Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

SIA “Aizkraukles KUK”

SIA “Aizkraukles komunālo uzņēmumu kombināts”

Juridiskā adrese:
Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē, LV 5101

Valdes loceklis:

Zemgus Vītoliņš

Kontaktinformācija:

Valdes loceklis – 65122266
Dispečeri – 651 22264, 29102856
Grāmatvedība – 651 22267
e-pasts kuk@aizkraukle.lv; info@kuk.lv

Reģistrācijas numurs:
48703000438Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles komunālo uzņēmumu kombināts”

Nodarbojas ar sadzīves atkritumu izvešanu, uzglabāšanu, atkritumu pārstrādi, sadzīves tehnikas savākšanu un piedāvā konteineru nomu.

Nolietoto elektropreču bezmaksas pieņemšana visu diennakti. Zvanīt darba dienās no 17.00-8.00 un Se., Sv., tālr. 651 22288. Darba laikā, tālr. 651 22264, 29 102856.

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē

2018.gada 31.janvārī                                                                   Lēmums Nr.19 (protokols Nr.1)

19.§

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas precizēšanu Aizkraukles novadā

 

Ievērojot grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā, kurš nosaka, ka pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Ar Aizkraukles novada domes 30.11.2017. lēmumu Nr.258 (protokols Nr.11, 24.§) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Aizkraukles novadā”  ir noteikta viena maksa kā kopējā summa. Lēmumā ir nepieciešams veikt precizējumu, lai nodrošinātu, ka ar 2018.gada 1.janvāri pašvaldības lēmums  atbilstu Atkritumu apsaimniekošanas likuma noteikumiem.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un 2011.gada 25.augusta Aizkraukles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Aizkraukles novadā” 48.punktu, ievērojot Finanšu komitejas  25.01.2018. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt SIA „Aizkraukles KUK”, reģistrācijas Nr.48703000438, Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā EUR 39,05 bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu tonnu vai EUR 5,47 par vienu m3 bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN maksā papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  2. Veikt grozījumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumā.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Kasparam SNIEDZĪTIM.

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                                              L.Līdums

Pasākumi