Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Laulību reģistrācija

Pakalpojuma apraksts
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā.
Laulību Dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc viena mēneša, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums
  • LR derīgs personu apliecinošs dokuments – pase, personas apliecība (jāuzrāda oriģināls).
  • Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, vai bijušā laulātā miršanas apliecība, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu.
  • Ārzemniekiem attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai LR, dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā, jāiesniedz oriģināls.
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva – EUR 14,00

Aizkraukles novada domes noteiktā samaksa – EUR 30,25 – EUR 60,50

Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
  • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
  • 24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu “
  • Aizkraukles novada domes 27.04.2016. lēmums Nr.91 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles Dzimtsarakstu nodaļai”.
Papildpakalpojumi
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus svinīgām Zelta un Sudraba kāzu ceremonijām.

Pasākumi