Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Pabalsti

Aizkraukles novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus piešķir saskaņā ar 27.11.2013. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.2013/31 Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā (ar grozījumiem).

Aizkraukles novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – Aizkraukles pilsētā vai Aizkraukles pagastā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI, KAS REGULĒ PABALSTU SAŅEMŠANU: kādus iespējams saņemt, kādā apjomā, kas var pieteikties utml.

Aizkraukles novada pašvaldībā noteikti šādi pabalstu veidi:

 • Dzīvokļa pabalsts– apkures, kurināmā iegādes, īres un apsaimniekošanas maksas, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu, gāzes un elektrības izdevumu segšanai.
 • Vienreizējs pabalsts pašvaldības dzīvojamo telpu remontam.
 • Pabalsti bērnu izglītībai un audzināšanai:
  *
  brīvpusdienas skolās (no7. līdz 12.klasei);
  * p
  abalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
  *
  ģimenes pabalsts bērna izglītības un vajadzību nodrošināšanai;
  *
  mācību pabalsts;
 • Pabalsti audžuģimenēm:
  • pabalsts bērna uzturam;
  • pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
  • pabalsts bērna vajadzību nodrošināšanai.
 • Pabalsti veselības aprūpei:
  • pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu daļējai segšanai;
  • pabalsts ārstēšanai no atkarībām un sociālajai rehabilitācijai;
  • pabalsts aprūpei.
 • Pabalsti pārtikai:
  • pārtikas taloni;
  • pabalsts naudā pārtikas iegādei;
  • pabalsts zupas porcijas veidā.
 • Pārējie pabalsti:
  • apbedīšanas pabalsts;
  • pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai;
  • pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma;
  • pabalsts ārkārtas situācijā.
 • GMI (garantēto minimālo ienākumu) pabalsts
 • Pabalsts donoriem

Lai saņemtu pabalstu

Lai saņemtu pabalstu:
 • Aizkraukles novada sociālajā dienestā jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, kas tiek piešķirts 1 mēneša laikā;
 • Aizkraukles novada sociālajā dienestā jāraksta iesniegums, kurā norāda sociālās palīdzības pabalsta vēlamo veidu.
Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 • Iesniegums
 • Pirmajā reizē personu apliecinošs dokuments
 • Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, jānorāda šādus ģimenes (personas) ienākumus par pēdējiem trīs mēnešiem:
  *
  ienākumi no algota darba (izziņa no darba vietas)
  *
  valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas, valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi
  *
  atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts
 • Atkarībā no pieprasītā pabalsta veida var tikt pieprasīti vēl citi papildus
  dokumenti
Pabalsta izmaksa
Pabalsts tiek segts no pašvaldības budžeta 
Kontaktinformācija
Aizkraukles novada sociālais dienests, Daugavas ielā 1, Aizkraukle
Tālrunis: 65133940, 65133941, 65133942, e-pasts: soccentrs@aizkraukle.lvPieņemšanas laiki:Pirmdienās 8.15-12.00 
Otrdienās 9.00-12.00 13.00-18.00
Trešdienās (klientus nepieņem)
Ceturtdienās 13.00-17.00 
Piektdienās (klientus nepieņem)
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Lēmuma pieņemšanas termiņš
Pēc tam, kad ģimenei (personai) piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu pieņem 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas.

Pasākumi