Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

Pedagogu konkurētspēja

ESF projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Lai pedagogi saņemtu atbalstu pārmaiņu apstākļos, Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2009.gada rudens īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Profesionāls pedagogu darbs ir svarīgs nosacījums valsts izglītības politikas sekmīgai īstenošanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Prasmīgs un mūsdienu pārmaiņu procesu izprotošs pedagogs ir konkurētspējīgs darba tirgū, jo prot veidot izglītošanās procesu veicinošu vidi, sagatavojot skolēnus gan mainīgajam 21.gadsimta darba tirgum, gan motivējot mūžizglītībai.

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. Projekta ietvaros vismaz 17 400 pedagogiem plānota iespēja pārkvalificēties un mācībās apgūt jaunas zināšanas un prasmes profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, un pedagogu aktīva iesaiste novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

 Projekta īstenojamās aktivitātes:

Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.

Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogu, kā arī skola atbalsta personāla pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi vienotas novērtēšanas sistēmas ieviešanai, atalgojuma sistēmas pārskatīšanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Atbalsta saņēmēji ir vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, tajā skaitā profesionālās ievirzes, interešu izglītības pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas īstenošanā, tai skaitā, kuri izglītības sistēmas pārmaiņu rezultātā nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē.

Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar 65 novadu un pilsētu pašvaldībām un pašvaldību apvienībām, tādējādi nodrošinot projekta īstenošanu visos 109 novados un 9 republikas pilsētās.

Līdz 2011.gada februārim atbalsts sniegts 27 486 reizes. Visvairāk pedagogu iesaistījušies 3. aktivitātē – 82 %, 2. aktivitātē – 17 %, bet 3. aktivitātē 1 % pedagogu. Projekts tika uzsākts 2009.gada oktobrī, un tā īstenošana turpināsies līdz 2012.gada vasarai. Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti un projekta vadības grupas pārstāvji regulāri tiekas ar projektā iesaistītajiem pedagogiem, lai, diskutējot un uzklausot viedokļus, projekta īstenošanas laikā pedagogi saņemtu tādu atbalstu, kas sekmētu pozitīvas pārmaiņas izglītībā.

Kopējais projekta finansējums ir 20 miljoni latu, no kuriem 17 miljoni latu ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 3 miljoni latu – nacionālais finansējums. No 2009.gada novembra līdz 2011.gada februārim pedagogu atbalstam izlietoti 11 miljoni latu.

Projekta jaunāko informāciju skatiet projekta mājas lapā  www.pedagogiem.gov.lv.

Aizkraukles novadā projekta 5. posms (2011.gada septembris – decembris)

Kopā atbalstīti 69 pedagogi.

Aizkraukles novada izglītības iestāžu publicējamie dokumenti:

Izglītības iestāde

 

Iestādes vadītāja rīkojums par komisijas sastāva izveidi Darba plānošanas laika grafiks Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols
Aizkraukles pagasta sākumskola Ir  Ir Ir
 
P.Barisona Aizkraukles mūzikas skola  Ir  Ir Ir
Aizkraukles novada sporta skola Ir  Ir  Ir 
PII „Auseklītis” Ir   Ir   Ir
BJC Ir Ir Ir
Aizkraukles novada 4.kvalitātes pakāpes Pedagogu atlases komisija Ir

Pasākumi