Vārda dienas svin: Zane, Zuzanna
Datums: Otrdiena, 19. februāris

2019

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un atklāto domes sēžu protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības kancelejā, Lāčplēša ielā 1A,  214. kabinetā.

Domes sēžu lēmumi publicēšanai pašvaldības mājas lapā tiek sagatavoti 5 darba dienu laikā pēc domes sēdes.

Lēmums* – Lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

 

2019.gada 31.janvāra domes sēde
Lēm. Nr. Izskatāmais jautājums Sēdes audio ieraksts
1 Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības iestādēm Lēmums

Pielikums

2 Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles Vēstures un mālslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi”apmeklētājiem Lēmums

Pielikums

Aprēķins

 3 Par Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi Lēmums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

4 Par Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda līdzekļu izlietojumu 2018.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2019.gadam Lēmums

Pielikums

5 Par Aizkraukles novada pašvaldības Vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2018.gadā un Aizkraukles novada pašvaldības plānu 2019.gadam Lēmums

Pielikums

 6 Par 2018.gada saņemtajiem naudas ziedojumiem un to izlietojuma apstiprināšanu Lēmums

Pielikums

7 Par uzturēšanas izmaksām Aizkraukles novada izglītības iestādēs Lēmums

Pielikums

8 Par Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstītā projekta “Paplašini robežas!” finansējumu Lēmums
9 Par saistošo noteikumu Nr.2019/1 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/13 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/1

Lēmums
10 Par Aizkraukles novada pašvaldības amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna apstiprināšanu Lēmums
11 Par “Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām Aizkraukles novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā” Noteikumu apstiprināšanu Lēmums
12 Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā Noteikumu apstiprināšanu Lēmums
13 Par “Kārtība, kādā Aizkraukles novada pašvaldības valsts amatpersona ziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā” Noteikumu apstiprināšanu Lēmums
14 Par saistošo noteikumu Nr.2019/2 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.12.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/19 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2019/2

Paskaidrojuma raksts

Lēmums
15 Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pļaviņas novada domi (sporta jomā) Lēmums
16 Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Neretas novada pašvaldību (izglītības jomā) Lēmums
17 Par dalību nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” Lēmums
18 Par dalību mērķprogrammā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” Lēmums
19 Par konkursa “Aizkraukles novada uzņēmēju gada balva 2018” Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/1
Kritēriji

Lēmums
20 Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019” Nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2019/2
1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums

Lēmums
21

Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāna izvērtējumu un aktualizēšanu
Investīciju plāns

Lēmums
22

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu bezmantinieka īpašumam

Lēmums
23

Par Aizkraukles novada pašvaldības kustamas mantas – pārvietojamās mājas atsavināšanu

Lēmums

Vērtējums

24

Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 27, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

*Lēmums
25

Par Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas apstrīdēto lēmumu

*Lēmums
26

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Spīdolas ielā 7-9, Aizkrauklē pārņemšanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā

Lēmums
27

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu EĀ

*Lēmums
28

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu SP

*Lēmums
29

Par EM iesnieguma izskatīšanu

*Lēmums
30

Par JT iesnieguma izskatīšanu

*Lēmums
31

Par JL iesnieguma izskatīšanu

*Lēmums
32

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lāčplēša ielā, Aizkrauklē

*Lēmums
33

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zvaigžņu ielā, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

Lēmums
34

Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē

Lēmums
35

Par nekustamo īpašumu apvienošanu Aizkraukles pilsētā

Lēmums
36

Par zemes iznomāšanu Aizkraukles rajona Aizkraukles pagasta ZS “DĀRZNIEKI”

Lēmums
37

Par zemes nomas līguma pagarināšanu AA

*Lēmums
38

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar Zvērinātu tiesu izpildītāju Ligitu GULBI

 Lēmums
39

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar IZ

 *Lēmums
40

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “VENDAIJA”

 Lēmums
41

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar GG

*Lēmums
42

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar IM

*Lēmums
43

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar IK “Radošā darbnīca Daugava”

 Lēmums

Pasākumi