No 2020.gada 1. janvāra Būvvaldē iesniedzamie projekta ieceres dokumenti jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā BIS www.bis.gov.lv Tā ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).

Aizkraukles novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) saņem arvien vairāk iesniegumus no personām, kuras vēlas ēkas (būves) ierakstīt zemesgrāmatā, kā arī nodot ēkas (būves) ekspluatācijā, kuras uzbūvētas pirms 1993.gada.

Būvvalde norāda, ka atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 17.pantam ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

 1. valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) vai zemes piederību 1940.gada 21.jūlijā, ja ēkas (būves) celtas līdz 1940.gada 21.jūlijam;
 2. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām (būvēm);
 3. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
 4. rakstveida darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993.gada 28.februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 5. apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992.gada 31.decembrim);
 6. tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot tiesas spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;
 7. aktu par ēku (būvju) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 8. izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 9. līgumu par ēku (būvju) iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 10. citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.

Savukārt tā paša likuma 18.pantā teikts, ka ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi pirms 1993.gada 5.aprīļa un tai nav saglabājies īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (līgums, apliecība par tiesībām uz mantojumu, akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā un tamlīdzīgi dokumenti), ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz šīs personas vārda, pamatojoties uz pašvaldības vai Valsts zemes dienesta izziņu, kurā norādīts, uz kāda tiesiska pamata šī persona ieguvusi ēkas (būves).

No iepriekš minētā secināms, ja ēka (būve), kas uzbūvēta pirms 1993.gada, nav nodota ekspluatācijā, un persona vēlas saņemt aktu par ēkas (būves) nodošanu ekspluatācijā, Būvvaldē nepieciešams iesniegt:

 1. būvprojekta autora atzinums par to, ka ēka atbilst projektam. Ja autors vairs nepraktizē, šādu atzinumu var sniegt jebkurš cits sertificēts arhitekts, kurš uzņemas pilnu atbildību par būvprojektu.
 2. Valsts zemes dienestā jāsaņem kadastrālās uzmērīšanas lieta (agrāk to sauca par inventarizācijas lietu).
 3. Svarīgs ir izpilduzmērījumu (topogrāfiskais) plāns ar pazemes komunikācijām un izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās (parāda ēku augstumu) novietnes piesaistēm. Tajā jāiezīmē visas būves, ieskaitot žogu, un citi objekti, kas atrodas uz zemesgabala, piemēram, lieli koki un celiņi.
 4. Kad nams uzbūvēts, vajadzīgs sertificēta elektriķa izsniegts elektroinstalācijas pārbaudes akts, kā arī sertificēta skursteņslauķa atzinums par dūmkanālu un ventilācijas kanālu stāvokli.
 5. Ja māja ir apkurināma, paredzēta dzīvošanai visu gadu un ir siltināta, būvvaldei jāiesniedz energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.
 6. Būvvaldei jāiesniedz atzinumi no tehnisko noteikumu izdevējiem, kā arī līgums par sadzīves atkritumu izvešanu.

Kopā ar šiem dokumentiem Būvvaldē jāiesniedz apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai, aizpildot attiecīgu veidlapu.

Ja būvniecības dokumentācija nav saglabājusies un persona vēlas nodot ēku (būvi), kas būvēta pirms 1993.gada, ekspluatācijā, būvniecības dokumentācija ir jāgatavo no jauna, taču šī ēka (būve) tiek vērtēta kā jaunbūve un tiek piemērotas visas normas, kas ir spēkā šobrīd.

Ja persona vēlas ēku (būvi) ierakstīt zemesgrāmatā, tai saistošs ir likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 17.pants, no kura secināms, ka Būvvaldes kompetencē vienīgi ir izsniegt noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā. Būvvalde atbilstoši iepriekš minētā likuma 25.pantam izdod izziņu par jaunbūves reģistrēšanu zemesgrāmatā (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) uz kuras pamata tās ierakstāmas zemesgrāmatā, savukārt tā paša likuma 18.pantā minēto izziņu, kurā norādīts, uz kāda tiesiska pamata šī persona ieguvusi ēkas (būves) izdot pašvaldība vai Valsts zemes dienests.

 

Informācija: