1. Par saistošo noteikumu  “Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu  Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
 2. Par saistošo noteikumu “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Aizkraukles novadā” apstiprināšanu 
 3. Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2023!” nolikuma apstiprināšanu 
 4. Par Nolikuma "Par kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas" apstiprināšanu 
 5. Par Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu 
 6. Par Koknese pamatskolas – attīstības centra direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu 
 7. Par izmaiņām Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā
 8. Par izmaiņām Aizkraukles novada domes Darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisijas sastāvā 
 9. Par izmaiņām Aizkraukles novada Jaunatnes lietu komisijas sastāvā
 10. Par izmaiņām Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja struktūrā un jaunu Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu – Neretas novadpētniecības muzejs, Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi", Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja dibināšanu 
 11. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma Nr.848 Par Aizkraukles novada pašvaldības kultūras centru un struktūrvienību amatu sarakstiem un klasifikācijām, 4. pielikumā Neretas kultūras centra amatu saraksts un klasifikācija 
 12. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma Nr.848 Par Aizkraukles novada pašvaldības kultūras centru un struktūrvienību amatu sarakstiem un klasifikācijām, 6. pielikumā Skrīveru kultūras centra amatu saraksts un klasifikācija 
 13. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmumā Nr.841 “Par Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu sarakstiem un klasifikācijām” 11. pielikumā “Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” amatu sarakts un klasifik
 14. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmumā Nr. 844 “Par Aizkraukles novada pašvaldības vidusskolu amatu sarakstiem un klasifikācijām” 2. pielikumā “Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas amatu saraksts un klasifikācija” 
 15. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmumā Nr. 845 “Par Aizkraukles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu sarakstiem un klasifikācijām” 3. pielikumā “Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas amatu saraksts un klas
 16. Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmumā Nr.833 “Par Skrīveru pagasta pārvaldes un apvienību pārvalžu amatu sarakstiem un klasifikācijām” 1.pielikumā “Jaunjelgavas apvienības pārvaldes amatu saraksts un klasifikācija” 
 17. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "Drunka"
 18. Aizkraukles novada sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles ūdens" (par decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšanu) 
 19. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles ūdens" 
 20. Par līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi" (par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu)
 21. Par ēkas (jaunbūves) Parka ielā 15A, Koknesē, Aizkraukles novadā, piespiedu sakārtošanu 
 22. Par atbalstāmajām studiju specialitātēm Aizkraukles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai un vērtēšanas komisijas izveidošanu 
 23. Par uzturēšanas izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Aizkraukles novada izglītības iestādēs no 2023.gada 1.janvāra 
 24. Par darbinieku ēdināšanas maksas noteikšanu sociālās aprūpes centros, kuros ēdināšanu nodrošina pašvaldība 
 25. Par Kokneses pamatskolas - attīstības centra vadīto profesionālās pilnveides kursu izmaksu un konferences dalības maksas apstiprināšanu 
 26. Par Aizkraukles novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu
 27. Par dalību atklātā projektu konkursā “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projekti” 
 28. Par Kokneses pamatskolas-attīstības centra dalību Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ projektu pieteikumu konkursā 
 29. Par dalību programmas “Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam” projektā “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2/ 
 30. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Individuālo medību iecirkni “Rasas”
 31. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu ar biedrību Mednieku klubu “Ķepainis”
 32. Par apbūves tiesību līguma noslēgšanu ar SIA “JELD-WEN Latvija”, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā 
 33. Par 13.04.2018. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.7-3/18/20 izbeigšanu Aizkrauklē, Aizkraukles novadā 
 34. Par grozījumiem 2020.gada 3.jūlija nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2.7-3/20/52 *, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā 
 35. Par 15.02.2012. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.6-3-1/12/16 pagarināšanu *, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā
 36. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Spīdolas iela 18-17, Aizkraukle, Aizkraukles novads 
 37. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Spīdolas iela 18-5, Aizkraukle, Aizkraukles novads 
 38. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Spīdolas iela 18-39, Aizkraukle, Aizkraukles novads 
 39. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Spīdolas iela 18-27, Aizkraukle, Aizkraukles novads 
 40. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mednieku iela 7-13, Jaunjelgava, Aizkraukles novads 
 41. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Mednieku ielā 7-13, Jaunjelgava, Aizkraukles novads 
 42. Par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu *, "Pienotava"-3, Seces pagasts, Aizkraukles novads 
 43. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Papardes, Bebru pagasts, Aizkraukles novads 
 44. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Raiņa iela 68-9, Pļaviņas, Aizkraukles novads 
 45. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu *, Plostnieki – 6, Klidziņa, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads

 46. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Bērzu iela 11, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 47. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sprīdīša ielā 2-31, Aizkrauklē, zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības *un *
 48. Par pašvaldības dzīvokļa MRS māja Nr.693-28, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu 
 49. Par pašvaldības dzīvokļa “Vērtūži 1”-2, Zalves pagasts, Aizkraukles novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu 
 50. Par Aizkraukles novada domes 2023.gada 18.janvāra lēmuma Nr.50 “Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu SIA “NERETAS GRAUDS”, Neretas pagasts, Aizkraukles novads”, precizēšanu 
 51. Par Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pārcelšanu uz Jaunjelgavas apvienības pārvaldes telpām Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā 
 52. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Dārza", Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā, iznomāšanu *
 53. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Kukulīšu pļava", Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanas uzsākšanu 
 54. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Zemgaļi", Seces pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanas uzsākšanu 
 55. Par nekustamā īpašuma "Birzes 1", Sunākstes pagastā, Aizkraukles novadā, (starpgabala) atsavināšanu 
 56. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Parka iela 16-20, Koknesē, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 
 57. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līdaces”, Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 
 58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liepkalni”, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads 
 59. Par sadarbības līguma slēgšanu ar AS "Latvijas valsts meži" 
 60. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Daugavas ielā 111-7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, atsavināšanu, pārdodot izsolē, un izsoles Noteikumu apstiprināšanu 
 61. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas iela 26-7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, atsavināšanu, pārdodot izsolē, un izsoles Noteikumu apstiprināšanu 
 62. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 1.maija iela 10-7, Pļaviņas, Aizkraukles novads, atsavināšanas uzsākšanu 
 63. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas iela 15-25, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 
 64. Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa iela 75-2, Pļaviņas, Aizkraukles novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu 
 65. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rušiņi”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanas uzsākšanu 
 66. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežvestes”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanas uzsākšanu 

 67. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krastmaļi”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads 
 68. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Salmiņi”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads 
 69. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Braslas Līči", Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads 
 70. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Krastiņi", Skrīveru pag., Aizkraukles nov
 1. Par Aizkraukles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Nr.2023/ apstiprināšanu 

 2. Par Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojumu 

 3. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Aizkraukles novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā” apstiprināšanu 

 4. Par Aizkraukles pagasta sākumskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

 5. Par Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” ar filiālēm “Bērziņš” un “Zīļuks” nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

 6. Par Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" vadītāja iecelšanu

 7. Par Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” ar filiāli “Zīļuks” vadītāja iecelšanu 

 8. Par izmaiņām Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 9. Par Aizkraukles novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva izmaiņām 

 10. Par kārtības, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Aizkraukles novadā, apstiprināšanu

 11. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.decembra lēmumā Nr.848 “Par Aizkraukles novada pašvaldības kultūras centru un struktūrvienību amatu sarakstiem un klasifikācijām” 4. pielikumā “Neretas kultūras centra amatu saraksts un klasifikācija” 
 12. Par sadarbības līguma "Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanu organizēšanu un rīkošanu" slēgšanu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru 

 13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju 
 14. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts” Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām paku uzglabāšanas un izdales veikšanai un patapinājuma līguma slēgšanu
 15. Par projekta "Saksofona iegāde Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai" pieteikumu

 16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnē "Draudavas", Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā 

 17. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei “Kalna Trepāni 2008. g.” 

 18. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnei “Kaijas 1”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā 
 19. Par nedzīvojamo telpu Nr.49, Lāčplēša ielā 1, nomas līguma izbeigšanu Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 20. Par 11.12.2019. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.7-3/19/73 pagarināšanu * Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 21. Par 22.11.2016. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.7-3/16/50 pagarināšanu * Aizkrauklē, Aizkraukles novadā 

 22. Par 02.02.2009. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma nr.6-2/09/13 pagarināšanu *, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā 

 23. Par 07.12.2006. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.335/06 pagarināšanu * Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 24. Par pašvaldības zemes iznomāšanu *, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā

 25. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu * Gaismas iela 4-36, Aizkraukle, Aizkraukles novads 

 26. Par dzīvojamās telpas maiņu * Lāčplēša iela 10-2, Jaunjelgava, Aizkraukles novads

 27. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu * Jāņu iela 7-3, Neretas pagasts, Aizkraukles novads

 28. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu * Nākotnes iela 21-7, Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads

 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Atmatas, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Namdari, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Zirņu iela 14, Pļaviņas, Aizkraukles novads, atsavināšanas vērtības un izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 32. Par pašvaldības dzīvokļa Jaunceltnes iela 39-51, Aizkraukle, Aizkraukles novads, atsavināšanu 

 33. Par pašvaldības dzīvokļa Sprīdīša iela 6-41, Aizkraukle, Aizkraukles novads, atsavināšanu 

 34. Par pašvaldības dzīvokļa Dzirnavu iela 19-5, Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu 

 35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 12, Neretā, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu
 36. Par maksas par ceļu attīrīšanu no sniega ar pašvaldības traktortehniku Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā apstiprināšanu 

 37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Tupneši" Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atkārtotu atsavināšanu. pārdodot izsolē. un izsoles Noteikumu apstiprināšanu 

 38. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma "Rītausmas"-13, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, Atsavināšanu, pārdodot izsolē, un izsoles Noteikumu apstiprināšanu 

 39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Rītausmas"-1, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Liepkalnes", Seces pagastā, Aizkraukles novadā, sadalīšanai 

 41. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām Kokneses apvienības pārvaldes teritorijā 

 42. Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu ar SIA “SP Koknese”, Koknesē, Aizkraukles novadā, ar apbūves tiesībām 

 43. Par nekustamā īpašuma “Galdupes ceļš” Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

 44. Par 04.12.2019. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3 (5-4/19/3-LINI) pagarināšanu *

 45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ērgļi”, Koknesē, Aizkraukles novadā 

 46. Par transporta pakalpojumu ar asenizācijas mucu Zalves pagastā, Mazzalves pagastā, Pilskalnes pagastā, Aizkraukles novadā, apstiprināšanu 

 47. Par Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra automašīnas Audi 80 norakstīšanu un nodošanu mettālūžņos

 48. Par Neretas novada pašvaldības 2021.gada 28.jūnija lēmuma Nr.192 (protokols Nr.11., 36.p.) “Par nekustamā īpašuma “Vecozolnieki’, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu” atcelšanu 

 49. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu SIA “NERETAS GRAUDS”, Neretas pagasts, Aizkraukles novads 

 50. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu * Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads 

 51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Aizupieši”, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32660070059

 52. Par zemes gabala Mazā Rīgas iela 13, Pļaviņas, Aizkraukles novads, nomu pašvaldības vajadzībām 

 53. Par pašvaldības būves “ Ūdenstornis” ar kadastra apzīmējumu 32130011531021, Mazā Rīgas iela 1, Pļaviņas, Aizkraukles novads, jumta daļas nomu SIA “BITE Latvija” mobilās bāzes stacijas ierīkošanai 

 54. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Medeņu iela 5, Īvāni, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 55. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Medeņu iela 9, Īvāni, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 56. Par servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā Stiklinieku ielā 7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā

 57. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bencēnu Māliņi”, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu 

 58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Akāciju iela 14 un Akāciju iela 16, Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads 

 59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Riekstiņi”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads 

 60. Par traktora Kubota GL 260, valsts reģistrācijas Nr.T773ZS , atsavināšanas cenas apstiprināšanu, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu