Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

APSTIPRINĀTS

 ar Aizkraukles novada domes

2013.gada 24.jūlija sēdes 

lēmuma Nr.183 (protokols Nr.8, 43.§)

2.punktu

 

AIZKRAUKLES NOVADA DOMES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS

UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJAS

NOLIKUMS

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu izvērtēšanai Aizkraukles novada dome izveido licencēšanas komisiju.

 

I KOMISIJAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 

 1. Komisija izskata un pārbauda iesniegtos dokumentus, to atbilstību likumam, balstoties uz Latvijas izglītības likuma 46.un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci-izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu izglītības un/vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
 2. Komisijas uzdevumi ir – nodrošināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu izskatīšanas darbu – izskatīt izsniegtos dokumentus; izvērtēt dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lemt par licences piešķiršanu.

 

II KOMISIJAS PIENĀKUMI N TIESĪBAS

 

 1. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai, ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai.
 2. Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju 10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasīta informācija un (vai) dokumenti.
 3. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
 4. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus (ekspertus).
 5. Ja komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, licences pieprasītājs drīkst atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai ne agrāk ka 3 mēnešus pēc atteikuma saņemšanas.
 6. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci, ja:
 • ir sniegtas nepatiesas ziņas;
 • tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
 • licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu;
 • izglītības iestāde vai juridiskā persona tiek likvidēta.

9.       Par licences anulēšanu programmas īstenotais tie informēts rakstiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc likumdošanā noteiktā kārtībā.

10.     Informāciju par licences anulēšanu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc attiecīga komisijas lēmuma pieņemšanas sniedz iestādēm, kuras veic kontroles funkciju (Valsts izglītības inspekcija) .

11.     Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtas licences oriģināls.

12.     Sūdzību par komisijas ieņemto lēmumu iesniedz Aizkraukles novada domē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas.

13.     Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīva atbildība atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.pantam’ Komercdarbības bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences) , izziņā vai atļaujā minētos nosacījumos’’ .

14.     Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēma lēmumu par licences izsniegšanu.

15.     Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu, otrs licences eksemplārs glabājas komisijas lietvedības dokumentos.

16.     Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, tad saņemtā priekšapmaksa (avanss) tiek uzskatīta par samaksu par licences saņemšanu.

17.     Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, bet licences pieprasītais licenci neizņem vai rakstiski informē Aizkraukles novada domi pa to, ka atsākas no licences saņemt, tad priekšapmaksa (avanss) par pieprasītām licencēm, netiek atmaksāta.

18.     Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, priekšapmaksa (avanss) par pieprasītām licenci, tiek atmaksāta licences pieprasītājam.

19.     Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai motivētu rakstisku atteikumu izsniegt licenci.

20.     Par licences izsniegšanas atteikumu  licences pieprasītais tiek rakstveidā  informēts10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

21.     Ja fiziska vai juridiska persona, kuras komercdarbība (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu) reģistrēta Aizkraukles novadā, vēlas īstenot šo uzņēmējdarbību citas pašvaldības teritorijā, viņam 10 dienas iepriekš par to rakstiski jāinformē licencēšanas komisija, noradot precīzu adresi telpām, kur programmu īstenos.

 

III KOMISIJAS IZVEIDOŠANA UN TĀS DARBĪBAS PRINCIPI

 

22.     Komisija darbojas patstāvīgi. Komisijas sastāvs tiek apstiprināt ar Aizkraukles novada domes lēmumu.

23.     Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības.

24.     Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vismaz 2 komisijas locekļi. Ja komisijas sēde kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas priekšsēdētājs 3 (trīs) darba dienu laikā sasauc atkārtotu komisijas sēdi.

25.     Komisijas sēdes tiek protokolētas.

26.     Informācija par komisijas sastāvu tiek izvietota Aizkraukles novada pašvaldības informācijas nesējos.

 

IV KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI

 

29.     Komisijas sastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un komisijas locekle. Funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros komisija nosaka patstāvīgi.

30.     Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu laiku, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās, nodrošina komisijas lietvedību.

31.     Izmaiņas komisijas sastāvā var tikt veiktas, pamatojoties uz domes lēmumu.

 

V LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN APSTRĪDĒŠANA 

 

32.     Komisijas lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķiroša ir komisijas priekšsēdētaja balss.

33.     Komisijas loceklim jāatturas no piedalīšanās lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skars šī locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais komisijas loceklis.

34.     Komisijas lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmuma nav noradīts cits spēka stāšanas termiņš.

 

Aizkraukles novada licencēšanas komisija interešu izglītības programmu īstenošanai (izglītības vajadzību un vēlmju apmierināšanai neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības):

Komisijas priekšsēdētājs:

Anita OSTROVSKA  - Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centra direktore;

Komisijas locekļi:

Anta TEIVĀNE - Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja  vietniece;

Astra SILIŅA - Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja.

Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus.

 

Licencētās programmas 2016