1. Par Aizkraukles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Nr.2023/ apstiprināšanu 

 2. Par Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojumu 

 3. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Aizkraukles novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā” apstiprināšanu 

 4. Par Aizkraukles pagasta sākumskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

 5. Par Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” ar filiālēm “Bērziņš” un “Zīļuks” nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

 6. Par Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" vadītāja iecelšanu

 7. Par Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” ar filiāli “Zīļuks” vadītāja iecelšanu 

 8. Par izmaiņām Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 9. Par Aizkraukles novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva izmaiņām 

 10. Par kārtības, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Aizkraukles novadā, apstiprināšanu

 11. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmumā Nr.848 “Par Aizkraukles novada pašvaldības kultūras centru un struktūrvienību amatu sarakstiem un klasifikācijām” 4. pielikumā “Neretas kultūras centra amatu saraksts un klasifikācija” 
 12. Par sadarbības līguma "Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanu organizēšanu un rīkošanu" slēgšanu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru 

 13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju 
 14. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts” Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām paku uzglabāšanas un izdales veikšanai un patapinājuma līguma slēgšanu
 15. Par projekta "Saksofona iegāde Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai" pieteikumu

 16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnē "Draudavas", Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā 

 17. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei “Kalna Trepāni 2008. g.” 

 18. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnei “Kaijas 1”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā 
 19. Par nedzīvojamo telpu Nr.49, Lāčplēša ielā 1, nomas līguma izbeigšanu Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 20. Par 11.12.2019. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.7-3/19/73 pagarināšanu * Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 21. Par 22.11.2016. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.7-3/16/50 pagarināšanu * Aizkrauklē, Aizkraukles novadā 

 22. Par 02.02.2009. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.6-2/09/13 pagarināšanu *, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā 

 23. Par 07.12.2006. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.335/06 pagarināšanu * Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 24. Par pašvaldības zemes iznomāšanu *, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 25. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu * Gaismas iela 4-36, Aizkraukle, Aizkraukles novads 

 26. Par dzīvojamās telpas maiņu * Lāčplēša iela 10-2, Jaunjelgava, Aizkraukles novads

 27. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu * Jāņu iela 7-3, Neretas pagasts, Aizkraukles novads

 28. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu * Nākotnes iela 21-7, Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads

 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Atmatas, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Namdari, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Zirņu iela 14, Pļaviņas, Aizkraukles novads, atsavināšanas vērtības un izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 32. Par pašvaldības dzīvokļa Jaunceltnes iela 39-51, Aizkraukle, Aizkraukles novads, atsavināšanu 

 33. Par pašvaldības dzīvokļa Sprīdīša iela 6-41, Aizkraukle, Aizkraukles novads, atsavināšanu 

 34. Par pašvaldības dzīvokļa Dzirnavu iela 19-5, Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu 

 35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 12, Neretā, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu
 36. Par maksas par ceļu attīrīšanu no sniega ar pašvaldības traktortehniku Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā apstiprināšanu 

 37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Tupneši" Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atkārtotu atsavināšanu. pārdodot izsolē. un izsoles Noteikumu apstiprināšanu 

 38. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma "Rītausmas"-13, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, Atsavināšanu, pārdodot izsolē, un izsoles Noteikumu apstiprināšanu 

 39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Rītausmas"-1, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Liepkalnes", Seces pagastā, Aizkraukles novadā, sadalīšanai 

 41. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām Kokneses apvienības pārvaldes teritorijā 

 42. Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu ar SIA “SP Koknese”, Koknesē, Aizkraukles novadā, ar apbūves tiesībām 

 43. Par nekustamā īpašuma “Galdupes ceļš” Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

 44. Par 04.12.2019. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3 (5-4/19/3-LINI) pagarināšanu *

 45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ērgļi”, Koknesē, Aizkraukles novadā 

 46. Par transporta pakalpojumu ar asenizācijas mucu Zalves pagastā, Mazzalves pagastā, Pilskalnes pagastā, Aizkraukles novadā, apstiprināšanu 

 47. Par Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra automašīnas Audi 80 norakstīšanu un nodošanu mettālūžņos

 48. Par Neretas novada pašvaldības 2021.gada 28.jūnija lēmuma Nr.192 (protokols Nr.11., 36.p.) “Par nekustamā īpašuma “Vecozolnieki’, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu” atcelšanu 

 49. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu SIA “NERETAS GRAUDS”, Neretas pagasts, Aizkraukles novads 

 50. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu * Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads 

 51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Aizupieši”, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32660070059

 52. Par zemes gabala Mazā Rīgas iela 13, Pļaviņas, Aizkraukles novads, nomu pašvaldības vajadzībām 

 53. Par pašvaldības būves “ Ūdenstornis” ar kadastra apzīmējumu 32130011531021, Mazā Rīgas iela 1, Pļaviņas, Aizkraukles novads, jumta daļas nomu SIA “BITE Latvija” mobilās bāzes stacijas ierīkošanai 

 54. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Medeņu iela 5, Īvāni, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 55. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Medeņu iela 9, Īvāni, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 56. Par servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā Stiklinieku ielā 7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā

 57. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bencēnu Māliņi”, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Akāciju iela 14 un Akāciju iela 16, Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads 

 59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Riekstiņi”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads 

 60. Par traktora Kubota GL 260, valsts reģistrācijas Nr.T773ZS , atsavināšanas cenas apstiprināšanu, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu