Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

SIA “Lauma A”

Juridiskā adrese:
Lāčplēša ielā Nr.4, Aizkrauklē, LV 5101, materiāli tehniskās bāzes adrese – Jaunceltnes ielā Nr.13, Aizkrauklē

Valdes loceklis:

Modris Bite

Kontatktinformācija:

65123110 – administrācija;
65128186- dispečers,
faksa Nr.65133795,
e-pasts
lauma@aizkraukle.lvSIA “Lauma A” pamatdarbība

Dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšana un apsaimniekošana, t.i., tādu savstarpēji saistītu darbību veikšana, kas pasargā mājas, to elementus un inženierietaises no priekšlaicīgas nolietošanās, kā arī nodrošina to izmantošanu visu kalpošanas laiku.

Regulējošie normatīvie akti:

  • “Dzīvokļa īpašuma likums”,
  • “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” un ar šo likumu saistītie MK noteikumi,
  • MK noteikumi Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”,
  • MK noteikumi Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokla īpašuma lietošanu” u.c.

Uzņēmuma saimnieciskās darbības teritorija –  Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts. Kopumā “Lauma A” apsaimnieko 65 dzīvojamās mājas, 2 pašvaldībai piederošas nedzīvojamās mājas un 2 sociālās mājas.

Pamatfunkcijas

1. Māju pārvaldīšanas pakalpojumi – komunālo pakalpojumupiegādes organizēšana, norēķinu administrēšana, finanšu plānošana, ēku konstrukciju tehniskā uzraudzība, apsaimniekošanas plānu sagatavošana, kopīpašnieku sapulču organizēšana, labiekārtošanas, remonta un būvdarbu vadība;

2. Māju tehniskā uzturēšana (sīkie remonta darbi) – māju konstruktīvo elementu uzturēšana un remonts;

3. Inženierkomunikāciju un iekārtu uzturēšana uzturēšana (apkopes, regulēšana, sīkie remonta darbi) – elektrosistēmu uzturēšana, apgaismojuma sistēmas uzturēšana, ūdens un kanalizācijas sistēmu uzturēšana, ventilācijas sistēmas un liftu uzturēšana;

4. Namīpašumu sanitārā uzturēšana – teritorijas ikdienas uzkopšana, zālāju pļaušana, lapu vākšana, sniega tīrīšana, apledojuma likvidēšana;

5. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas avārijas dienesta pakalpojumu nodrošināšana.


Pamatdarbības tiesiskais pamats
– ar māju dzīvokļu īpašniekiem noslēgtie māju pārvaldīšanas līgumi

Maksas apmēra noteikšana

Par mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu un mājai nepieciešamajiem lielajiem remonta darbiem lemj katras konkrētas mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, pamatojoties uz apsaimniekotāja piedāvājumu,  “Dzīvokļa īpašuma likumā” noteiktā kārtībā. Mājās, kuras nav pārņemtas valdījumā – saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”. 

Uzņēmuma papildu darbība

Uzņēmumā tiek veikti arī citi, ar konkrētu māju pārvaldīšanas līgumiem nesaistīti darbi, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti  ar Aizkraukles novada pašvaldību, kā arī citām juridiskajām personām.

Pasākumi