Vārda dienas svin: Artis, Artūrs
Datums: Pirmdiena, 17. jūnijs

Izsoles

Aizkraukles novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē

ar augšupejošu soli  meža īpašumu „Ozoliņu mežs”

 

Aizkraukles novada pašvaldība pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu „Ozoliņu mežs”, kadastra Nr.3244 002 0125, 8 (astoņas) meža cirsmas.

 

Izsolē tiek pārdotas 8 (astoņas) cirsmas, kas atrodas Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, kuras iekļautas cirsmu izsoles sarakstā, kas pievienots izsoles noteikumiem (1.pielikums). Izsoles dalībnieks var piedalīties solīšanā vienoti uz visām 8 cirsmām.

 

Sākumcena 46 900 euro (četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti euro). Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 500.00 euro. Reģistrācijas maksa 20.00 euro. Nodrošinājuma nauda – 10% no cirsmu nosacītās sākumcenas.

 

Izsole notiks 2019.gada 14.jūnijā plkst.10:00. Izsoles norises vieta: Aizkraukles pagasta pārvaldē, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.

 

Cirsmu apskate dabā notiks: 2019.gada 11.jūnijā plkst.10:00. Pulcēšanās Aizkraukles pagasta pārvaldē, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā. Papildus apskatīt cirsmas var vienojoties ar Gunti JANKOVSKI, domes deputātu, mob.t. 29120814.

 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles Noteikumiem Aizkraukles novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1 un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

 

Noteikumi Nr.2019/12

Līguma projekts

Izsoles cirsmu saraksts


Aizkraukles novada pašvaldība pārdod:

kustamo mantu – pārvietojamo māju

par brīvu cenu 30 EUR

 

Pieteikties pirkt kustamo mantu – pārvietojamo māju Profile Super 35×12,3 var līdz 2019.gada 14.jūnija plkst.10.00, iesniedzot pieteikumu Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pēc adreses: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, darba dienās: pirmdien, no plkst. 8.00 – 19.00, otrdien, trešdien, ceturtdiena no plkst. 8.00 -17.00, piektdienās no plkst. 8.00 -15.00

 

Papildus ziņas par kustamo mantu var iegūt Izsoles noteikumos, Lēmumā un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv sadaļā Izsoles vai Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

 

Ja kustamo mantu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz kustamo mantu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

Lai piedalītos izsolē  pieteikumu dalībai iesniedz  Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 17.jūnija plkst. 10.00, kopā ar maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka veikts drošības naudas maksājums.

 

Izsoles laiks un vieta: 2019.gada 17.jūnijā, plkst.11.00, Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, 203.kabinetā.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena: 30 EUR

Izsoles solis: 10 EUR.

 

Pirms izsoles pretendents pārkaita nodrošinājumu 10 % apmērā no kustamas mantas nosacītās cenas, kas sastāda: 3 EUR, uz vienu no Aizkraukles novada pašvaldības bankas kontiem:

Banka: A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302;

Banka: A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750;

Banka: A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001.

 

Noteikumi Nr.2019/13

Pielikums Nr. 1  (noteikumiem Nr. 13)

Noteikumi Nr.2019/14

Pielikums Nr. 1 (noteikumiem Nr. 14)

Līguma projekts

Pasākumi