Par izglītības pārvaldi

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2022. gada 1. janvārī darbu uzsāka Aizkraukles novada pašvaldības iestāde “Aizkraukles novada Izglītības pārvalde”, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes darbības mērķi:

 1. Organizēt pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām.
 2. Nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu (metodisko, zinātnisko, informatīvo u.c.) izglītības iestādēm, pedagogiem, izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem.

Darbības uzdevumi:

 1. Organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Aizkraukles novada pašvaldības sasitošajiem noteikumiem, domes lēmumiem.
 2. Nodrošināt izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu, efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību.
 3. Organizēt interešu izglītības un tālākizglītības programmu izvērtēšanu un licencēšanu.
 4. Pārraudzīt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu kārtību, kādā bērni tiek reģistrēti, uzņemti un atskaitīti no pirmskolas izglītības iestādēm.
 5. Organizēt un pārraudzīt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu.
 6. Organizēt mācību priekšmetu olimpiāžu 2.(novadu) posmu, , ZPD konkursus, skates pašvaldības izglītojamajiem.
 7. Veicināt starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību bērnu tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšanā pašvaldībā.
 8. Pārraudzīt obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti.
 9. Izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus izglītības jomā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt atbildes iesniedzējiem.
 10. Nodrošināt mērķtiecīgu atbalsta sistēmu iekļaujošas izglītības nostiprināšanai, pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma pieejamību.
 11. Atbalsts profesionālās ievirzes, interešu izglītības un bērnu, jauniešu brīvā laika aktivitātēm.
 12. Racionāla un sabalansēta izglītības iestāžu tīkla nostiprināšana.