Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Sociālais dienests

Aizkraukles novada Sociālais dienests ir Aizkraukles novada domes izveidota pašvaldības iestāde, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu. Sociālais dienests tiek finansēts no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Sociālā dienesta funkcijas

 • sniegt sociālo palīdzību,
 • organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem,
 • rosināt iedzīvotāju grupu darbošanās aktivitātes dienas centros pensijas vecuma personām, cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenēm un bērniem, veicinot šo grupu iekļaušanos sabiedrībā.

 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, sociālajam dienestam ir šādi uzdevumi:

 • veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
 • sniegt sociālo palīdzību;
 • administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 • novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 • pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu konkrētai personai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros;
 • Aizkraukles novada domes uzdevumā aprēķināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai nepieciešamo finanšu resursu apjomu;
 • organizēt un koordinēt sekojošu dienas centru darbību:
  • dienas cents “Pīlādzis” pensijas vecuma personām;
  • dienas centrs “Solis” personām ar īpašām vajadzībām;
  • bērnu un ģimeņu atbalsta centrs “Pasaciņa”.

25.02.2010. Aizkraukles novada domes sēdē apstiprinātais Sociālā dienesta NOLIKUMS (ar grozījumiem).

soc.centrs

Pasākumi