Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

SIA “Aizkraukles ūdens”

Adrese:
Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Reģ.Nr. LV 48703000404
Valdes locekle: Gudruna Vectirāne; t.65122143

Avāriju dienests, dispečeri: 65122156; 29263246

Abonentu daļa: 65121217

Komunālinženieris: 65122148

Galvenā grāmatvede: 65122146

Grāmatvede: 65122155

e-pasts: udens.birojs@aizkraukle.lv1. Galvenie komercdarbības veidi:

 • ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (NACE 36);
 • notekūdeņu savākšana un apstrāde (NACE 37).

Papildus pakalpojumi:

 • ūdensvadu un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts;
 • ūdens mērītāju uzstādīšana un nomaiņa;
 • zemes rakšanas darbi;
 • ūdensvadu un kanalizācijas maģistrālo tīklu cauruļvadu tīrīšana, skalošana;
 • ūdensapgādes sistēmu dezinficēšana;
 • nosēdrezervuāru un tualešu izvešana;
 • notekūdeņu dūņu piegāde lauksaimniecībā izmantojamo augšņu mēslošanai.

2. Tarifi ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem (bez PVN):

 • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1.10 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1.07 EUR/m3 ( bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.74  2015.gada 16.aprīlī, un stājās spēkā 2015.gada 1.jūnijā.

3. Aizkraukles pilsētas ūdenssaimniecības attīstība

Pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecību apkalpo Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles ūdens”.

Ar dzeramo ūdeni tiek apgādāti pilsētas un pagasta centrālās daļas iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi.

Pilsētai ūdens tiek ņemts no 9 artēziskajiem urbumiem un tiek apstrādāts ūdens atdzelžošanas stacijā un nogādāts patērētājiem pa 3 maģistrālajiem tīkliem. Kopējais ūdensvadu garums ir 32 km. Materiāls – polietilēns un čuguns. Ūdens patēriņš novadā ir līdz 1000m3/dnn. Iespēja  nodrošināt patēriņu  līdz 3000 m3/dnn.

Kanalizācijas saimniecība ietver kanalizācijas tīklus, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Pilsētas kanalizācijas tīkls pilnībā aptver visu pilsētu un pagasta centru. Tā kopējais garums ir 21 km. Caurules ir no polipropilēna, betona, asbestcementa un keramikas.

Notekūdeņi no pilsētas austrumu daļas paštecē un pa spiedvadiem Baznīcas ielā nonāk pārsūknēšanas stacijā Jaunceltnes ielā, no kuras pa spiedvadu tiek novadīti līdz kolektoram Gaismas ielā. Notekūdeņi no rūpnieciskā rajona Jaunceltnes ielā pa pašteces vadu nonāk līdz kolektoram Gaismas ielā. Notekūdeņi pagasta centrā tiek savākti pa pašteces vadiem līdz sūknētavām Liepu un Kalna ielā un pa spiedvadu, kurš izbūvēts pa Kalna un Enerģētiķu ielām, tiek novadīti kolektorā pie Torņu ielas.

Pa trijiem kolektoriem notekūdeņi no pilsētas tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kurās tas tiek attīrīts gan mehāniski, gan bioloģiski.

No 1998.gada līdz 2004. gadam tika īstenots projekts “Aizkraukles ūdenssaimniecības attīstība I kārta”, kura ietvaros tika izdarīts sekojošais:

Ūdensapgādē:

 • nomainīta noslēgarmatūra maģistrālajam pilsētas ūdensvadu tīklam;
 • sakārtota ūdens uzskaites sistēma ūdens gūtnes vietā Torņu ielā 1;
 • izbūvēti ūdens mērītāju mezgli daudzdzīvokļu ēkās;
 • veikta esošo 9 artēzisko aku rekonstrukcija un tīklu rekonstrukcija ūdens gūtnē Torņu 1;
 • apsekots pilsētas ūdensvads un izstrādāts tā datormodelis;
 • iegādāta iekārta ūdensvadu skalošanai;
 • uzbūvēta jauna Ūdens atdzelžošanas stacija;
 • rekonstruēta vaļējo filtru ēka, kurā izvietojas speciālistu darbnīcas, noliktavas telpas, atpūtas telpas strādniekiem un Abonentu apkalpošanas daļa;
 • apsekots ūdenstornis, tā drošība un rekonstrukcijas iespējas;
 • iegādāti ugunsdzēsības hidranti un veikta to nomaiņa pilsētas tīklā;
 • uzstādīta kontrolaka ūdens patēriņa kontrolei uz individuālo dzīvojamo māju rajonu.

Kanalizācijā:

 • veikta rekonstrukcija kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā Jaunceltnes ielā 44, tā pilnībā pārgājusi uz automātisku darba režīmu;
 • veikta pilsētas kanalizācijas tīklu tīrīšana un videoizpēte, kā rezultātā ir atklātas kritiskās vietas tīklos;
 • veikta Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija;
 • atjaunoti 5 posmi pilsētas kanalizācijas tīklā;
 • iegādāts ekskavators, traktors ar piekabi un kravas autobuss;
 • izstrādātas pases lietus kanalizācijas tīklam un veikta tā apsekošana; materiāls nodots Domei, tālāko risinājumu organizēšanai.

No 2008. gada līdz 2012. gadam tika īstenots projekts “Aizkraukles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

Jaunajā projektā akcents tika likts uz tīklu rekonstrukciju un jaunu posmu izbūvi pilsētas teritorijā, kā arī paredzēja pilsētas tīkliem pievienot, vienlaicīgi veicot arī rekonstrukciju un jaunu tīklu izbūvi, pagasta ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves.

Šī projekta ietvaros tika izdarīts sekojošais:

Ūdensapgādē:

 • izbūvēts ūdensvads  pa Bērzu-Vidus ielu;
 • izbūvēts ūdensvads Lāčplēša-Sprīdīša ielā;
 • izbūvēts ūdensvads ,kas savieno Spīdolas-Bērzu ielu caur slimnīcas teritoriju;
 • izbūvēts ūdensvads pa Dzelzceļa ielu;
 • izbūvēts udensvads pa Baznīcas ielu;
 • izbūvēts ūdensvads pa Jaunceltnes ielu un rekonstruēts pa Kalna ielu;
 • nomainīti ievadi daudzdzīvokļu ēkās;
 • rekonstruēts ūdensvads pa Lāčplēša ielu;
 • rekonstruēti ūdensvadi Purvciemā.

Kanalizācijā:

 • izbūvēta pašteces kanalizācija pa Jaunceltnes ielu;
 • rekonstruēta kanalizācija pa Maurēnu ielu līdz Jaunceltnes ielai;
 • izbūvēta jauna pašteces kanalizācija pa Liepu-Lauku ielām;
 • izbūvēts kanalizācijas spiedvads pa Liepu, Kalna un Enerģētiķu ielām;
 • izbūvētas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Liepu un Kalna ielā;
 • izbūvēta pašteces kanalizācija, divi spiedvadi un divas sūkņu stacijas Baznīcas ielā;
 • rekonstruēta kanalizācija pa Jaunceltnes ielu posmos no Bērzu ielas līdz Lāčplēša ielai;
 • rekonstruēti kanalizācijas posmi Lāčplēša ielā.

 

Vienlaicīgi arī veicam atsevišķu posmu nomaiņu gan ūdensvada tīklā, gan kanalizācijas tīklā. Šie darbi ir kā kārtējie remonti.

Arī turpmāk tiek paredzēta atsevišķu maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcijas. Pēc veiktajiem darbiem tīklu rekonstrukcijā, ir samazinājies zudumu procents.

4. Kā veidojas tarifs?

Pašvaldība, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām – komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, ir kapitāla daļu turētāja Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles ūdens”. Savukārt, ūdensapgāde un kanalizācija ir regulējamais pakalpojums un sniedzamā pakalpojuma tarifus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamā nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, kura ir noteikta ar lēmumu. Pašreiz spēkā esošais tarifs ir aprēķināts pēc metodikas pamatojoties uz sekojoša lēmuma pamata:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/8 Rīgā 2010. gada 12. maijā (prot. Nr.19, 6.p.) “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kas izdota saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem“.

Metodikā ir noteikts, ka, tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas nosaka par šādiem pakalpojumiem:

 • par 1m3 ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā;
 • par 1m3 ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam;
 • par 1m3 notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
 • par 1m3 notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

Ūdens padeve līdz lietotājam ir ūdens padeve līdz piederības robežai – robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. Norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek izmantots komercuzskaites mēraparāts- ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā (daudzdzīvokļu mājā – mājas kopējais skaitītājs).

Šie ir pakalpojumi, kurus sedz tarifs. Visi pārējie pakalpojumi, ko sniedz SIA “Aizkraukles ūdens”, ir maksas pakalpojumi. Tai skaitā rēķinu apkalpošana daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem kā arī ūdens patēriņa skaitītāju montāža un apkalpošana.

No 2016. gada 1. janvāra ir noteikta maksa par rēķinu apkalpošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem: 0.36EUR+PVN21%= 0.44EUR.

5. Norēķinu kārtība

Aizkrauklē par sabiedrisko pakalpojumu ūdensapgāde un kanalizācija pakalpojumu lietotāji (privātmāju īpašnieki, juridiskās personas, kam nav īpašums dzudzdzīvokļu mājā)  norēķinās pēc komercuzskaites mēraparātu rādījumiem ar SIA” Aizkraukles ūdens”.

Savukārt, daudzdzīvokļu mājās komercuzskaites mēraparāts ir mājas kopējais skaitītājs.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums , Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un uz likumu pamata izdotie tiesību akti, nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais ūdens patēriņa skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts) jeb skaitītājs, kas uzskaita kopējo mājas patēriņu.

Mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites skaitītāja rādījums ir vienāds ar  visu dzīvokļu individuālo patēriņa skaitītāju rādījumu summu plus starpība, kas ir tas ūdens patēriņš, kas izlietots mājas koplietošanas telpu uzturēšanai, avāriju un remontu gadījumos un ko mājas iedzīvotāji ir patērējuši, bet nav uzrādījuši.

Daudzdzīvokļu mājās SIA “Aizkraukles ūdens” veic aprēķinus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem sadalot tos attiecīgi katram dzīvokļa īpašumam.

Starpība galvenokārt rodas, ja kāds no dzīvokļa īpašniekiem ziņo savu patēriņu neregulāri, uzrāda nepatiesu patēriņu vai neuzrāda to vispār, kā arī ja dzīvoklī esošie skaitītāji ir bojāti, nav verificēti, un mājā ir radušās noplūdes iekšējos tīklos. Starpība var rasties arī tad, ja skaitītāju rādījumi tiek nolasīti atšķirīgos datumos.

Ja visi dzīvokļu īpašnieki apzinīgi  un tālāk norādītajā periodā uzrādīs savu ūdensskaitītāju rādījumus, starpības nebūs vai tā būs minimāla.

Radusies starpība tiks sadalīta uz dzīvokļu īpašniekiem (arī uz tiem, kas būs iesnieguši iesniegumu par prombūtni).

Ja mājā būs dzīvokļi: 

 • kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas;
 • kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;
 • kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi;
 • kuru skaitītāju pārbaudē konstatēts,ka skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts vai skaitītāji nav verificēti (pārbaudīti vai nomainīti) triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām,

starpības sadale tiks piemērota tikai šiem minētajiem dzīvokļu īpašniekiem. Pārējie  apmaksās tikai to patēriņu, ko uzrāda individuālie patēriņa skaitītāji.

 Ievērībai

1) Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par skaitītāju rādījumiem, nevar veikt skaitītāju verificēšanu vai nevar nodrošināt iespēju veikt attiecīgajā dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu pārbaudi, par to rakstiski jāinformē SIA”Aizkraukles ūdens”  iesniedzot iesniegumu abonentu daļā vai atsūtot uz e-pastu : udens.abonents@inbox.lvInformācija par prombūtni ļauj neieslēgt šo īpašnieku iepriekšminētajās kategorijās!

 2) Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis par prombūtni, ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam aprēķina ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma  vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc kārtas.

3) Skaitītāju derīguma termiņš ir norādīts kvītī! Sekojiet paši, vēstules netiks sūtītas! Skaitītāju verifikācija jāveic 3 mēnešu laikā pēc verifikācijas termiņa beigām!

Informācija par skaitītāju maiņu- t.65122156, 29263246.

Kā ir jāpaziņo skaitītāja rādījumi, kā notiks norēķini?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jāpaziņo katru mēnesi sākot no 27.datuma līdz nākošā mēneša 1. datumam VIENĀ no šiem veidiem:

 • klientu portālā www.aizkrauklesudens.lv; (reģistrācijas kārtība aprakstā uz rēķina, konsultācija pa tālr.65122146);
 • e-pastā: udens.abonents@inbox.lv;
 • veicot norēķinus internetbankā laika posmā no 27.datuma līdz nākošā mēneša 1. datumam;
 • veicot norēķinus norēķinu kasē Lāčplēša ielā 4 laika posmā no 27.datuma līdz nākošā mēneša 1. datumam, aizpildot rēķinā lodziņu „Tekošais rādījums”;
 • ievietojot lapiņu ar informāciju par klientu (rēķina Nr., vārds, uzvārds, adrese) un skaitītāju rādījumu pasta kastē, kas atrodas līdzās norēķinu kases lodziņam Lāčplēša ielā 4.
 • mājas vecākajam iesniedzot  kopēju dzīvokļu rādījumu sarakstu „Aizkraukles ūdens” abonentu daļā Torņu ielā 1;
 • ierodoties personīgi „Aizkraukles ūdens” abonentu daļā Torņu ielā 1.

Rādījumi jāuzrāda ar 3 zīmēm aiz komata (arī sarkanie cipari vai bultiņu rādījums uz sadaļu „pulkstenīšiem”).

SIA ”Aizkraukles ūdens” nolasa mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu katra mēneša pēdējā dienā vai, ja tā iekrīt svētku vai izejamā dienā, iepriekšējā vai nākošajā darba dienā.

Rēķina apmaksa jāveic līdz rēķinā norādītajam datumam.

Rādījumi jāpaziņo laika posmā no 27. līdz 1. datumam, apmaksa jāveic līdz rēķinā norādītajam datumam!

Ja rādījumi paziņoti norādītajos datumos, apmaksu var veikt sev ērtā datumā, bet tad rādījumi vairs atkārtoti nav jāpaziņo.

6. Par skaitītājiem un to apkalpošanu

Aizkraukles novadā  ir kārtība, ka sabiedriskā pakalpojuma -ūdensapgāde un kanalizācija, daudzuma noteikšanai tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji. Ja skaitītājs atrodas individuālā mājā, juridiskai personai piederošā īpašumā (ja īpašums neatrodas daudzdzīvokļu ēkā), skaitītāji pieder SIA”Aizkraukles ūdens”. Daudzdzīvokļu mājā SIA”Aizkraukles īpašums ir ēkas kopējais skaitītājs. Dzīvokļa īpašumā esošie ūdens patēriņa skaitītāji pieder dzīvokļa īpašniekam (ja nav noslēgts skaitītāja abonēšanas līgums), kuram tad arī ir jāievēro noteikumi un jāveic visas procedūras, kas noteiktas likumā “Par mērījumu vienotību”.

Saskaņā ar 1997.gada 27.februāra Latvijas Republikas likumu “Par mērījumu vienotību” un Latvijas Republikas ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 “Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” ir noteikts, ka ūdens patēriņa skaitītājiem ir jāveic verificēšana. Verificēšana ir darbību kopums, ko veicis Nacionālais reglamentētās metroloģijas dienests (vai cita atzīta institūcija), lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi pilnīgi atbilst noteiktajām prasībām. Ūdens patēriņa skaitītājiem verificēšanas periodiskums ir 4 gadi.

Latvijā šo verificēšanu var veikt VSIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” un tā filiāles, kā arī likumā noteiktajā kārtībā akreditētas laboratorijas.

Tā kā SIA “Aizkraukles ūdens” veic rēķinu apkalpošanu daudzdzīvokļu mājās, tātad arī sadala starpību, kas uzrādās starp ēkas kopējo skaitītāju un dzīvokļu īpašumos esošajiem skaitītājiem, mūsu rīcībā ir informācija  par skaitītāju darīguma termiņiem, ko publicējam katram dzīvoklim izrakstītajā ikmēneša rēķinā.

Uzņēmums atsevišķi nevienu nebrīdina par verifikācijas termiņa beigām, tam ir jāseko pašiem īpašniekiem.

Kārtību, kādā tiek mainīti skaitītāji, izstrādā namu apsaimniekotājs.

Arī  SIA “Aizkraukles ūdens” veic skaitītāju maiņu dzīvokļu īpašumos. Tas ir maksas pakalpojums.
1. Skaitītāja īpašnieks organizē skaitītāju maiņu ar paša izvēlētu atbildīgu uzņēmumu.

Dzīvokļu īpašnieks pēc skaitītāja maiņas nodrošina, ka SIA ”Aizkraukles ūdens” saņem darbu pieņemšanas un nošanas  aktu par skaitītāju maiņu. Pieņemšanas nodošanas aktu SIA “Aizkraukles ūdens” var nodot dzīvokļa īpāšnieks, darba veicējs, vai jebkura cita persona. Pieņemšanas nodošanas aktā jānorāda datums, noņemto skaitītāju numurus un rādījumus, no jauna uzlikto skaitītāju numurus un rādījumus, darba veicēja vārdu un uzvārdu (salasāmi). Skaitītājiem jābūt noplombētiem.

2. Skaitītāju nomaiņu pret pārbaudītu ūdens skaitītāju veic “Aizkraukles ūdens”.

Skaitītāja īpašnieks pa telefonu 65122156 vai 29263246 piesaka “Aizkraukles ūdens” dispečeram skaitītāju maiņu un vienojas par nomaiņas datumu.

“Aizkraukles ūdens” darbinieki noņems veco skaitītāju, uzstādīs jau pārbaudītu skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

No īpašnieka tiks iekasēta samaksa par skaitītāju maiņu un izmantotajiem papildus materiāliem.

Jaunais nomainītais skaitītājs paliek īrnieka īpašumā, bet vecais tiek nodots apmaiņas fondā.

3. Skaitītāju nomaiņu pret jaunu ūdens skaitītāju veic “Aizkraukles ūdens”.

Skaitītāja īpašnieks pa telefonu 65122156 vai 29263246 piesaka “Aizkraukles ūdens” dispečeram skaitītāju maiņu un vienojas par nomaiņas datumu.

“Aizkraukles ūdens” darbinieki noņems veco skaitītāju, uzstādīs jauno skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

No īpašnieka tiks iekasēta samaksa par skaitītāju maiņu un izmantotajiem papildus materiāliem.

Noņemtais skaitītājs paliek īrnieka īpašumā.

4. Skaitītāja apkalpošana tiek nodota “Aizkraukles ūdens” pārziņā.

Skaitītāja īpašnieks pa telefonu 65122156  vai 29263246 piesaka “Aizkraukles ūdens” dispečeram skaitītāju maiņu un vienojas par nomaiņas datumu.

“Aizkraukles ūdens” darbinieki noņems veco skaitītāju, uzstādīs jaunu skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

Skaitītāji ir “Aizkraukles ūdens” īpašums un īrnieks turpmāk maksā abonenta maksu par šo skaitītāju izmantošanu EUR 0.36 +PVN mēnesī par vienu skaitītāju.

Skaitītājus liekam uz nomaksu, noslēdzot savstarpēju vienošanos. Par jautājumiem, kas saistīti ar ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudēm un maiņu, zvaniet pa telefonu 65122156 vai 29263246, kur jums sniegs paskaidrojumus.

CENAS  uzņēmuma SIA “Aizkraukles ūdens” transporta pakalpojumiem par 1  stundu

Transporta veids KOPĀ bez PVN EUR KOPĀ ar PVN 21% EUR
GAZ 3307   (muca KO-503) 42,91 51,92
0,80 0,96 EUR/km
MERCEDES BENZ 1622 99,17 120,00
1,65 2,00 EUR/km
TRAKTORS “ZETOR”  bez mucas 21,66  26,20
TRAKTORS “ZETOR”    ar mucu 30,96 37,46
0,74 0,90 EUR/km
EKSKAVATORS “KOMATSU” WB 93R-5T 38,66 46,78
Cauruļu tīr.iekārta RODRUNNER RD M 12,56 15,20
KOMPRESORS ATLAS  COPCO XAS 96 Dd 17,43 21,09

Pasākumi