Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Aizkraukles novada pašvaldība

domes_eka

Pašvaldības adrese un rekvizīti:

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
Pašvaldības reģ. nr. 90000074812
Tālrunis: (371) 65133925, (371) 65133934, (371) 65133930,
Pašvaldības mobilais tālrunis: (371) 26515254,
E-pasts:
aizkraukle@pakapojumicentri.lv,
dome@aizkraukle.lv.

Informācija: www.aizkraukle.lv.

Aizkraukles novada pašvaldība izveidota 2001.gada decembrī, apvienojoties Aizkraukles pilsētai un Aizkraukles pagastam. Novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Aizkraukles pilsētā, Lāčplēša ielā 1A, bet pagastā, Kalna ielā 20, atrodas pašvaldības struktūrvienība – Aizkraukles pagasta pārvalde.

 

Aizkraukles novada pašvaldības rekvizīti maksājumiem:

AS SEB banka
Kods UNLALV2X,
Konts LV28 UNLA 0035 9001 3030 2

AS Swedbank
Kods HABALV22,
Konts LV18 HABA 0551 0006 4775 0

 

Aizkraukles novada pašvaldības ziedojumu konts:

AS Swedbank
Kods HABALV22,
LV66 HABA 0551 0431 22313.

 

Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas struktūra (31.08.2017., pdf formāts, ar groz.28.03.2019.)

Aizkraukles novada Domes un izpildvaras struktūra (31.08.2017., pdf formāts, ar groz. 28.03.2019.)

Aizkraukles novada pašvaldības (Administrācijas) nolikums (24.07.2017., grozījumi 26.10.2017., pdf formāts)

Saistošie noteikumi “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” (31.08.2017., pdf formāts, ar groz.28.3.2019.)

Pašvaldības ētikas kodekss (27.07.2017., pdf fails)

 

Pašvaldības uzdevums ir:

  • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
  • gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
  • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
  • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
  • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
  • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
    Pašvaldība sekmē arī uzņēmējdarbību, gādā par sabiedrisko kārtību, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī veic citus likumā “Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus.

Pasākumi