Vārda dienas svin: Aleksejs, Aleksis
Datums: Trešdiena, 17. jūlijs

Izsoles

SIA “Lauma A” pārdod mutiskā izsolē

ar augšupejošu soli  traktoru T-16M

 

Aizkraukles novada SIA „LAUMA A” rīko traktora T-16M, 1986.gada izlaidums, kas atrodas Jaunceltnes ielā 13, Aizkrauklē, izsoli.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 234.kabinetā, darba dienās laikā no plkst.8.00 – 12.00 un no 13.00 -17.00 līdz 2019.gada 8.jūlijam.

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt Jaunceltnes ielā 13, Aizkrauklē, iepriekš piezvanot uz tālruņa Nr. 29420158.

 

Pretendenti pieteikumus izsolei var reģistrēt Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 234.kabinetā, līdz 2019.gada 9.jūlija plkst. 9.50.

 

Kustamās mantas izsole notiks Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 244.kabinetā, 2019. gada 9.jūlijā plkst.10:00.

 

Kustamās mantas nosacītā cena ir 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi), nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 75,00 EUR (septiņdesmit pieci euro un 00 centi) iemaksājama Aizkraukles novada SIA „LAUMA A”, reģistrācijas Nr. 48703000781, norēķinu kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV77UNLA0035900508302 līdz 2019.gada 8.jūlijam.

 

Izsoles veids — atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena Aizkraukles novada SIA „LAUMA A” norēķinu kontā.

 

Pasākumi