Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Dabaszinātņu kabineti

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aizkraukles novada ģimnāzijā un
Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolā

Projekta mērķis
Projekta vispārīgais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Aizkraukles rajonā un Aizkraukles novadā.
Projekta specifiskais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Aizkraukles novada ģimnāzijā un Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolā. modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.

Projekta budžets un sadalījums
Kopējāis projekta budžets – 184 033 LVL
tai skaitā:
ERAF – 149 915 LVL;
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībai – 5 291 LVL;
Aizkraukles novada domes ieguldījums ir 28 827 LVL

Galvenās aktivitātes:
Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību virziena un matemātikas kabinetu renovācija;
Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību virziena un matemātikas programmu īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde.

Finansējuma avots – ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkurss 3.1.3.1. aktivitātē “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”

Realizācija – 2009.g. – 2010.g.

Aktuālākā informācija

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi