Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

2018

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un atklāto domes sēžu protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības kancelejā, Lāčplēša ielā 1A,  214. kabinetā.

Domes sēžu lēmumi publicēšanai pašvaldības mājas lapā tiek sagatavoti 5 darba dienu laikā pēc domes sēdes.

Lēmums* – Lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

2018. gada 27.decembra domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Sēdes audio ieraksts
276 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jaunjelgavas novada domi (izglītības jomā) Lēmums
277 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jaunjelgavas novada domi (sporta jomā) Lēmums
278 Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Neretas novada pašvaldību (sporta jomā) Lēmums
279 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kokneses novada domi (sporta jomā) Lēmums
280 Par Aizkraukles novada ielu un ceļu ziemas apkopi 2019.gada ziemas sezonā

Līguma projekts

Lēmums
281 Par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošās teritorijas kopšanu un uzturēšanu 2019.gadā

Līguma projekts

Lēmums
282 Par pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku parādu segšanu Aizkraukles novada SIA “Lauma A” Lēmums
283 Par rēķina apmaksu Aizkraukles novada pašvaldības SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” Lēmums
284 Par Aizkraukle novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Vizmas AVOTIŅAS  atbrīvošanu no Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces pienākumu pildīšanas Lēmums
285 Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Aizkraukles novadā” nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu Lēmums
286 Par saistošo noteikumu Nr.2018/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Aizkraukles novada pašvaldībā” precizēšanu

Saistošie notiekumi Nr.2018/12

Lēmums

Pielikums Nr. 1

Paskaidrojuma raksts

287 Par debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu Lēmums
288 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu Lēmums

Pielikums Nr. 1

289 Par SIA “Aizkraukles slimnīca” rezidenta stipendijas piešķiršanu Lēmums
290 Par apbalvojuma “Aizkraukles novada Goda pilsonis” piešķiršanu Lotāram MILLERAM Lēmums
291 Par grozījumiem Aizkraukles novada pašvaldības  Iepirkumu komisijas sastāvā Lēmums
292 Par nedzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē nomas līguma termiņa pagarināšanu (biedrība “Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs”) Lēmums
293 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Studio ABC” Lēmums
294 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “PAK it” Lēmums
295 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Lauma A” Lēmums
296 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SB *Lēmums
297 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar OV *Lēmums
298 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  DDS *Lēmums
299 Par IP iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
300 Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu PZ *Lēmums
301 Par dzīvojamo telpu izīrēšanu JG Lāčplēša ielā, Aizkrauklē *Lēmums
302 Par dzīvojamo telpu izīrēšanu LL Sprīdīša ielā, Aizkrauklē *Lēmums
303 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/1″Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu

Saistošie notiekumi Nr.2018/14

Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Paskaidrojuma raksts

 

2018. gada 28. novembra domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Sēdes audio ieraksts
249 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA “Aizkraukles slimnīca” peļņas daļas pagarināšanu Lēmums
250 Par ieguldījumu SIA “Aizkraukles ūdens” pamatkapitālā Lēmums
251 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Aizkraukles novadā Lēmums
252 Par grozījumiem Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikumā (Saite uz nolikumiem) Lēmums
253 Par Nolikuma “Par Aizkraukles novada jaundzimušo mazuļu sveikšanas pasākuma “Aizkraukles mazulis” organizēšanu” apstiprināšanu
Nolikums Nr. 2018/10
Pieteikuma veidlapa
Lēmums
254 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu Biedrības “GTK Aizkraukle” projekta pieteikumam Lēmums
255 Par saistošo noteikumu Nr.2018/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Aizkraukles  novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Saistošie notiekumi Nr. 2018/12
Lēmums
256 Par saistošo noteikumu Nr.2018/13 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/1″Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu
Saistošie notiekumi Nr. 2018/13
Lēmums
257 Par Sadarbības līgumu ar Batkrievijas Republikas Šarkavščinas rajona izpildkomiteju
* Sadarbības līgums latviski
* Sadarbības līgums krieviski
Lēmums
258 Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts Lēmums
259 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4-102, Aizkrauklē nomas līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
260 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-242, Aizkrauklē
Noteikumi Nr.2018/3
Lēmums
261 Par pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Spīdolas ielā 13-13, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu
Noteikumi Nr.2018/4
Lēmums
262 Par zemes iznomāšanu ZS “Palejkalni”, Aizkraukles pagastā Lēmums
263 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē Lēmums
264 Par Meža ielu Aizkraukles pilsētā Lēmums
265 Par adreses maiņu Aizkrauklē, Aizkraukles novadā Lēmums
266 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mucenieku Pēteri”,  Aizkraukles pagastā,  Aizkraukles novadā *Lēmums
267 Par pašvaldības zemes iznomāšanu JS *Lēmums
268 Par pašvaldības zemes iznomāšanu LG *Lēmums
269 Par zemes nomas līguma pagarināšanu JR *Lēmums
270 Par Aizkraukles novada domes 30.05.2018. lēmuma Nr.149 (protokols Nr.6,19.§.) atcelšanu *Lēmums
271 Par dzīvojamo telpu maiņu AA *Lēmums
272 Par EĀ iesnieguma dzīvokļa jautājumā izskatīšanu *Lēmums
273 Par LP iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
274 Par PZ iesnieguma dzīvokļa jautājumā izskatīšanu *Lēmums
275 Par SP iesnieguma izskatīšanu *Lēmums

 

2018.gada 25.oktobra domes sēde

Sēdes audio ieraksts:**

1.daļa

2.daļa

Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums
219 Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” Lēmums
Pielikums
220 Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas Plāna (2017-2021) projekta īstenošanas vietas adreses maiņu Lēmums
221 Par grozījumiem Aizkraukles novada  Jaunatnes konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums
222 Par Aizkraukles novada Jauniešu domes izveidošanu un Nolikuma apstiprināšanu
Nolikums Nr.2018/9
Lēmums
223 Par saistošo noteikumu Nr.2018/10 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.08.2017. saistošajos noteikumos  Nr.2017/13 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.2018/10
Lēmums
Paskaidrojuma raksts
224 Par saistošo noteikumu Nr.2018/11 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu”
Saistošie noteikumi Nr.2018/11
Lēmums

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2 Paskaidrojuma raksts

225 Par grozījumiem Aizkraukles novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļas Nolikumā Lēmums
226 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada 9 mēnešu budžeta izpildi Lēmums

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2

227 Par grozījumiem Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas un piešķiršanas Nolikumā Lēmums

Pielikums

228 Par pašvaldības kustamas mantas – pārvietojamās mājas atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
229 Par tematiskā plānojuma “Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcija” izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu Lēmums

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2

230 Par atļauju valsts amatpersonai Liānai PURVINSKAI savienot amatu Lēmums
231 Par dzīvojamo telpu maiņu AM *Lēmums
232 Par dzīvojamo telpu maiņu IA *Lēmums
233 Par JG iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
234 Par AA iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
235  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušajam personām Lēmums
236  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Lēmums
237 Par zemes īpašuma Ošu ielā 620, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā nostiprināšanu uz pašvaldības vārda Lēmums
238 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Norītes”, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā Lēmums
239 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “AUTO GI” Lēmums
240 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar TK *Lēmums
241 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ID *Lēmums
242 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar IB *Lēmums
243 Par pašvaldības zemes iznomāšanu MJ *Lēmums
244 Par pašvaldības zemes iznomāšanu AZ *Lēmums
245 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IZ *Lēmums
246 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4-318, Aizkrauklē nomas līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
247 Par nedzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Mega Sargs”  Lēmums
248 Par kustamas mantas – transportlīdzekļa ŠKODA OCTAVIA, ar valsts reģistrācijas Nr.GK1023, atsavināšanu  Lēmums

** Tehnisku iemeslu dēļ sēdes audio ieraksts sastāv no 2 daļām.

 

2018.gada 27.septembra domes sēde

Sēdes audio ieraksts

Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums
204 Par dalības maksas apstiprināšanu pasākumam “Aizkraukles novada vidusskolas absolventu un darbinieku salidojums” Lēmums

Nolikums

Tāme

205 Par finansējuma piešķiršanu Aizkraukles novada vidusskolai piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai Lēmums
206 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs no 2018.gada 01.septembra līdz 31.decembrim Lēmums

Pielikums

207 Par saistošo noteikumu Nr.2018/9 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/1″Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu

Saistošie notiekumi Nr.2018/9

Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Paskaidrojuma raksts

208 Par grozījumiem nedzīvojamo telpu 2009.gada 28.decembra nomas līgumā Nr. 6-2/09/315 ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Lēmums
209 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Staburags” Lēmums
210 Par domājamo daļu precizēšanu dzīvojamai mājai Kalna ielā 24, Aizkraukles pagastā Lēmums
211 Par zemes nomas līguma pagarināšanu GP *Lēmums
212 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Spīdolas ielā 13-13, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
213 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu ES *Lēmums
214 Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu EP *Lēmums
215 Par IA iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
216 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības iestādēm Lēmums

Pielikums

217 Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Palīdzēsim viens otram” Lēmums
218 Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “ATBALSTS MOBILĀ DARBA AR JAUNATNI SISTĒMAS IZVEIDEI UN ATTĪSTĪBAI” Lēmums
Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējo sēdes lēmumu izpildi un pašreizējām aktualitātēm
Informācija par Aizkraukles Sporta skolas darbību

 

2018.gada 30.augusta domes sēde

Sēdes audio ieraksts

Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums
189 Par Aizkraukles novada Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

190 Par Aizkraukles pilsētas specializētās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Nolikuma apstiprināšanu Lēmums

Nolikums

191  Par piedalīšanos Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” projektu konkursā ar projektu “Paplašini robežas!” Lēmums
192 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu Lēmums

Pielikums

193  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
194 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu VD *Lēmums
195 Par nedzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Apgāds ZvaigzneABC” Lēmums
196 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IK *Lēmums
197 Par zemes nomas līguma pagarināšanu GP. *Lēmums
198 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē Lēmums
199 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rūpniecības ielā 9B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā Lēmums
200 Par SN iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā *Lēmums
201 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu GM *Lēmums
202 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekššedētājam Leonam LĪDUMAM Lēmums
203 Par domes priekšsēdētāja Leona LĪDUMA aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums

 

2018.gada 27.jūlija domes sēde

Sēdes audio ieraksts:

1.daļa

2.daļa

Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums
172 Par Recipo AB iesniegumu par plastmasas otrreizējās pārstrādes līnijas darbības uzsākšanu Industriālā parka teritorijā Bitēnu ielā 14, Aizkrauklē Lēmums
173 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu Lēmums
174 Par iekšpagalma pārbūves pie dzīvojamās mājas Gaismas ielā 4, Aizkrauklē, darbu finansēšanas kārtību Lēmums
175 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības prioritārā projekta finansēšanai Lēmums

Pielikums

176 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada I pusgada budžeta izpildi Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

177 Par saistošo noteikumu Nr.2018/8 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu Lēmums
178 Par zaudējumu atlīdzināšanu par patvaļīgi nocirstajiem kokiem Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma “Denavu mežs” cirsmā Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

179 Par dzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 19-33, Aizkrauklē izīrēšanu G.P. *Lēmums
180 Par A.M. iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
181 Par A.K. iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
182 Par I.S. iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
183 Par G.M. iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
184 Par B.K. iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
185 Par E.P. iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
186 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Leonam LĪDUMAM Lēmums
187 Par domes priekšsēdētāja Leona LĪDUMA  aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums
188 Par atļauju Nikolajam SOKOLAM savienot amatu Lēmums

 

2018.gada 28.jūnija domes sēde

Audio ieraksts

Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums
157 Par Aizkraukles pagasta vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu

Lēmums

158 Par pirmsskolas izglītības programmas grupas atvēršanu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

Lēmums

159 Par saistošo noteikumu Nr. “Grozijumi Aizkraukles novada domes 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu”

 

Saistošie noteikumi Nr.2018/7

Lēmums

160 Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai “Kaplavas pierobeža”, Aizkraukles pagastā
* Līguma projekts
* Shēma

Lēmums

161 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunās Celmāres”, Aizkraukles pagastā, Aizkrauklers novadā

*Lēmums

162 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Žagari”, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā

*Lēmums

163 Par grozījumiem 2018.gada 30.maija domes lēmumā Nr.142 (protokols Nr.6, 12.§) “Par domājamo daļu precizēšanu dzīvojamai mājai Kalna iela 24, Aizkraukles pagasts”

Lēmums

164 Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.L.

*Lēmums

165 Par zemes nomas līguma izbeigšanuar G.G.

*Lēmums

166 Par dzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 17-70 Aizkrauklē, izīrēšanu L.P.

*Lēmums

167 Par dzīvojamās telpas Spīdolas ielā 3-6, Aizkrauklē, izīrēšanu M.P.

*Lēmums

168 Par dzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 37-63, Aizkrauklē, izīrēšanu N.Ž.

*Lēmums

169 Par līdzfinansējuma piešķiršanu LELB Sēlpils iecirkņa draudžu dienas pasākumam

Lēmums

170 Par atvaļinājuma piešķiršanu Leonam LĪDUMAM

Lēmums

171 Par finansējuma piešķiršanu grāmatas “Aizkraukles luterāņu draudze” izdošanai

Lēmums

 

2018.gada 30.maija domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
131 Par finansējumu izpētes un sanācijas darbu veikšanai piesārņotajā teritorijā Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā Lēmums
132 Par Aizkraukles novada Licencēšanas komisijas pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem likvidēšanu Lēmums
133 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2013/21 “Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā”

Saistošo noteikumu Nr.2013/21 grozījumi

Saistošo noteikumu Nr.2013/21 grozījumu paskaidrojuma raksts

Lēmums
134 Par Aizkaukles novada domes 29.03.2018.saistošo noteikumu Nr.2018/3 “Par Aizkraukles novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizēšanu

Saistošie noteikumi Nr.2018/3

Lēmums
135 Par Aizkraukles novada pašvaldības Iepirkumu komisijas un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2018/6

Lēmums
136 Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 2014.-2020.gadam “Izaugsme un nodarbinātība” finansētajā projektā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” Nr.3.2.1.2/16/I/002 Lēmums
137 Par LL iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa jautājumā Lēmums*
138 Par ES iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa jautājumā Lēmums*
139 Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aizkraukles reģionālā Tautskola” Lēmums
140 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (“Kalna Baloži”, Aizkraukles pagastā) Lēmums
141 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē Lēmums
142 Par domājamo daļu precizēšanu dzīvojamai mājai Kalna iela 24, Aizkraukles pagasts Lēmums
143 Par grozījumu 2018.gada 29.marta domes lēmumā Nr.73 (protokols Nr.3, 15.§) “Par zemes lietošanas mērķa maiņu Bitēnu ielā 13, Aizkrauklē” Lēmums
144 Par pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Lakstīgalu ielā 1340, Aizkrauklē, atsavināšanu Lēmums
145 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lācplēša ielā 4-240, Aizkrauklē

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Lēmums
146 Par nedzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē nomas līguma izbeigšanu SIA “JUTTA” Lēmums
147 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu OČ Lēmums*
148 Par pašvaldības zemes iznomāšanu MD Lēmums*
149 Par pašvaldības zemes iznomāšanu MS Lēmums*
150 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VK Lēmums*
151 Par pašvaldības zemes iznomāšanu AO Lēmums*
152 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ZS Lēmums*
153 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VG Lēmums*
154 Par zemes nomas līguma pagarināšanu LG Lēmums*
155 Par zemes nomas līguma pagarināšanu IK Lēmums*
156 Par finansiālu atbalstu Aizkraukles novada jauniešiem braucienam uz Šarkavščinas rajona Vitebskas apgabalā, Baltkreivijā, atklātā tūrisma sporta spēlēm Lēmums

 

2018.gada 28.aprīļa domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
104 Par apstrīdēto Aizkraukles novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu Lēmums
105  SIA “Aizkraukles ūdens” valdes locekles G.Vectirānes ziņojums par 2017.gada darbu Lēmums
106  SIA “Aizkraukles siltums” valdes locekļa A.Aldermaņa ziņojums par 2017.gada darbu Lēmums
107 SIA “Aizkraukles KUK” valdes locekļa Z.Vītoliņa ziņojums par 2017.gada darbu Lēmums
108 SIA “Lauma A” valdes locekļa M.Bites ziņojums par 2017.gada darbu Lēmums
109 Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu apjoma apstiprināšanu radniecīgajās kapitālsabiedrībās Lēmums
110 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu Lēmums
111 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada 1.cet.budžeta izpildi Lēmums
112 Par bērnu rotaļu laukuma nojaukšanu Sprīdīša ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
113 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Lēmums

Pielikums

114 Par nosaukuma maiņu autoceļam Aizkraukles pagastā Lēmums
115 Par adreses likvidēšanu Aizkrauklē Lēmums
116 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “VAIROGI”AB” Lēmums
117 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SU *Lēmums
118 Par pašvaldības zemes iznomāšanu TK *Lēmums
119 Par pašvaldības zemes iznomāšanu AP *Lēmums
120 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ES *Lēmums
121 Par LN izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra *Lēmums
122 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu AB *Lēmums
123 Par dalību Interreg V-A Latvija-Lietuva Programmas 2014-2020 projektā “Dzīves apstākļu uzlabošana pārrobežu reģionā, apgūstot trūcīgo kopienu un teritoriju potenciālu” Lēmums
124 Par līdzfinansējumu energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu mājai Kalna ielā 2, Aizkraukles pagastā Lēmums
125 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

126 Par grozījumiem Aizkraukles novada Sporta skolas 2009.gada 27.augusta Nolikumā “Aizkraukles novada Sporta skolas Nolikums Lēmums
127 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola” projekta pieteikumam Lēmums
128 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu biedrības Sporta kluba “Garām ejot” projekta pieteikumam Lēmums
Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējo sēdes lēmumu izpildi un pašreizējām aktualitātēm  
129  Par Aizkraukles novada domes 29.03.2018. saistošo noteikumu Nr.2018/4 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Aizkraukles novadā” precizēšanu Lēmums
Sēdes slēgtā daļa
130  ***** *Lēmums

 

2018.gada 19.aprīļa ārkārtas domes sēde Audio ieraksts
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums
103 Par dalību projektā “Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Sprīdīša ielā 4, Aizkrauklē” Lēmums

 

2018.gada 29.marta domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
59 SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes  priekšsēdētājas Dz.Krišjānes ziņojums par 2017.gada darbu Lēmums
60 Par Saistošo noteikumu “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2018/3

Saistošie noteikumi Nr.2018/3 paskaidrojuma raksts

Lēmums

 

61 Par Saistošo noteikumu “Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2018/4

Lēmums
62 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļu Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
63 Par būves nojaukšanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.2010010379, Jaunceltnes ielā, Aizkraukles pilsētā Lēmums
64 Par darbinieku ēdināšanas maksas pakalpojuma koeficienta apstiprināšanu Aizkraukles pagasta sākumskolā Lēmums
65 Par darbinieku ēdināšanas maksas pakalpojuma koeficienta apstiprināšanu Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” Lēmums
66 Par darbinieku ēdināšanas maksas pakalpojuma koeficienta apstiprināšanu Aizkraukles pilsētas specializētā  pirmsskolas izglītības  iestādē “Saulīte” Lēmums
67 Par darbinieku ēdināšanas maksas pakalpojuma koeficienta apstiprināšanu Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” Lēmums
68 Par saistošo noteikumu „Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2018/5

Lēmums
69 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu SIA TEMPS Lēmums

Pielikums

70 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu SIA LAIMES LĀCIS Lēmums

Pielikums

71 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-116, Aizkrauklē

Noteikumi Nr.2018/1

Līguma projekts

Lēmums
72 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē Lēmums
73 Par zemes lietošanas mērķa maiņu Bitēnu ielā 13, Aizkrauklē Lēmums
74 Par adreses “Meždūjas”, Aizkraukles pagasts, maiņu Lēmums
75 Par adreses maiņu Enerģētiķu ielā 9, Aizkrauklē Lēmums
76 Par adreses “Akācijas”, Aizkraukles pagasts, maiņu Lēmums
77 Par zemes nomas līguma pagarināšanu DRZ *Lēmums
78 Par zemes nomas līguma pagarināšanu VK *Lēmums
79 Par zemes nomas līguma pagarināšanu AB *Lēmums
80 Par zemes nomas līguma pagarināšanu AJ *Lēmums
81 Par zemes nomas līguma pagarināšanu AR *Lēmums
82 Par pašvaldības zemes iznomāšanu PŠ *Lēmums
83 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ZČ *Lēmums
84 Par pašvaldības zemes iznomāšanu RS *Lēmums
85 Par pašvaldības zemes iznomāšanu LT *Lēmums
86 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VM *Lēmums
87 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IP *Lēmums
88 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VC *Lēmums
89 Par grozījumiem Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā Lēmums
90 Par Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2018/2

Lēmums
91 Grozījumi Aizkraukles novada Sociālā dienesta Nolikumā
Nolikums
Lēmums
92 Par NŽ iesnieguma izkatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā *Lēmums
93 Par IL iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā *Lēmums
94 Par AO izīrētās dzīvojamās telpas maiņu *Lēmums
95 Par AK izīrētās dzīvojamās telpas *** maiņu *Lēmums
96 Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Aizkraukles novada izglītības iestāžu izglītojamiem par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā un sportā apstiprināšanu

Nolikums Nr.2018/3

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

97 Par Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Nolikumu

Nolikums Nr.2018/4

Lēmums
98 Par grozījumiem Aizkraukles bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā Lēmums
99 Par Aizkraukles  koru apriņķa 2018.gada skates Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2018/5

Lēmums
100 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu  biedrības “Kalnaziedu godi” projekta pieteikumam Lēmums
101 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu  Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība “Felida” projekta pieteikumam Lēmums
102 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Leonam LĪDUMAM Lēmums

 

2018.gada 21.februāra domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
39 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jauktā kora Aizkraukle biedrība” Lēmums
40 Par līdzfinansējuma piešķiršanu Aizkraukles novada Kultūras namam projektā “Māras zemes raksti” Lēmums
41 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai  “Deju kolektīvs “Pēda”” Lēmums
42 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Radi dejo” Lēmums
43 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Aizkraukles reģionālā Tautskola” Lēmums
44 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “GTK Aizkraukle” Lēmums
45 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Daugavas ceļotājs” Lēmums
46 Par līdzfinansējumu Aizkraukles vēstures un mākslas muzejam Lēmums
47 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Tenisa klubs “AIZKRAUKLE” Lēmums
48 Par finansiālo atbalstu biedrības “Aizkraukles krievu kopiena LAD” projekta pieteikumam Lēmums
49 Par finansiālo atbalstu biedrības “Aizkraukles novada Pensionāru biedrība” projekta pieteikumam Lēmums
50 Par zemes iznomāšanu Aizkraukles pagastā E.L. *Lēmums
51 Par adreses Mednieku iela 6, Aizkraukle, maiņu Lēmums
52 Par adreses” Papardes”, Aizkraukles pagasts, maiņu Lēmums
53 Par adreses “Brēķu Nokalni”, Aizkraukles pagasts, maiņu Lēmums
54 Par nedzīvojamo telpu Lāčplēsa ielā 1, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Studio ABC” Lēmums
55 Par G.P. iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā *Lēmums
56 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. V. *Lēmums
57 Par 2018.gada Aizkraukles deju apriņķa un Sēlijas novada skates Nolikumu Lēmums
58 Par piedalīšanos Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” projektu konkursā Lēmums

 

2018.gada 31.janvāra domes sēde Nr.1
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
1 Par Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles KUK”  valdes locekļa iecelšanas saskaņošanu Lēmums
2 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

3 Par 2017.gadā saņemtajiem naudas  ziedojumiem un to izlietojuma apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

4 Par Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda līdzekļu izlietojumu 2017.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2018.gadam Lēmums

Pielikums

5 Par Aizkraukles novada pašvaldības Vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2017.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2018.gadam Lēmums

Pielikums

6 Par mācību literatūras  un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm Lēmums

Pielikums

7 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības iestādēm Lēmums

Pielikums

8 Par pabalsta apmēru, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā Lēmums
9 Par Aizkraukles Izglītības pārvaldes budžeta apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

10 Par Aizkraukles Sporta skolas budžeta apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

11 Par valsts budžeta mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 2018.gadā Lēmums
12 Par saistošo noteikumu Nr.2018/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu

Saistošo noteikumu Nr.2018/1

Lēmums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

Paskaidrojuma raksts

13 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs 2018.gadā Lēmums

Pielikums

14 Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2021) saskaņošanu Lēmums
15 Par dalības ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atlikšanu uz vēlāku laiku Lēmums
16 Saistošo noteikumu Nr.2018/2 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” pieņemšanu

Saistošie noteikumi Nr.2018/2

Lēmums

Paskaidrojuma raksts

17 Par saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Aizkraukles novadā” precizēšanu Lēmums
18 Par deleģēšanas līguma slēgšanu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Lēmums
19 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas precizēšanu Lēmums
20 Par “Denavu mežs” cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

21 Par sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas būvniecību Lēmums
22 Par grozījumiem Aizkraukles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā Lēmums
23 Par adreses maiņu Rūpniecības ielā, Aizkrauklē Lēmums
24 Par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums
25 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē *Lēmums
26 par pašvaldības zemes iznomāšanu *Lēmums
27 Par zemes īpašuma Birzes iela 6, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, nostiprināšanu uz pašvaldības vārda Lēmums
28 Par zemes nomu Papardes ielā 240, Aizkrauklē *Lēmums
29 Par adrešu maiņu Aizkraukles pagastā Lēmums
30 Par grozījumu 30.11.2017. domes lēmumā Nr.252 (protokols Nr.11,18.§) “Par domājamo daļu precizēšanu dzīvojamai mājai Kalna iela 1, Aizkraukles pagasts” Lēmums
31 Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā projektu atlases konkursā ar projektu „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Aizkraukles novadā” Lēmums
32 Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu Spīdolas ielā 18-316, Aizkrauklē *Lēmums
33 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lāčplēša ielā 31-7, Aizkrauklē *Lēmums
34 Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā *Lēmums
35 Par dzīvojamās telpas Gaismas ielā 6-12, Aizkrauklē sociālā  dzīvokļa statusa atcelšanu *Lēmums
36 Par N.R. iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā *Lēmums
37 Par R.P. izslēgšanu no dzīvokļa reģistra *Lēmums
38 Par paraksta tiesībām projekta ERASMUS + KEY ACTION (Mobility of individuāls) aktivitātes “Aizkraukles reģiona pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstītas izglītošanās pieejas īstenošanai” īstenošanai Lēmums

Pasākumi