Izsoles

Pieteikuma veidlapa izsolei nomas tiesībām

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamam īpašumam Aizkrauklē:

Nedzīvojamo telpu Nr.116, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 10.13 m2 nomas tiesību iegūšanu. Telpu lietošanas mērķis biroja vajadzībām.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 1 (vienu) gadu.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2017.gada 12.aprīļa pl.10.00 Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks - 2017. gada 12.aprīlī plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

 


Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Aizkrauklē:

Nedzīvojamo telpu Nr. 54,  Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, ar kopējo platību 14,1 m2 nomas tiesību iegūšanu. Telpu lietošanas mērķis biroja vajadzībām.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2.30/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas līdz 2017. gada 31.decembrim

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu: līdz 2017. gada 15. marta plkst. 10:00 

Izsoles norises laiks - 2017. gada 15. martā plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

 


Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, izsoli. 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā. Sākumcena EUR 2 100.00. Nodrošinājums EUR 210.00. Izsole notiks 28.04.2017. plkst.11:30. Pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16:00.

 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N.239

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr. 239, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 14.5 m2 nomas tiesību iegūšanu, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Telpas tiek iznomātas uz 1 (vienu) gadu.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 – 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv 

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2016. gada 11. novembrī plkst. 10:00 Aizkraukles novada pašvaldības 109. kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks - 2016. gada 11. novembrī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109. kabinetā darba laikā, darba dienās, tālrunis 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv  

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz sekojošām nedzīvojamajām telpām par nomas tiesību iegūšanu Aizkrauklē:

Nedzīvojamā telpa Nr.241, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 12.6 m2 nomas tiesību iegūšanai, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis biroja vajadzībām

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas 

uz 1 (vienu) gadu.

Nedzīvojamā telpa Nr.102, Lāčplēša ielā 4 dz. 102, Aizkrauklē, ar kopējo platību 13.9 m2 nomas tiesību iegūšanai, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas 

uz 3 (trīs) gadiem.

Nedzīvojamā telpa, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē, ar kopējo platību 238 m2 nomas tiesību iegūšanai, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis -komercdarbība

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.42,- EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 5 (pieciem) gadiem.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu:

līdz 2016. gada 11. oktobrim plkst. 10:00 

līdz 2016. gada 11. oktobrim plkst. 10:00 

līdz 2016. gada 14. oktobrim plkst. 10:00 

Izsoles norises laiks - 2016. gada 11. oktobrī plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Izsoles norises laiks - 2016. gada 11. oktobrī plkst.11:30, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Izsoles norises laiks - 2016. gada 14. oktobrī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

2016.gada 11.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 241, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 12.6 m2 platībā, ieguva SIA “PAK it” ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

Rezultāti:

2016.gada 11.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 102, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 13.9 m2 platībā, ieguva SIA “SK SANTEHNIĶIS” ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

Rezultāti: 

2016.gada 14.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpām  Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē, 238 m2 platībā, ieguva SIA “OLA” ar nomas maksu EUR 1.42 par 1 m2 mēnesī, bez PVN, ar 01.01.2017.


Paziņojums par atkārtotu izsoli


Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizkraukles pilsētā: dzīvokli Nr.20, Spīdolas ielā 15, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 24,4 m2 un 2438/78626 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020109001, izsoles nosacīto sākumcenu 2360,00 eiro. Izsoles solis 10 eiro, dalības maksa 10 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās sākumcenas – 236,00 eiro, jāiemaksā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000074812, AS Swedbank HABALV22, kontā Nr.LV28UNLA0035900130302.

Izsole notiks 2016.gada 12.oktobrī plkst.11:00 Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 2.stāva sēžu zālē (203.kab.).

 

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija novada pašvaldības Kancelejā (204.kab.) Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, līdz 2016.gada 12.oktobra plkst.10:30 darba laikā.

Izsolāmo dzīvokļu īpašuma varēs apskatīt darba dienās par to iepriekš vienojoties pa tel.65133947, 65133930.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv  - sadaļā izsoles vai pašvaldības Kancelejā.

 

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.

 

Kontakttālrunis – 65133947, 65133930.

 

Rezultāti:


2016.gada 12.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Spīdolas ielā 15-20, Aizkrauklē, 24.4 m2 platībā par EUR 3860.00

 


 

Paziņojums par izsoli


Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot četrus pašvaldībai piederošos atsevišķus dzīvokļu īpašumus Aizkraukles pilsētā:

 

1. dzīvoklis Nr.44, Lāčplēša ielā 35, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 31,8 m2 un 2888/264257  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes kopīpašuma domājamām daļām, būves kadastra apzīmējums 32010020222041, zemes kadastra apzīmējums 32010020247, izsoles nosacītā sākumcena 3750 eiro.

2. dzīvoklis Nr.57, Spīdolas ielā 5, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 28,3 m2 un 283/27718 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020105012, izsoles nosacīto sākumcenu 3250 eiro.

3. dzīvoklis Nr.15, Bērzu ielā 6, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 33,8 m2 un 3384/29395 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020218002, izsoles nosacīto sākumcenu 4050 eiro.

4. dzīvoklis Nr.20, Spīdolas ielā 15, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 24,4 m2 un 2438/78626 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020109001, izsoles nosacīto sākumcenu 2950,00 eiro.

 

Izsoles solis 40 eiro, dalības maksa 10 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās sākumcenas, jāiemaksā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 9000074812, AS Swedbank HABALV22, kontā NrLV28UNLA0035900130302.

 

Izsole notiks 2016.gada 16.augustā plkst.11:00 Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē 1.stāva sēžu zālē.

 

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē 109. kabinetā līdz 2016.gada 16.augusta plkst.10:00 darba laikā.

 

Izsolāmo dzīvokļu īpašuma varēs apskatīt darba dienās par to iepriekš vienojoties ar SIA “Lauma A” pa tālruni 26742910 vai 65133797 (Ināra Zaļiznaja).


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT vai pašvaldības Kancelejā.

 

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.

Kontakttālrunis – 65133944, 65133946.

 

Rezultāti:


2016.gada 16.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Lāčplēša ielā 35-44, Aizkrauklē, 31.8 m2 platībā par EUR 3790.00

***

2016.gada 16.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Spīdolas ielā 5-57, Aizkrauklē, 28.3 m2 platībā par EUR 3290.00

***

2016.gada 16.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Bērzu ielā 6-15, Aizkrauklē, 33.8 m2 platībā par EUR 4090.00

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr.104, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 14.9 m2 nomas tiesību iegūšanu.

PAZIŅOJUMS

 

Izsole notiks:

2016.gada 12.aprīlī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 


2016.gada 12.aprīlī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 104, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 14.9 m2 platībā, ieguva SIA K.O.„ PARTNERI” ar nomas maksu Ls 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma  Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N.239A

PAZIŅOJUMS

 

Izsole notiks:

2016.gada 12.janvārī plkst.10:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 


2016.gada 12.janvārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 239A, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 10.6 m2 platībā, ieguva Valentīna Lasovska ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N.316

PAZIŅOJUMS

 

Izsole notiks:

2016.gada 12.janvārī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 

2016.gada 12.janvārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 316 Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 37.8 m2 platībā, zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.