Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

2017

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un atklāto domes sēžu protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības kancelejā, Lāčplēša ielā 1A,  214. kabinetā.

Domes sēžu lēmumi publicēšanai pašvaldības mājas lapā tiek sagatavoti 5 darba dienu laikā pēc domes sēdes.

Lēmums* – Lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

2017.gada 28.decembra domes sēde Nr.12

Lēmuma Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
261 Par Aizkraukles novada ielu un ceļu ziemas apkopi 2018.gada ziemas sezonā Lēmums

Līguma paraugs

262 Par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošās teritorijas kopšanu un uzturēšanu 2018.gadā Lēmums

Līguma paraugs

263 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA “Aizkraukles slimnīca” peļņas daļu Lēmums
264 Par ūdens sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Aizkraukles novadā Lēmums

Līguma paraugs

265 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu SIA “E-ĪPAŠUMI” Lēmums

Pielikums

266 Par adreses maiņu Aizkraukles pagastā Lēmums
267 Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu Aizkraukles pagastā Lēmums
268 Par adrešu  maiņu  Aizkraukles pagastā Lēmums

1.pielikums
2.pielikums

269 Par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums
270 Par zemes īpašuma Lakstīgalu iela 1340, Aizkrauklē, nostiprināšanu uz pašvaldības vārda *Lēmums
271 Par neapdzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu *Lēmums
272 Par neapdzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu *Lēmums
273 Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Viduslatvijas komitejas Aizkraukles nodaļai Lēmums
274 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Cerības” un “Pīlādži”,  Aizkraukles pagastā,  Aizkraukles novadā Lēmums
275 Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” izdošanu

Saistošie noteikumi Nr.2017/19

Lēmums
276 Par deleģēšanas līguma slēgšanu sporta jomā (Nereta, Pļaviņu, Kokneses novads) Lēmums
277 Par Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu Lēmums
278 Par Uzņēmēju dienām 2018.gada 16.- 17.martā

Noteikumi Nr. 2017/13

Dalības  nodrošināšanai un tirdzniecības norisei gadatirgū Uzņēmēju dienās 2018.gada 17.martā
* Tāme
* Programma
* Pieteikuma veidlapa

Lēmums
279 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

Saistošie notiekumi Nr.2017/20

Lēmums
280 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvojamo telpu maiņai 8 *Lēmums
281 Par iesnieguma izskatīšanu reģistrēšanai dzīvokļu palīdzības reģistrā *Lēmums
282 Par iesnieguma izskatīšanu sociālā dzīvokļa izīrēšanai *Lēmums
283 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā *Lēmums
284 Par dzīvojamās telpas Maurēnu ielā 4-9, Aizkrauklē, izīrēšanu *Lēmums
285 Par “Aizkraukles novada Starpinstitucionālās komisijas ģimenes lietu jautājumos” reorganizāciju

Nolikums Nr.2017/ 15

Aizkraukles novada pašvaldības
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

Lēmums
286 Par apbalvojuma “Aizkraukles novada Goda pilsonis” piešķiršanu Pjotram Kajaļinam Lēmums
287 Par apbalvojuma “Aizkraukles novada Goda pilsonis” piešķiršanu Melitai Strazdiņai  Lēmums

 

2017.gada 30.novembra domes sēde Nr.11

Lēmuma Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
235 Par lokālplānojuma zemes vienībai Muzeja ielā 19, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra apzīmējums 32010530205, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Lēmums

236 Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Aizkraukles novadā” izdošanu

Saistošie noteikumi Nr.2017/15

Lēmums
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
237 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 28.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.2012/13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā”

Saistošie noteikumi Nr.2017/16

Lēmums
238 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 27.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/31 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”

Saistošie noteikumi Nr.2017/17

Lēmums
239 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos  Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.2017/18

1.Pielikums
2.Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Lēmums
240 Par Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2017/10

Lēmums
241 Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma „Denavu mežs” cirsmu (kustamās mantas) tiesību izsoli

Noteikumi Nr.2017/11
Links uz paziņojumu

Lēmums
242 Par pašvaldības zemes vienības (Dzelzceļā ielā 10, Aizkrauklē) pārņemšanu valsts īpašumā Lēmums
243 Par līdzfinansējumu energoaudita veikšanai dzīvojamai mājai Draudzības krastmalā 4, Aizkrauklē Lēmums
244 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Lēmums
245 Par zemes nomas bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu Lēmums
246 Par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums
247 Par zemes nomas līguma izbeigšanu *Lēmums
248 Par zemes nomas līguma pagarināšanu *Lēmums
249 Par uzmērīto zemes platību apstiprināšanu Lēmums
250 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Kārļi” un “Padomi” Aizkraukles pagastā Lēmums
251 Par neapdzīvojamo telpu Lāčplēša 4, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu *Lēmums
252 Par domājamo daļu precizēšanu dzīvojamai mājai Kalna ielā 1, Aizkraukles pagastā Lēmums
Pielikums
253 Par nedzīvojamās telpas Nr.47 Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2017/12

Lēmums
254 Par adrešu maiņu Aizkraukles pagastā Lēmums
255 Par dzīvojamās telpas Gaismas ielā 4-1, Aizkrauklē izīrēšanu *Lēmums
256 Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu Spīdolas 18-322 Aizkrauklē *Lēmums
257 Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Spīdolas ielā 7-5, Aizkrauklē Lēmums
258 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Aizkraukles novadā Lēmums
259 *** *Lēmums
260 *** *Lēmums

 

2017.gada 26.oktobra domes sēde Nr.10

 

Audio ieraksts

Lēmuma Nr. Izskatāmais jautājums
208 Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra Aizkraukles novadā Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2017/13

Lēmums
209 Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra Aizkraukles novadā vadītājas iecelšanu Lēmums
210 Par grozījumu Aizkraukles novada domes 24.07.2013. lēmumā Nr.150 (protokols Nr.8, 10.§) “Par iestādes “Aizkraukles novada pašvaldība Nolikumu” Lēmums
211 Par Aizkraukles novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” Lēmums
212 Par atļauju deputātei Ludmilai UŠAKOVAI savienot amatus Lēmums
213 Par SIA “Vējkalni Miki” iesniegumu Lēmums
214 Par zemes nomas līgumu pagarināšanu *Lēmums
215 Par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums
216 Par adreses piešķiršanu transformatora apakšstacijai Aizkrauklē Lēmums
217 Par nekustamā īpašuma “Kalna Birzes” Aizkraukles pagastā, sadalīšanu *Lēmums
218 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4-102, Aizkrauklē iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lēmums
219 Par zemes nomas līguma izbeigšanu *Lēmums
220 Par nekustamā īpašuma “Dzilnas” Aizkraukles pagastā sadalīšanu *Lēmums
221 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Maurēni un Lielbaronu” Aizkraukles pagastā *Lēmums
222 Par adrešu maiņu Aizkraukles pagastā

 

Lēmums
Pielikums
223 Par iesnieguma izskatīšanu sociālās dzīvojamās telpas jautājumā *Lēmums
224 Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu *Lēmums
225 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa jautājumā *Lēmums
226 Par maksas pakalpojumu cenrāža precizējumu Aizkraukles novada vidusskolai Lēmums
Pielikums
227 Par maksas pakalpojumu cenrāža precizējumu Aizkraukles Sporta centram Lēmums
Pielikums
228 Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas VW TRANSPORTER norakstīšanu Lēmums
229 Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajā projektā Lēmums
230 Par konkursa rīkošanu uz SIA “Aizkraukles KUK” valdes locekļa amatu Lēmums
231 Par Starptautisko bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālu “Soli Deo Gloria” 2018.gada 6.-8. aprīlī Lēmums
Tāme
Nolikums
232 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu biedrības “Aizkraukles reģionālā tautskola” projekta pieteikumam Lēmums
233 Par finansiālu atbalstu biedrībai Sporta klubam “Vietalva” Lēmums
234 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2017.gada 9 mēnešu budžeta izpildi Lēmums
  Izpilddirektora ziņojums par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi

 

2017.gada 28.septembra domes sēde Nr.9

Audio ieraksts
Lēmuma Nr.  Izskatāmais jautājums 
191 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm Lēmums
Pielikums 
192 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos  Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.2017/14
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums

6.pielikums

Lēmums
193 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs  no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Lēmums
194 Par maksas pakalpojuma cenrādi Aizkraukles Interešu izglītības centram

Pielikums
Pielikums nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums nr.3

Lēmums
195 Par cirsmas “Denavu mežs” Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu Lēmums
196 Par nekustamā  īpašuma Kalna iela 4-16, Aizkraukle,  Aizkraukles pagastā sadalīšanu *Lēmums
197 Par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums 
198 Par zemes nomas līguma izbeigšanu *Lēmums 
199 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rūpniecības ielā 9 un Rūpniecības ielā 9B Aizkrauklē Lēmums
200 Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Gaismas ielā 1, Aizkrauklē Lēmums
201 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu bezmantinieka īpašumam Lēmums
202 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu Lēmums
203 Par atļauju Kasparam SNIEDZĪTIM savienot amatu Lēmums
204 Par atļauju Antai TEIVĀNEI savienot amatu Lēmums
205 Par atļauju Valdim PADOMAM savienot amatu Lēmums
206 Pilnvarojums parakstīt izziņas par atteikumu pašvaldībai  izmantot pirmpirkuma tiesības Lēmums
207 Par Sadarbības līgumu ar Čimišlijas (Raionul Cimişlia, Moldova) rajona pašvaldību

* Sadarbības līgums

Lēmums

 

2017.gada 31.augusta domes sēde Nr.8

Audio ieraksts 

(Tehnisku iemeslu dēļ sēdes sākums nav ierakstījies)

Lēmuma Nr. Izskatāmais jautājums
167 Par Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu  

Lēmums

168 Par interešu izglītības finansējumu 2017./2018.mācību gadā  

Lēmums

169 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos  Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

 Saistošie noteikumi Nr.2017/12
Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.6
Paskaidrojuma raksts

 

 

Lēmums

170 Par Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu Lēmums
171 Par saistošo noteikumu “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums” pieņemšanu

Saistošie noteikumi Nr.2017/13

 

Lēmums

172 Par Aizkraukles novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju Nolikumu

 Nolikums Nr.2017/12

 

Lēmums

173 Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu bezmantinieka īpašumam Lēmums
174 Par zemes nomas līgumu pagarināšanu   *Lēmums
175 Par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums
176 Par adreses  piešķiršanu dzīvokļiem Mednieku ielā 3,  Aizkrauklē Lēmums
177 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-239, Aizkrauklē

Noteikumi Nr.8

 

Lēmums

178 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Bitēnu ielā 23, Aizkrauklē Lēmums
179 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Bitēnu ielā 9, Aizkrauklē Lēmums
180 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Aizkraukles pagastā *Lēmums
181 Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 11, Aizkraukles pagastā, sadalīšanu *Lēmums
182 Par nekustamā īpašuma “Kaņepīšu Dūjas”, Aizkraukles pagastā, sadalīšanu *Lēmums
183 Par zemes nomas līguma izbeigšanu *Lēmums
184 Par lietošanas mērķa maiņu Aizkraukles pagastā Lēmums
185 Par adreses precizēšanu Aizkraukles novadā Lēmums
186 Par piedalīšanos Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” projektu konkursā ar projektu “Caur dažādību uz vienotību” Lēmums
187 Par atļauju Zanei ROMANOVAI savienot amatus Lēmums
188 Par iesnieguma dzīvokļu palīdzības jautājumā   *Lēmums
189 Par dzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 12-69, Aizkrauklē izīrēšanu *Lēmums
190 Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam Lēmums

 

2017.gada 27.jūlija domes sēde Nr.7

 

Audio ieraksts

Lēm. Nr.  Izskatāmais jautājums 
133 Informācija  par Aizkraukles novada pašvaldības 2017.gada 1.pusgada budžeta izpildi Lēmums
134 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.2017/11
Lēmums

1.pielikums
6.pielikums
Paskaidrojuma raksts

135 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu Lēmums
136 Par Aizkraukles novada domes Administratīvās komisijas un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2017/5 

Lēmums
137 Par Aizkraukles novada domes Attīstības komisijas un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2017/6

Lēmums
138 Par Aizkraukles novada pašvaldības Ētikas kodeksu

Noteikumi Nr.2017/4

Lēmums
139 Par Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu Lēmums
140 Par Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra izveidi un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2017/7

Lēmums
141 Par dāvinājuma pieņemšanu Lēmums
142 Par zemes nomas līgumu pagarināšanu *Lēmums
143 Par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums
144 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē Lēmums
145 Par adreses  piešķiršanu Aizkraukles novadā *Lēmums
146 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša  ielā 1A, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
147 Par nedzīvojamo telpu Nr.3A iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē

Noteikumi Nr.2017/5

Lēmums
148 Par nedzīvojamo telpu  iznomāšanu un  izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-243, Aizkrauklē

Noteikumi Nr.2017/6

Lēmums
149 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļu palīdzības jautājumā *Lēmums
150 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā *Lēmums
151 Par izīrēto dzīvojamo telpu maiņu *Lēmums
152 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *Lēmums
153 Par Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2017/8

Lēmums
154 Par dalību ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Lēmums
155 Par dalību ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ESF projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Lēmums
156 Par dalību ERAF darbības programmas 2014.-2020.gadam “Izaugsme un nodarbinātība” projektā Nr.3.2.1.2/16/I/001 “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Lēmums
157 Aizkraukles novada domes  interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju Lēmums
158 Par Aizkraukles novada interešu izglītības un pieaugošo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2017/7

Lēmums
Pielikums
159 Par Aizkraukles Interešu izglītības centra Nolikumu

Nolikums Nr.2017/9

Lēmums
160 Par Aizkraukles Interešu izglītības centra direktores iecelšanu Lēmums
161 Par Aizkraukles novada Jaunatnes konsultatīvo komisiju un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2017/10

Lēmums
162 Par Aizkraukles novada Sporta komisijas un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2017/11

Lēmums
163 Par atļauju Eināram ZĒBERGAM savienot amatus Lēmums
164 Par atļauju Guntim JANKOVSKIM savienot amatu Lēmums
165 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Lēmums
166 Par domes priekšsēdētajā aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums

 

2017.gada 21.jūnija domes sēde Nr.6

Audio ieraksts
1.daļa
2.daļa
3.daļa
4.daļa
N.p.k. Izskatāmais jautājums
123 Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām Lēmums
124 Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas Lēmums
125 Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos vēlēšanas Lēmums
126 Par Eināra ZĒBERGA atbrīvošanu Lēmums
127 Par Aizkraukles novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu Lēmums
128 Par Aizkraukles novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu Lēmums
129 Par saistošo noteikumu Nr.2017/10 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 30.06.2005. saistošajos noteikumos Nr.1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”” izdošanu Lēmums
130 Par mēnešalgas noteikšanu Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības jautājumos Lēmums
131 Par pārstāvja izvirzīšanu Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei Lēmums
132 Par Aizkraukles novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Lēmums

 

2017.gada 31.maija domes sēde Nr.5

 Audio ieraksts

Lēm.

 Nr.

Izskatāmais jautājums
103 Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārskata ziņojuma apstiprināšanu  un investīciju plāna papildināšanu  Lēmums
1.pielikums
2.pielikums
Investīciju plāns
Pārskata ziņojums
104 Par pretendenta izvirzīšanu 2016.gada “Daugavas Savienības” balvas piešķiršanai   Lēmums
105 Par Aizkraukles novada pašvaldības dalību ESF projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākumā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā  Lēmums
106 Par zemes nomas līgumu izbeigšanu *Lēmums
107 Par zemes nomas līgumu pagarināšanu *Lēmums
108 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārziem Aizkrauklē *Lēmums
109 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Aizkraukles pagastā *Lēmums
110 Par nekustamā īpašuma Birzes iela 4, Aizkraukles pagastā, sadalīšanu *Lēmums
111 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvojamo telpu apmaiņai *Lēmums
112 Par iesnieguma izskatīšanu reģistrēšanai dzīvokļu palīdzības reģistrā *Lēmums
113 Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu *Lēmums
114 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu S.P. *Lēmums
115 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu V.P. *Lēmums
116 Par precizējumu Aizkraukles novada domes

25.04.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/8

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES”

Lēmums

117 Par precizējumu Aizkraukles novada domes

25.04.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/9

“Par Aizkraukles novada teritoriālās iedalījuma vienības – Aizkraukles pilsētas, Aizkraukles pagasta un Aizkraukles ciema robežu noteikšanu”

Lēmums
3.Pielikums
Paskaidrojuma raksts
118 Par precizējumu Aizkraukles novada domes

25.04.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/6

“Grozījumi Aizkraukles novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.2013/31 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā””

Lēmums
119 Par atļauju Ingai ALBIŅAI savienot amatus Lēmums
120 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
121 Par Leona Līduma komandējumu Lēmums
122 Par domes priekšsēdētāja aizvietošanu komandējuma laikā Lēmums
  Izpilddirektora informācija par domes lēmumu izpildi

 

2017.gada 25.aprīļa domes sēde Nr.4

Audio ieraksts
1.daļa un 2.daļa 
Lēm.Nr. Izskatāmais jautājums
75 SIA „Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājas Dz.Krišjānes ziņojums par 2016.gada darbu Lēmums
76 SIA „Aizkraukles KUK” valdes locekļa I.Sekača ziņojums par 2016.gada darbu Lēmums
77 Par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2016.gada darbības pārskatu Lēmums
78 Aizkraukles novada Sociālā dienesta vadītājas I.Gailes ziņojums par Sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Aizkraukles novadā 2016.gadā Lēmums
Pielikums
Prezentācija
79 Par saistošo noteikumu Nr.2017/6 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.2013/31 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”” izdošanu Lēmums
80 Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu apjoma apstiprināšanu kapitālsabiedrībās Lēmums
81 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu Lēmums
82 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2017.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildi Lēmums
83 Par saistošo noteikumu Nr.2017/7 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos  Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu Lēmums
1.Pielikums
6.pielikums
84 Par atlīdzības noteikšanu Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem Lēmums
85 Par saistošo noteikumu Nr.2017/8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES” izdošanu Lēmums

 

Nolikums

86 Par zemes nomas līgumu pagarināšanu *Lēmums
87 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Aizkrauklē *Lēmums
88 Par adrešu pārkārtošanu *Lēmums
89 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Meduslācis” Lēmums
90 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A.V. *Lēmums
91 Par Aizkraukles pilsētas Bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam Lēmums
92 Par precizējumu Aizkraukles novada domes 30.03.2017. lēmumā Nr.60 (protokols Nr.3, 7.§) “Par Aizkraukles novada teritoriālās iedalījuma vienības – Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta robežu pārkārtošanu” Lēmums
93 Saistošo noteikumu Nr.2017/9 “Par Aizkraukles novada teritoriālās iedalījuma vienības – Aizkraukles pilsētas, Aizkraukles pagasta un Aizkraukles ciema robežu noteikšanu” izdošanu Lēmums
SN
4.Pielikums
Paskaidrojuma raksts
94 Par saistošo noteikumu Nr.2017/5 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 25.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/21 “Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā” precizēšanu Lēmums
95 Par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā ēkā Lēmums
96 Par grozījumiem Vēlēšanu komisijas sastāvā Lēmums
97 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Spīdolas ielā 6-9 *Lēmums
98 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai *Lēmums
99 Par dzīvojamās telpas apmaiņu Spīdolas ielā 7, Aizkrauklē *Lēmums
100 Par iesnieguma izskatīšanu sociālā dzīvokļa izīrēšanai *Lēmums
101 Par piedalīšanos Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētajā projektā „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā” Lēmums
102 Par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra vasaras radošo darbnīcas bērniem Nolikuma apstiprināšanu Lēmums
Pielikums

 

2017.gada 30.marta domes sēde Nr. 3

Audio ieraksts
1.daļa
un 2.daļa
Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums
54. Par Aizkraukles novada vidusskolas piebūves projekta metu koncepciju Lēmums
Pielikums
55. Par ūdens apgādes sistēmas uzturēšanu un piegādi daudzdzīvokļu mājās Lēmums
56. IA “Lauma A” valdes locekļa M.Bites ziņojums par 2016.gada darbu Lēmums
57. SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekles G.Vectirānes ziņojums par 2016.gada darbu Lēmums
58. SIA „Aizkraukles siltums” valdes locekļa A.Aldermaņa ziņojums par 2016.gada darbu Lēmums
59. Par Saistošo noteikumu Nr.2017/4 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.2012/13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā” izdošanu Lēmums
60. Par Aizkraukles novada teritoriālās iedalījuma vienības – Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta robežu pārkārtošanu Lēmums

1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
4.Pielikums

61. Nolikums dalībai pasākumā “Izstāde – Gadatirgus” Aizkraukles novada svētkos 2017.gada 27. un 28.maijā Lēmums

Nolikums

Pieteikums

62. Par Saistošo noteikumu Nr.2017/5 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 25.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/21 “Par pašvaldības nodevā Aizkraukles novadā” izdošanu Lēmums
63. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu *Lēmums
64. Par zemes nomas līguma izbeigšanu *Lēmums
65. Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Aizkraukles pilsētā *Lēmums
66. Par adreses maiņu *Lēmums
67. Par telpu nomas līguma pagarināšanu *Lēmums
68. Par Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu Lēmums
69. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-116, Aizkrauklē Lēmums
70. Par Aizkraukles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku amatu katalogu Lēmums
71. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Lāčplēša ielā 17-70, Aizkrauklē *Lēmums
72. Par sadarbību mācību satura aprobācijā Aizkraukles novada vidusskolā Valsts izglītības satura centra projekta Nr. 8.3.1.1/16/1/002 specifiskā atbalsta mērķa “Kompetenču pieeja mācību saturā” Lēmums
Pašvaldības izpilddirektora informācija par domes lēmumu izpildi
73. Par domes priekšsēdētāja L.Līduma komandējumu Lēmums
74. Par domes priekšsēdētāja L.Līduma aizvietošanu komandējuma laikā Lēmums
Aptaujas par iedzīvotāju dzīves kvalitāti Aizkraukles novadā prezentācija Prezentācija

 

2017.gada 28. februāra sēde Nr. 2

Audio ieraksts 

 

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums
37 Par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra un Aizkraukles Pieaugošo izglītības un inovācijas atbalsta centra reorganizāciju Lēmums
38 Par zemes nomas līgumu pagarināšanu *Lēmums
39 Par zemes nomas līguma izbeigšanu Lēmums
40 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Vītolu ielā 428 atsavināšanu Lēmums
41 Par nedzīvojamās telpas Nr.54, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, izsoli un izsoles Nolikumu Lēmums
Izsoles noteikumi
Nomas līguma paraugs
42 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu N.S. Lēmums
43 Par Latvijas amatieru koru, Aizkraukles apriņķa skates Nolikumu 2017.gadam Lēmums
44 Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
45 Par atļauju Zanei ROMANOVAI savienot amatus Lēmums
46 Par Aizkraukles Pieaugošo izglītības un inovācijas atbalsta centra direktores pienākumu izpildītājas iecelšanu Lēmums
47 Par grozījumu Aizkraukles novada Sporta skolas Nolikumā Lēmums
48 Par dalību Latvijā atzītajās sporta federācijās (Sporta skola) Lēmums
49 Par dalību Latvijā atzītajās sporta federācijās (Sporta centrs) Lēmums
50 Par Aizkraukles novada domes 27.10.2016. Lēmuma Nr.223 (protokols Nr.15, 15.§) grozīšanu *Lēmums
51 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Lēmums
52 Par domes priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums
53 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Motorsport 77 projekta realizācijai Lēmums

 

2017.gada 31. janvāra sēde Nr. 1

Audio ieraksts 

 

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums
1 Par Aizkraukles Mākslas skolas direktores iecelšanu amatā Lēmums
2 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi Lēmums
3 Par 2016.gada saņemtajiem naudas ziedojumiem un to izlietojuma apstiprināšanu Lēmums
4 Par Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu (ielu)  fonda līdzekļu izlietojumu 2016.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2017.gadam Lēmums
5 Par Aizkraukles novada pašvaldības Vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2016.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2017.gadam Lēmums
6 Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm Lēmums
7 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm Lēmums
8 Par valsts budžeta mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām aprēķināšanu un sadali 2017.gadā Lēmums
9 Par pabalsta apmēru, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā Lēmums
10 Par saistošo noteikumu Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu Lēmums

Saistošie noteikumi ar pielikumiem

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

Pielikums Nr. 8

Pielikums Nr. 9

Pielikums Nr. 10

Pielikums Nr. 11

Pielikums Nr. 12

Pielikums Nr. 13

Paskaidrojuma raksts

11 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs Lēmums
12 Par dalību projektā ERASMUS + KEY ACTION 1 (MOBILITY OF INDIVIDUALS) AKTIVITĀTES “Aizkraukles reģiona pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstītas izglītošanas pieejas īstenošanai” Lēmums
13 Par pārnovadu uzņēmēju dienām 2017. gada 17.-18. martā Lēmums
14 Par pašvaldības zemes iznomāšanu piemājas saimniecības vajadzībām *Lēmums
15 Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārziem *Lēmums
16 Par adreses piešķiršanu Aizkraukles pagastā Lēmums
17 Par adrešu sakārtošanu Aizkraukles novadā Lēmums
18 Par zemes nomas līgumu pagarināšanu sakņu dārzu ierīkošanai *Lēmums
19 Par nekustamā īpašuma apvienošanu Aizkraukles pilsētā Lēmums
20 Par zemes nomas līgumu izbeigšanu *Lēmums
21 Par telpu nomas līguma pagarināšanu *Lēmums
22 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ziedi” Aizkraukles pagastā Lēmums
23 Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu Lēmums
24 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 28.06.2011. lēmumā Nr.144 (protokols Nr.8,16.§) „Par Aizkraukles novada pašvaldības amatpersonu un  darbinieku amatu klasifikācijas sistēmu, samaksu un to noteikšanas kārtību” Lēmums
25 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 27.04.2016. lēmumā Nr.93 (protokols Nr.6, 33.§) „Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles novada Sporta centram” Lēmums
Pielikums
26 Par saistošo noteikumu Nr.2017/2

Par grozījumiem 30.06.2005. saistošajos noteikumos Nr.1 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums”” izdošanu

Lēmums
27 Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta komitejā Lēmums
28 Par 268.vēlēšanu iecirkņa nosaukumu (Aizkraukles novada vidusskolas sporta halle, Lāčplēša 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov.,) Lēmums
29 Par iesniegumu reģistrēšanai dzīvokļa palīdzības reģistrā *Lēmums
30 Par iesniegumu reģistrēšanai dzīvokļa palīdzības reģistrā *Lēmums
31 Par iesniegumu reģistrēšanai dzīvokļa palīdzības reģistrā *Lēmums
32 Par iesnieguma  izskatīšanu dzīvojamo telpu apmaiņai *Lēmums
33 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *Lēmums
34 Par saistošo noteikumu Nr.2017/3 

Grozījumi Aizkraukles novada domes 30.08.2012. saistošajos noteikumos  Nr.2012/17  “Materiālie pabalsti Aizkraukles novadā”” izdošanu

Lēmums
35 Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām organizācijām Lēmums
36 Par atļauju Didzim GRUNDULIM savienot amatus Lēmums

 

Pasākumi