Vārda dienas svin: Sarmīte, Tabita
Datums: Pirmdiena, 9. decembris

2019

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un atklāto domes sēžu protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības kancelejā, Lāčplēša ielā 1A,  214. kabinetā.

Domes sēžu lēmumi publicēšanai pašvaldības mājas lapā tiek sagatavoti 5 darba dienu laikā pēc domes sēdes.

Lēmums* – Lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

 

2019.gada 28.novembra domes sēde
Lēm. Nr.

Izskatāmais jautājums

Audio ieraksts

298 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles siltums”

Līguma paraugs

Lēmums
299 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada SIA “Lauma A”

Līguma paraugs

Lēmums
300 Par Aizkraukles novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/13

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Lēmums
301 Par Aizkraukles novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas sastāva apstiprināšanu Lēmums
302 Par grozījumiem nolikumā “Aizkraukles Izglītības pārvaldes Nolikums” Lēmums
303 Par saistošo noteikumu “Par pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa  nodrošināšanai Aizkraukles novadā”  apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/30

SN Nr. 2019/30 paskaidrojuma raksts

 Lēmums
304 Par saistošo noteikumu “Par materiālajiem pabalstiem Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/31

SN Nr. 2019/31 paskaidrojuma raksts

Lēmums
305 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.06.2012.  saistošajos noteikumos Nr.2012/13 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā”  apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/32

SN Nr. 2019/32 paskaidrojuma raksts

 Lēmums
306 Par saistošo noteikumu “Aizkraukles novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr .2019/33

SN Nr. 2019/33 paskaidrojuma raksts

Lēmums
307 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2019/4″ Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu”

Saistošie noteikumi Nr. 2019/34

SN Nr. 2019/34 Pielikums Nr. 1

SN Nr. 2019/34 Pielikums Nr. 2

SN Nr. 2019/34 paskaidrojuma raksts

Lēmums
308 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu  Lēmums
309 Par zemes lietošanas mērķa maiņu EV nekustamajiem īpašumiem Aizkrauklē  Lēmums
310 Par  grozījumiem  2019.gada 31.oktobra Aizkraukles novada domes lēmumā Nr.281  (protokols Nr.11, 16.p.) ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības Birzes ielā 6, Aizkraukle, Aizkraukles pagastā, atsavināšanu” Lēmums
311 Par nedzīvojamo telpu iznomātās platības precizēšanu  SIA “LAUMA A” Lēmums
312 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Vītolu ielā 518 Aizkrauklē, atsavināšanu Lēmums
313 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu  Lāčplēša ielā 4-241, Aizkrauklē

Noteikumi Nr. 2019/20

Līguma projekts

Lēmums
314 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  AB *Lēmums
315 Par zemes nomas līguma pagarināšanu IB *Lēmums
316 Par pašvaldības zemes iznomāšanu  AD *Lēmums
317 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  IG *Lēmums
318 Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 31, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu  Lēmums
319 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Bērzu ielā 6,  Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, atsavināšanu  Lēmums
320 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu DT  *Lēmums
321 Par AK iesnieguma izskatīšau  *Lēmums
322 Par IP iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
323 Par finansiālo atbalstu biedrības DIY Youth projekta pieteikumam Lēmums

 

2019.gada 26.septembra domes sēde

Lēm. Nr.

Izskatāmais jautājums

Audio ieraksts
245 Par P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas direktora iecelšanu amatā Lēmums
246 Par Aizkraukles novada vidusskolas dalību Polijas Republikas valdības  programmā – POW ER “All you need is expierence” Lēmums
247 Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto  kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites  kārtību Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumiNr.2019/17

Pielikums Nr. 1 

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
248 Par saistošo noteikumu Nr.2019/13 “Par Aizkraukles novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”  precizēšanu Lēmums
249 Par saistošo noteikumu Nr.2019/16 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 26.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.2015/11 “Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā” precizēšanu

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
250 Par grozījumiem Nolikumā “Aizkraukles novada pašvaldības darba  samaksas un sociālo garantiju Nolikums”

Nolikums Nr.2017/12 (ar grozījumiem)

Lēmums
251 Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma  „Ozoliņu mežs” cirsmu atkārtotu izsoli un Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2019/17

Pielikums

Līguma projekts

Lēmums
252 Par atļauju valsts amatpersonai Ludmilai UŠAKOVAI savienot amatu Lēmums
253 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības iestādēm

Pielikums

Lēmums
254 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim Lēmums
255 Par grozījumu 28.03.2019. domes lēmumā Nr.92 (protokols Nr.3, 8) ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma, ceļa “Stepiņi-Vecpadegas” posma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā” Lēmums
256 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu SIA “LAUMA A” Lēmums
257 Par nedzīvojamo telpu Nr.30 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē

Noteikumi Nr.2019/18

Līguma projekts

Lēmums
258 Par zemes nomas līguma pagarināšanu VB *Lēmums
259 Par pašvaldības zemes iznomāšanu AM *Lēmums
260 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VA *Lēmums
261 Par pašvaldības zemes iznomāšanu EŠ *Lēmums
262 Par publisko ūdeņu iekļaušanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē Lēmums
263 Par RL iesnieguma dzīvokļa palīdzības jautājumā izskatīšanu *Lēmums
264 Par grozījumiem 26.07.2018. Aizkraukles novada domes lēmumā Nr.181 (protokols Nr.8.,10.§) “Par AK iesnieguma izskatīšanu” *Lēmums

265

Par finansiālo atbalstu biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola” projekta pieteikumam Lēmums
Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējo sēdes lēmumu izpildi un pašreizējām aktualitātēm

 

2019.gada 29.augusta domes sēde
Lēm.

Nr.

Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
217 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu

2018.gada publiskais pārskats

Lēmums
218 Par Aizkraukles novada vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas projektā “Divas upes, divas valstis, viena Eiropa” Lēmums
219 Par saistošo noteikumu  “Par Aizkraukles novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/13

Paksaidrojuma raksts SN Nr. 2019/13

Lēmums
220 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 27.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/31 “Par sociālās palīdzības  pabalstiem Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/14

Paskaidrojuma raksts SN Nr. 2019/14

Lēmums
221 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 30.08.2012.  saistošajos noteikumos Nr.2012/17 “Materiālie pabalsti  Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/15

Paskaidrojuma raksts SN Nr. 2019/15

Lēmums
222 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 26.08.2015.  saistošajos noteikumos Nr.2015/11 “Par dzīvokļa  pabalstu Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/16

Paskaidrojuma raksts SN Nr. 2019/16

Lēmums
223 Par saistošo noteikumu Nr.2019/10 “Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā”  precizēšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/10

Paskaidrojuma raksts SN Nr/ 2019/10

Lēmums
224 Par grozījumiem Nolikumā  “Aizkraukles Izglītības pārvaldes nolikums”

Nolikums (ar grozījumiem)

Lēmums
225 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu SZ *Lēmums
226 Par JT iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa jautājumā *Lēmums
227 Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aizkrauklē zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības ES *Lēmums
228 Par adreses “Svoki” piešķiršanu Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā Lēmums
229 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Kalna ielā 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, Aizkraukles pagastā) Lēmums
230 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Lāčplēša iela 27-25, Aizkraukle) Lēmums
231 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Ošu iela 620, Aizkraukle) Lēmums
232 Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (Papardes 3, Aizkrauklē) Lēmums
233 Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu VD *Lēmums
234 Par neapdzīvojamo telpu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu IK “Atmiņu ķērājs” Lēmums
235 Par nedzīvojamo telpu Nr.28 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē

Noteikumi Nr. 2019/16

Līguma projekts

Lēmums
236 Par zemes iznomāšanu SIA “ROKĀDE PLUS” Lēmums
237 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VJ *Lēmums
238 Par pašvaldības zemes iznomāšanu VG *Lēmums
239 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IL *Lēmums
240 Par zemes nomas līguma pagarināšanu AL *Lēmums
241 Par zemes nomas līguma pagarināšanu EP *Lēmums
242 Par zemes nomas līguma pagarināšanu GK *Lēmums
243 Par atvaļinājuma piešķiršanu Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam Lēmums
244 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums

 

2019.gada 22.augusta ārkārtas domes sēde
Lēm.

Nr.

Izskatāmais jautājums

Audio ieraksts

216

Par saistošo noteikumu Nr.2019/12 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 25.04.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr. 2017/8 (ar grozījumiem)

Paskaidrojuma raksts SN Nr. 2017/8

 Lēmums

 

2019.gada 25.jūlija domes sēde
Lēm. Nr.

Izskatāmais jautājums

Audio ieraksts

187 Par P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas direktores Lilitas DZILNAS atbrīvošanu no P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas direktores amata Lēmums
188 Par Nolikuma “Pretendentu atlases konkursa Nolikums uz P.Barisona  Aizkraukles Mūzikas skolas direktora amatu” apstiprināšanu

Nolikums  Nr. 2019/8

Pielikums

 Lēmums
189 Par pretendentu atlases komisijas izveidi P.Barisona  Aizkraukles Mūzikas skolas direktora amatam  Lēmums
190 Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/9

 Lēmums
191 Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu Lēmums
192 Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu Lēmums
193 Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekles Intas KRIEVAS ievēlēšanu  Lēmums
194 Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekles Dainas ZARIŅAS ievēlēšanu  Lēmums
195 Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekles Mārītes ZIRNES ievēlēšanu  Lēmums
196 Par saistošo noteikumu “Par nekustamā  īpašuma nodokli Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie notiekumi Nr.2019/10

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
197 Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunceltnes ielā, Aizkrauklē, zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības *Lēmums
198 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu AŠ *Lēmums
199 Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2019.gada I pusgada budžeta izpildi

Pielikums

 Lēmums
200 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2019/4 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu

Saistošie notiekumi Nr.2019/11

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Paskaidrojuma raksts

 Lēmums
201 Par atļauju valsts amatpersonai Guntim JANKOVSKIM savienot amatu Lēmums
202 Par grozījumiem Aizkraukles novada Darījumu  ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijā

Nolikums (ar grozījumiem)

 Lēmums
203 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes Attīstības komisijā

Nolikums Nr.2017/6 (ar grozījumiem)

Lēmums
204 Par grozījumiem Aizkraukles novada Būvvaldes sastāvā Lēmums
205 Par finansiālo atbalstu biedrības DIY Youth projekta pieteikumam Lēmums
206 Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “GRIEZE DE”  Lēmums
207 Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Wise Window” Lēmums
208 Par zemes nomas līguma pagarināšanu LU *Lēmums
209 Par zemes nomas līguma pagarināšanu OB *Lēmums
210 Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZM *Lēmums
211 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IG *Lēmums
212 Par pašvaldības zemes iznomāšanu BA *Lēmums
213 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ŽP *Lēmums
214 Par atvaļinājuma piešķiršanu Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam  Lēmums
215 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinājuma laikā  Lēmums

 

2019.gada 27.jūnija domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
157 Par būves nojaukšanu Dārza ielā 5, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā Lēmums
158 Par dalību Interreg V-A Latvija-Lietuva Programmas 2014-2020 projektā  “Droša sabiedrība” Lēmums
159 Par dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2014.–2020. gadam, 1.specifiskais mērķis: saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu projektu konkursā Lēmums
160 Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Uzlabot vispārējās izglītības  iestāžu mācību vidi Aizkraukles novadā” ietvaros Aizkraukles novada  vidusskolas ēkas Draudzības krastmalā 5 piebūves būvdarbu finansēšanai Lēmums

Pielikums

161 Par 2019.gada 25.aprīļa Aizkraukles novada domes lēmuma Nr.127 (protokols Nr.4.,25.p.) atcelšanu Lēmums
162 Par saistošo noteikumu Nr.2019/9 “Par nomas  maksu zemei, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu  (ģimenes) dārzu ierīkošanai” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/9

 Lēmums

Paskaidrojuma raksts

163 Par meža cirsmas „Ozoliņu mežs” Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu Lēmums
164 Par kustamas mantas – transportlīdzekļa VOLVO S80, ar valsts reģistrācijas Nr.GF5467, atsavināšanu Lēmums
165 Par izmaiņām Aizkraukles novada Bāriņtiesas sastāvā Lēmums
166 Par atļauju Zanei ROMANOVAI savienot valsts amatpersonas amatus Lēmums
167 Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa, Lāčplēša ielā,  Aizkrauklē, Aizkraukles novadā atsavināšanu *Lēmums
168 Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu AK *Lēmums
169 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu EM *Lēmums
170 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu JK *Lēmums
171 Par  JL iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
172 Par AŠ iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
173 Par BR iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
174 Par AB iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
175 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības Ošu ielā, Aizkrauklē, atsavināšanu Lēmums
176 Par zemes lietošanas mērķa maiņu noteikšanu Spīdolas ielā 20, Aizkrauklē Lēmums
177 Par ceļa servitūta nodibināšanu zemes vienībā “Aizkraukles”, Aizkraukles pagastā Lēmums

Pielikums

178 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “ROKĀDE PLUS” Lēmums
179 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar AS “DHB” Lēmums
180 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar RL *Lēmums
181 Par pašvaldības zemes iznomāšanu JD *Lēmums
182 Par pašvaldības zemes iznomāšanu AB *Lēmums
183 Par zemes iznomāšanu SIA “SIGLIP”  Lēmums
184 Par pašvaldības zemes iznomāšanu SS *Lēmums
185 Par Aizkraukles novada domes 28.12.2017. lēmuma Nr.269 (protokols Nr.12, 9.$.) atcelšanu Lēmums
186 Par pašvaldības zemes iznomāšanu GM *Lēmums
  Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējo sēdes lēmumu izpildi un iepriekšsējām aktualitātēm

 

2019.gada 23.maija domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
138 SIA „Aizkraukles KUK” valdes locekļa  Z.Vītoliņa ziņojums par 2018.gada darbu Lēmums
139 Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “ATBALSTS JAUNATNES POLITIKAS ĪSTENOŠANAI VIETĒJĀ LĪMENĪ SASKAŅĀ AR VIETĒJĀ LĪMEŅA PASTĀVĪGAJIEM JAUNATNES POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM” Lēmums
140 Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma „Ozoliņu mežs” cirsmu izsoli un Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2019/12

Līguma projekts

Izsoles cirsmu saraksts

Lēmums
141 Par trešo atkārtotu izsoles atzīšanu par nenotikušu un Aizkraukles novada pašvaldības kustamas mantas – pārvietojamās mājas atsavināšanas-pārdošanas par brīvu cenu Noteikumu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2019/13

Pielikums Nr. 1  (noteikumiem Nr. 13)

Noteikumi Nr.2019/14

Pielikums Nr. 1 (noteikumiem Nr. 14)

Līguma projekts

Lēmums
142 Par Nolikuma „Nolikums par publisku pasākumu rīkošanu  Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/7

Pielikums Nr. 1 (iesniegums Nr. 2019/7)

Pielikums Nr. 2 (atļauja Nr. 2019/7)

Lēmums
143 Par dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 6-33, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu *Lēmums
144 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā Lēmums
145 Par finansiālo atbalstu biedrības “Dzīvnieku aizsardzības biedrība „FELIDA” projekta pieteikumam Lēmums
146 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē

Noteikumi Nr.2019/15

Pielikums Nr. 1 (nomas līguma paraugs Nr. 2019/15)

Lēmums
147 Par pašvaldības zemes iznomāšanu LU *Lēmums
148 Par pašvaldības zemes iznomāšanu JO *Lēmums
149 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ĒS *Lēmums
150 Par zemes nomas līguma pagarināšanu IĶ *Lēmums
151 Par zemes īpašuma Vītolu ielā 518, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā nostiprināšanu uz pašvaldības vārda *Lēmums
152 Par zemes nomas līguma pagarināšanu  Aizkraukles rajona Aizkraukles pagasta zemnieku saimniecībai “PALEJKALNI” Lēmums
153 Par atvaļinājuma piešķiršanu Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam Lēmums
154 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums
155 Par dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam, projektu konkursā Lēmums
156 Par Aizkraukles pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa BĀLIŅA atbrīvošanu no Aizkraukles pagasta pārvaldes vadītāja amata Lēmums
Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcija

 

2019.gada 25.aprīļa domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
104 Par grozījumiem Nolikumā par naudas balvu piešķiršanu Aizkraukles novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā

Nolikums Nr.2019/3 (ar grozījumiem)

Pielikums (naudas balvu apmērs)

Lēmums
105 SIA „Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājas  Dz.KRIŠJĀNES ziņojums par 2018.gada darbu Lēmums
106 Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekles  G.VECTIRĀNES ziņojums par 2018.gada darbu Lēmums
107 Aizkraukles novada SIA „Lauma A” valdes locekļa  M.BITES ziņojums par 2018.gada darbu Lēmums
108 Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles siltums” valdes locekļa  A.ALDERMAŅA ziņojums par 2018.gada darbu Lēmums
109 Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu apjoma apstiprināšanu radniecīgajās kapitālsabiedrībās Lēmums
110 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu Lēmums
111 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA AIZKRAUKLES GRĀMATA Lēmums
112 Par pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļu Nr.2, 3, 4, 5, Kalna ielā 24, Aizkraukle, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā pārdošanu izsolē

Izsoles noteikumi

Lēmums
113 Par nedzīvojamo telpu Nr.51 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Lēmums
114 Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam Jaunceltnes iela 40A, Aizkrauklē *Lēmums
115 Par pašvaldības zemes iznomāšanu RV *Lēmums
116 Par pašvaldības zemes iznomāšanu JZ *Lēmums
117 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IG  *Lēmums
118 Par pašvaldības zemes iznomāšanu JD  *Lēmums
119 Par pašvaldības zemes iznomāšanu OB *Lēmums
120 Par zemes nomas līguma pagarināšanu DK *Lēmums
121 Par dzīvojamo telpu izīrēšau RB *Lēmums
122 Par ĢŠ iesnieguma dzīvokļa jautājumā izskatīšanu *Lēmums
123 Par izīrētās dzīvojamās telpas maiņu IP *Lēmums
124 Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Spīdolas ielā, Aizkrauklē  *Lēmums
125 Par saistošo noteikumu Nr.2019/3 “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē  Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs” precizēšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/3

Paskaidrojuma raksts

Iesnieguma forma

Lēmums
126 Par saistošo noteikumu Nr.2019/5 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.06.2012.  saistošajos noteikumos Nr.2012/13 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā”  precizēšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/5

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
127 Par saistošo noteikumu Nr.2019/7 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 29.03.2012.  saistošajos noteikumos Nr.2012/8 “Par nomas maksu zemei, kuru nodod  pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai”  apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/7

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
128 Par saistošo noteikumu Nr.2019/8 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 30.10.2013.  saistošajos noteikumos Nr.2013/26 “Aizkraukles novada pašvaldības  kapsētas uzturēšanas noteikumi”  apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/8

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
129 Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles pagasta pārvaldei

Pakalpojumu cenrādis (pielikums)

Lēmums
130 Par cirsmas „Ozoliņu mežs” Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu Lēmums
131 Par Deju svētku “Sanākat lieli, mazi!”  dalības maksas un Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/6

Pielikums Nr. 1 (skolēnu deju kolektīvu repertuārs)

Pielikums Nr. 2 (ieteicamais repertuārs)

Pielikums N3. 3 (ēdinātāju saraksts)

Pielikums Nr. 4 (dalībnieku pieteikuma anketa)

Lēmums
132 Par aizņēmuma ņemšanu P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas jumta remontam

Pielikums (aizņēmuma projekts)

Lēmums
133 Par aizņēmuma ņemšanu Aizkraukles novada vidusskolas Sporta centra jumta remontam

Pielikums (aizņēmuma projekts)

Lēmums
134 Par aizņēmuma ņemšanu automašīnu stāvlaukuma izbūvei Spīdolas ielā 14, Aizkrauklē

Pielikums (aizņēmuma projekts)

Lēmums
135 Par atvaļinājuma piešķiršanu Aizkraukles novada domes priekšsēdētājam Lēmums
136 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinājuma laikā Lēmums
137 Par valsts budžeta mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām aprēķināšanu un sadali 2019.gadā Lēmums
  Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējo sēdes lēmumu izpildi un pašreizējām aktualitātēm

 

2019.gada 28.marta domes sēde
Lēm.

Nr.

Izskatāmais jautājums Audio ieraksts
85 Par atļauju/saskaņojumu SIA „Aizkraukles ūdens” ņemt aizņēmumu tehnikas novietnes būvniecībai Torņu ielā 1, Aizkrauklē Lēmums
86 Par saistošo noteikumu Nr.2019/5 „Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.2012/13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā” apstiprināšanu

Saistošie notiekumi Nr.2019/5

 Lēmums

Paskaidrojuma raksts

87 Par saistošo noteikumu Nr.2019/6 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.08.2017. saistošajos noteikumos  Nr.2017/13 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums” apstiprināšanu

Saistošie notiekumi Nr.2019/6

 Lēmums

Paskaidrojuma raksts

88 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes „Iestādes “Aizkraukles novada pašvaldība” Nolikumā

Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums

 Lēmums
89 Par atkārtotu izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoles pašvaldības kustamajai mantai – pārvietojamā māja Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2019/7

Lēmums
90 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā  Lēmums
91 Par SZ iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
92 Par pašvaldības nekustamā īpašuma, ceļa “Stepiņi-Vecpadegas” posma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā  Lēmums
93 Par izmaiņām grāmatvedības bilancē  Lēmums
94 Par zemes lietošanas mērķa maiņu Aizkraukles pagastā  Lēmums
95 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ZK  *Lēmums
96 Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “ELTI”  Lēmums
97 Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu HU  *Lēmums
98 Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu JG *Lēmums
99 Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu IM  *Lēmums
100 Par Aizkraukles novada pašvaldības konkursa  “Sakoptākā sēta 2019” Nolikuma apstiprināšanu  Lēmums

Nolikums

101 Par līdzfinansējuma piešķiršanu Biedrībai „Aizkraukles Latviešu biedrība” Lēmums
102 Par finansiālo atbalstu biedrības “Aizkraukles novada Pensionāru biedrība”  projekta pieteikumam  Lēmums
103 Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielas teritorijā, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām” būvdarbu finansēšanai  Lēmums

 

2019.gada 28. februāra domes sēde
Lēm.

Nr.

Izskatāmais jautājums Audio ieraksts:
1.daļa
2.daļa
44 Par Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju Lēmums
45 Grozījumi Noteikumos par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Aizkraukles novada domes dibināto vispārējās izglītības iestāžu klasēs Lēmums
46 Par saistošo noteikumu “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.2019/3
Lēmums
47 Par dalību  ESF projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Lēmums
48 Par Aizkraukles specializētās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nosaukuma maiņu Lēmums
49 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Skrīveru novada domi (izglītības jomā) Lēmums
50 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Skrīveru novada domi (sporta jomā) Lēmums
51 Par Aizkraukles Izglītības pārvaldes budžeta apstiprināšanu Lēmums
52 Par Aizkraukles Sporta skolas budžeta apstiprināšanu Lēmums
53 Par atkārtotu izsoli un izsoles Noteikumiem pašvaldības kustamajai mantai – pārvietojamā māja
Noteikumi Nr.2019/6
Lēmums
54 Par grozījumiem 2018.gada 25.oktobra noslēgtajā deleģēšanas līgumā ar Biedrību “Latvijas Samāriešu apvienību” Lēmums
55 Par Aizkraukles novada pašvaldības prioritārajiem projektiem 2019.gadam Lēmums
56 Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas  2014.-2020.gadam Investīciju plānā Lēmums
57 Par DT iesnieguma izskatīšanu *Lēmums
58 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu LP *Lēmums
59 Par NĪN parāda dzēšanu SIA “VALERI-97” Lēmums
60 Par NĪN parāda dzēšanu SIA “AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS” Lēmums
61 Par zemes lietošanas mērķa maiņu Lāčplēša ielā 55, Aizkrauklē *Lēmums
62 Par zemes lietošanas mērķa maiņu Lāčplēša ielā 57, Aizkrauklē *Lēmums
63 Par zemes lietošanas mēŗķa maiņu īpašumam “Ivina”, Aizkraukles pagastā *Lēmums
64 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar EM *Lēmums
65 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SP *Lēmums
66 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar OI *Lēmums
67 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ID *Lēmums
68 Par zemes nomas līguma pagarināšanu IN *Lēmums
69 Par adreses piešķiršanu Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā *Lēmums
70 Par pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības “Papardes 3”, Aizkraukles pagastā, atsavināšanu *Lēmums
71 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Aizkraukles vasarnīcu īpašnieku biedrībai “Ziedi” Lēmums
72 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaunceltnes ielā 20, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā Lēmums
73 Par dalību NORDPLUS projektā  Lēmums
74 Par Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates,  gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un  deju svētku deju lielkoncertam, Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/3

 Lēmums
75 Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzeto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm  Lēmums
76 Par saistošo Noteikumu “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/4

 Lēmums
77 Par pabalsta apmēru, aizejot ikgadējā apmaksātā atvalinājumā  Lēmums
78 Par Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/4

 Lēmums
79 Par grozījumiem Aizkraukles novada Būvvaldes sastāvā  Lēmums
80 Par Aizkraukles novada pašvaldības struktūrvienības un amata vienības likvidēšanu Lēmums
81 Par saistošo noteikumu Nr.2017/19 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem  sabiedriskajā transportā” precizēšanu Lēmums
82 Par pašvaldības dzīvokļa mirušā īrnieka parādu segšanu SIA “Aizkraukles ūdens” Lēmums
83 Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu biedrības “Krievu kopiena LAD” projekta pieteikumam Lēmums
  Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējo sēdes lēmumu izpildi un pašreizējām aktualitātēm
84 Par nedzīvojamo telpu nomu Gaismas ielā 12, Aizkrauklē Lēmums

 

2019.gada 31.janvāra domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Sēdes audio ieraksts
1 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības iestādēm Lēmums

Pielikums

2 Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles Vēstures un mālslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi”apmeklētājiem Lēmums

Pielikums

Aprēķins

 3 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

4 Par Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda līdzekļu izlietojumu 2018.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2019.gadam Lēmums

Pielikums

5 Par Aizkraukles novada pašvaldības Vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2018.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2019.gadam Lēmums

Pielikums

 6 Par 2018.gada saņemtajiem naudas ziedojumiem un to izlietojuma apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

7 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs Lēmums

Pielikums

8 Par Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstītā projekta “Paplašini robežas!” finansējumu Lēmums
9 Par saistošo noteikumu Nr.2019/1 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/13 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/1

Lēmums
10 Par Aizkraukles novada pašvaldības amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna apstiprināšanu Lēmums
11 Par “Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām Aizkraukles novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā” Noteikumu apstiprināšanu Lēmums
12 Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā Noteikumu apstiprināšanu Lēmums
13 Par “Kārtība, kādā Aizkraukles novada pašvaldības valsts amatpersona ziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā” Noteikumu apstiprināšanu Lēmums
14 Par saistošo noteikumu Nr.2019/2 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.12.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/19 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/2

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
15 Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pļaviņas novada domi (sporta jomā) Lēmums
16 Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Neretas novada pašvaldību (izglītības jomā) Lēmums
17 Par dalību nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” Lēmums
18 Par dalību mērķprogrammā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” Lēmums
19 Par konkursa “Aizkraukles novada uzņēmēju gada balva 2018” Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/1
Kritēriji

Lēmums
20 Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019” Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/2
1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums

Lēmums
21

Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāna izvērtējumu un aktualizēšanu
Investīciju plāns

Lēmums
22

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu bezmantinieka īpašumam

Lēmums
23

Par Aizkraukles novada pašvaldības kustamas mantas – pārvietojamās mājas atsavināšanu

Lēmums

Vērtējums

24

Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 27, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

*Lēmums
25

Par Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas apstrīdēto lēmumu

*Lēmums
26

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Spīdolas ielā 7-9, Aizkrauklē pārņemšanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā

Lēmums
27

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu EĀ

*Lēmums
28

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu SP

*Lēmums
29

Par EM iesnieguma izskatīšanu

*Lēmums
30

Par JT iesnieguma izskatīšanu

*Lēmums
31

Par JL iesnieguma izskatīšanu

*Lēmums
32

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lāčplēša ielā, Aizkrauklē

*Lēmums
33

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zvaigžņu ielā, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

Lēmums
34

Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē

Lēmums
35

Par nekustamo īpašumu apvienošanu Aizkraukles pilsētā

Lēmums
36

Par zemes iznomāšanu Aizkraukles rajona Aizkraukles pagasta ZS “DĀRZNIEKI”

Lēmums
37

Par zemes nomas līguma pagarināšanu AA

*Lēmums
38

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar Zvērinātu tiesu izpildītāju Ligitu GULBI

 Lēmums
39

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar IZ

 *Lēmums
40

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “VENDAIJA”

 Lēmums
41

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar GG

*Lēmums
42

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar IM

*Lēmums
43

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar IK “Radošā darbnīca Daugava”

 Lēmums

 

Attachments

Pasākumi