Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

Aprūpe sociālās aprūpes institūcijā

Pakalpojuma apraksts
Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (veco ļaužu pansionāti, sociālās aprūpes centri) pamatvajadzību apmierināšanai personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālā pakalpojuma veidu;
  • personas ienākumus apliecinoši dokumenti;
  • ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti, jāiesniedz invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju;
  • gadījumā, ja personai ir likumīgie apgādnieki – to iesniegums, dokumenti, kas apliecinātu, ka viņi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ;
  • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un atzinumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai;
  • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja aprūpi mājās vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • vajadzības gadījumā Zemesgrāmatas akta vai apliecības kopiju par personas īpašumiem un tiem uzliktajiem apgrūtinājumiem.
Pakalpojuma maksa
Sociālo pakalpojumu izmaksas pilnībā vai daļēji tiek segtas no pašvaldības budžeta gadījumos, ja:

Kontaktinformācija
Aizkraukles novada sociālais dienests, Daugavas ielā 1, Aizkraukle
Tālrunis: 65133940, 65133941, 65133942, e-pasts: soccentrs@aizkraukle.lv
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 8.15-12.00
Otrdienās 9.00-12.00 13.00-18.00
Trešdienās (klientus nepieņem)
Ceturtdienās 13.00-17.00
Piektdienās (klientus nepieņem)
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Lēmuma pieņemšanas termiņš
Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu pieņem 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas

 

Pasākumi