11
Lēmums
167 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu O.S. Lēmums
168 Par Nolikuma “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaiti un izlietošanu” apstiprināšanu
Nr.2016/6
Lēmums
169 Par interešu izglītības finansējumu 2016./2017.mācību gadā Lēmums
170 Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles novada vidusskolai Lēmums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
Pielikums 6
Pielikums 7
Pielikums 8
Pielikums 9
Pielikums 10
Pielikums 11
Pielikums 12
171 Par darba samaksu un pedagoģisko likmju skaitu Aizkraukles novada PII “Zīlīte”, “Auseklītis” un Aizkraukles pagasta sākumskolā Lēmums
172 Par darba samaksu specializētā  PII “Saulīte” Lēmums
173 Par Aizkraukles novada vidusskolas saimniecisko darbinieku amata sarakstu Lēmums
Pielikums
174 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2016/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” pieņemšanu

Nr.2016/12

Lēmums
175 Par grozījumiem Instrukcijā “Aizkraukles novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas saņemtā ūdenssaimniecības pakalpojuma sadales un maksas aprēķināšanas kārtība” (apstiprināta 30.09.2015. ar lēmumu Nr.165, protokols Nr.10, 1.§) Lēmums
INSTRUKCIJA
176 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Aizkrauklē Lēmums*
177 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  Lēmums*
178 Par SIA “K.O. Partneri” iesniegumu Lēmums
179 Par dzīvokļu izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
180 Par atkārtotu izsoli un izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.20, Spīdolas ielā 15, Aizkrauklē Lēmums
Izsoles noteikumi
181 Par dzīvojamās telpas īres līguma parauga apstiprināšanu Lēmums
Pielikums
182 Par līguma noslēgšanu par KPVIS e-vides izmantošanu Lēmums
183 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  Maurēnu  ielā 4-37, Aizkrauklē Lēmums*
184 Par iesnieguma dzīvokļa jautājumā izskatīšanu Lēmums*
185 Par Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles siltums” valdes locekļa iecelšanas saskaņošanu Lēmums
186 Par grozījumiem Aizkraukles pilsētas specializētās pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” Nolikumā (apstiprināts ar 27.12.2013. lēmumu Nr.335 (protokols Nr.13, 28.§) Lēmums
Nolikums
187 Par Leona LĪDUMA komandējumu uz Aizkraukles sadraudzības pilsētu Epšteinu, Vācijā Lēmums
188 Par domes priekšsēdētāja Leona LĪDUMA  aizvietošanu komandējuma un atpūtas dienu laikā Lēmums

 

2016.gada 28.jūlija domes sēde Nr.11

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
144 Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā Lēmums 
145 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada 1.pusgada budžeta izpildi Lēmums
146 Par saistošo noteikumu Nr.2016/7„Grozījumi 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” pieņemšanu Lēmums
Grozījumi
147 Par Finanšu un grāmatvedības nodaļas Nolikumu Lēmums
Nolikums
148 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Aizkrauklē Lēmums*
149 Par zemes nomu palīgsaimniecības vajadzībām Aizkraukles pagastā Lēmums*
150 Par nekustamā īpašuma apvienošanu Lēmums
Pielikums
151 Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes vienībai Bitēnu ielā 23, Aizkrauklē Lēmums
Pielikums
152 Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes vienībai Bitēnu ielā 9, Aizkrauklē Lēmums
Pielikums
153 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmajam īpašumam “Pumpēni”, Aizkraukles pagastā Lēmums
Pielikums
154 Par neapdzīvojamo telpu Lāčplēša  ielā 4, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
155 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
156 Par finansiālu atbalstu Aizkraukles evanģēliski luteriskai draudzei Lēmums
157 Par dzīvokļa izīrēšanu Lēmums*
158 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam L.Līdumam Lēmums
159 Par domes priekšsēdētāja Leona Līduma aizvietošanu Lēmums
160 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušajām personām Lēmums
161 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu bezmantinieka īpašumam Lēmums

 

2016.gada 20.jūlija domes sēde Nr.10

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
141 Par piedalīšanos projektā Lēmums 
142 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu Lēmums
143 Par sadarbības līgumu ar Slavutičas  (Ukraina) pilsētas pašvaldību Lēmums
Pielikums

 

2016.gada 29.jūnija domes sēde Nr.9

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
125 Par   Aizkraukles novada vidusskolas direktora iecelšanu Lēmums
126 Par zemes nomu palīgsaimniecību vajadzībām Aizkraukles pagastā Lēmums*
127 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Lēmums*
128 Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Aizkraukles pagastā Lēmums
129 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Lēmums
130 Par pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļu Aizkrauklē pārdošanu izsolē Lēmums
Nolikums
131 Par saistošo noteikumu Nr.2016/8 ”Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES “ pieņemšanu Lēmums
132 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
133 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
134 Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Lēmums
135 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības pripritārā projekta finansēšanai Lēmums
136 Par S.B.iesnieguma izskatīšanu Lēmums*
137 Par dzīvokļa apmaiņu I.T. Lēmums*
138 Par L.Dz. iesnieguma izskatīšanu Lēmums*
139 Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas Lēmums*
140 Par grozījumiem Aizkraukles novada pašvaldības konkursā “Sakoptākā sēta 2016” nolikumā Lēmums
Nolikums

 

2016.gada 26.maija domes sēde Nr.8

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
108 Par Aizkraukles novada vidusskolas Nolikuma apstiprināšanu Lēmums
Nolikums
109 Par saistošo noteikumu “Grozījumi 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2016/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” pieņemšanu Lēmums
110 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kredīts un īpašumi” Lēmums 
111 Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Lēmums*
112 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Aizkrauklē Lēmums*
113 Par zemes nomu palīgsaimniecību vajadzībām Aizkraukles pagastā   Lēmums*
114 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Lēmums*
115 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pumpēni” Aizkraukles pagastā Lēmums
116 Par Aizkraukles novada Sporta skolas, pilsētas sākumskolas un PII “Auseklītis” dalību IZM  konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs Lēmums
117 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Lēmums*
118 Par J. B. iesnieguma izskatīšanu Lēmums*
119 Par R. P. iesnieguma izskatīšanu Lēmums*
120 Par telpām Latvijas Politiski represēto apvienības Aizkraukles nodaļas darbības nodrošināšanai Lēmums
121 Par grozījumiem Aizkraukles novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas sastāvā Lēmums
122 Par grozījumiem 28.07.2011. lēmumā Nr.132 (protokols Nr.8, 4.§)  „Par Aizkraukles novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāva un Nolikuma apstiprināšanu” Lēmums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
123 Par zemesgabalu apmaiņu Lēmums
124 Par universālā sporta laukuma būvniecību Lēmums

 

2016.gada 10.maija ārkārtas domes sēde Nr.7

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
104 Nodomu protokola par zemes nomu parakstīšana Lēmums
Pielikums
105 Par telpu patapinājuma līguma pagarināšanu  Aizkraukles novada pensionāru biedrībai Lēmums
106 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Aizkraukles novada pensionāru biedrībai Lēmums

 

107 Par atļauju piebraucamā ceļa izbūvei Lēmums
Pielikums

 

2016.gada 27.aprīļa domes sēde Nr.6

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
61 SIA “Lauma A” valdes locekļa M.Bites ziņojums par 2015.gada darbu Lēmums

 

62 SIA “Aizkraukles  ūdens” valdes locekles G.Vectirānes ziņojums par 2015.gada darbu Lēmums
63 SIA “Aizkraukles siltums” valdes locekļa A.Aldermaņa ziņojums par 2015.gada darbu Lēmums

 

64 SIA “Aizkraukles KUK” valdes locekļa I.Sekača ziņojums par 2015.gada darbu Lēmums
65 SIA “Aizkraukles ATU” valdes locekles A.Ciganovičas ziņojums par 2015.gada darbu Lēmums
66 SIA „Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājas Dz.Kršjānes ziņojums par 2015.gada darbu Lēmums
67 Par ēkas (jaunbūves) Lāčplēša ielā 14, Aizkrauklē piespiedu sakārtošanu Lēmums
Pielikums
68 Par izveidojušos debitoru parādu dzēšanu Lēmums
Pielikums
69 Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu ; apjoma apstiprināšanu kapitālsabiedrībās Lēmums
70 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu Lēmums
71 Par grozījumiem Administratīvās komisijas sastāvā Lēmums
72 Par saistošo noteikumu “Grozījums Aizkraukles novada domes 2005.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” izdošanu Lēmums
73 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.2012/16 “Materiālie pabalsti Aizkraukles novadā” izdošanu Lēmums
74 Par reģistrēšanu L.K. dzīvokļu rindā Lēmums*
75 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “CB Tehnoloģija” Lēmums
Pielikums
76 Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Lēmums*
77 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Aizkrauklē Lēmums*
78 Par zemes nomu Lakstīgalu ielā 1378 Aizkrauklē Lēmums*
79 Par zemes īpašuma Vītoli 428, Aizkrauklē nostiprināšanu uz pašvaldības vārda Lēmums
80 Par grozījumiem domes lēmumā par telpu nomu Lēmums
81 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zanderi” Aizkraukles pagastā Lēmums
Pielikums
82 Par zemes nomu palīgsaimniecībai Aizkraukles pagastā Lēmums*
83 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskām organizācijām Lēmums
84 Par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra vasaras radošo darbnīcu bērniem Nolikumu Lēmums
Nolikums
85 Par Latvijas amatieru koru, Aizkraukles apriņķa skates nolikumu 2016. gadam Lēmums
Nolikums
86 Par Aizkraukles novada svētkiem 2016. gada 4.-5. jūnijā Lēmums
Programma
Svētku tāme
87 Par konkursu “Sakoptākā sēta  2016” Lēmums
Nolikums
88 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Pašvaldības administratīvajā ēkā Lēmums
Pielikums
89 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles novada Kultūras namam Lēmums
Pielikums
90 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centram Lēmums
Pielikums
91 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles Dzimtsarakstu nodaļai Lēmums
Pielikums
92 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles PIIAC Lēmums
Pielikums 
93 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles novada Sporta centram Lēmums
Pielikums
94 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles novada pagastam Lēmums
Pielikums
95 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejam Lēmums
Pielikums
96 Par maksas pakalpojuma cenrāžu apstiprināšanu Aizkraukles pilsētas bibliotēkai Lēmums
Pielikums 
97 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lēmums
98 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada 1.cet.budžeta izpildi Lēmums
99 Par Aizkraukles pagasta sākumskolas dalību projektā Lēmums
100 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Leona Līduma pilnvarojumu uz LPS  27. kongresu un biedru sapulci Lēmums
101 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieces Antas Teivānes pilnvarojumu uz LPS  27. kongresu un biedru sapulci Lēmums
102 Par domes priekšsēdētāja L.Līduma komandējumu Lēmums
103 Par domes priekšsēdētāja L.Līduma aizvietošanu. Lēmums
  Izpilddirektora informācija par domes pieņemto lēmumu izpildi

jjj

2016.gada 30.marta domes sēde Nr.5

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
40 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 27.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.2016/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” izdošanu

Nr.2016/4

Lēmums

 

41 Par ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtības samazinājumu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Lēmums
42 Par Aizkraukles novada Kultūras nama maksas pakalpojuma par suvenīru realizāciju apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

43 Par atļauju pieņemt/iegādāties un realizēt informatīvos materiālus un  suvenīrus  Aizkraukles novada kultūras namā, Tūrisma informācijas punktā Lēmums
44 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļu Aizkrauklē atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
45 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 14-8, Aizkrauklē, nepārņemšanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā Lēmums
46 Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 13-59, Aizkrauklē, parāda samaksu Lēmums* 
47 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Lāčplēša ielā 11-11, Aizkrauklē Lēmums
48 Par dzīvojamās telpas maiņu

 

Lēmums*
49 Par aizgādņa iesnieguma izskatīšanu Lēmums*
50 Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Lēmums*
51 Par zemes vienības platības apstiprināšanu Lēmums
52 Par nedzīvojamās telpas Nr.104 iznomāšanu un izsoles nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša  ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
53 Pat zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam “Zanderi” Aizkraukles pagastā Lēmums
54 Par pašvaldības zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām Lēmums*
55 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
56 Par Aizkraukles novada Skolas veselības punkta izvietošanu un adrese maiņu Lēmums
57 Par izmaiņām Aizkraukles novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā Lēmums
58 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētajām Lēmums
59 Par domes priekšsēdētaja aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums
60 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Lēmums

Pielikums

  Izpilddirektora informācija par domes pieņemto lēmumu izpildi

 

2016.gada 16.marta ārkārtas domes sēde Nr.4

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums   Audio ieraksts

39

Par Aizkraukles novada vidusskolas piedalīšanos 8.1.2. SAM atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” saņemšanā

Lēmums

 

 

2016.gada 24.februāra domes sēde Nr.3

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums  Audio ieraksts
23 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 27.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/31 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Lēmums

 

24 Par Aizkraukles novada domes 29.03.2007. lēmuma (protokols Nr.4, 7.§) “Par Nolikuma Bērnu un ģimeņu dienas aprūpes centrs “Pasaciņa” atzīšanu par spēku zaudējušu Lēmums
25 Par Aizkraukles novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi Lēmums
26 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 29.12.2015. lēmumā Nr.235 (protokols Nr.13, 1.§.) “Par Aizkraukles novada ģimnāzijas, Aizkraukles 1.vidusskolas un Aizkraukles pilsētas sākumskolas reorganizāciju” Lēmums

Lēmums, kuru groza

27 Par saistošo noteikumu “Par Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu Lēmums

 

28 Par Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtības Noteikumiem

Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums nr. 2

29 Par procentu likmes maiņu Aizkraukles novada pašvaldības iepriekš ņemtiem aizdevumiem Lēmums

Pielikums

30 Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm Lēmums
31 Par adrešu sakārtošanu Aizkraukles novadā Lēmums

Pielikums

32 Par izmaiņu veikšanu novada grāmatvedības bilancē Lēmums
33 Par privatizētās zemes gabalu zem daudzdzīvokļu mājām izslēgšanu no novada domes grāmatvedības bilances Lēmums

Pielikums

34 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Lēmums*
35 Par L. P. iesniegumu Lēmums*
36 Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā Lēmums
Pielikums
37 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
38 Par piedalīšanos Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gada projekta konkursā Lēmums

 

2016.gada 25.janvāras domes sēde Nr.2

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Audio ieraksts
3 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi Lēmums
4 Par 2015.gadā saņemtajiem naudas ziedojumiem un to izlietojuma apstiprināšanu Lēmums
5 Par Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu (ielu)  fonda līdzekļu izlietojumu 2015.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2016.gadam Lēmums
6 Par Aizkraukles novada pašvaldības Vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2015.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2016.gadam Lēmums
7 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm Lēmums
8 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs Lēmums
9 Par saistošo noteikumiem Nr.2016/1 „Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” pieņemšanu Lēmums

Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
Pielikums 6
Pielikums 7

10 Par pabalsta apmēru, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā Lēmums
11 Par valsts budžeta mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām aprēķināšanu un sadali 2016.gadā Lēmums
12 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Lēmums*
13 Par zemes nomu palīgsaimniecības vajadzībām Aizkraukles pagastā Lēmums*
14 Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Lēmums*
15 Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu Lēmums*
16 Par grozījumiem 25.11.2015. domes lēmumā Nr.225 (protokols Nr.12, 8.§.) “Par adrešu sakārtošanu Aizkraukles novadā” Lēmums
17 Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu bezmantinieku īpašumam Lēmums
18 Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums*
19 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lēmums*
20 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lēmums*
21 Par L. N. iesniegumu Lēmums*
22 Par Aizkraukles novada domes 28.10.2015. lēmuma Nr.208 (protokols Nr.11, 20.§) “Par dzīvojamās platības izīrēšanu R.B.” atcelšanu Lēmums*

 

 2016.gada 20.janvāra ārkārtas domes sēde Nr. 1

Lēmuma nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
 1. Par Aizkraukles novada Sporta centra distanču slēpošanas inventāra komplekta (slēpes, zābaki, nūjas) Nomas noteikumiem un cenrādi Lēmums
 2. Par Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” izvietošanu Aizkraukles pagasta administratīvajā ēkā Lēmums

 

Pasākumi