Saistošie noteikumi

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU KOPĒJAIS REĢISTRS
(Lai skatītu noteikumus, atvērt saiti).

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēs

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Par Aizkraukles novada pašvaldības aģentūras "Kokneses sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Par Aizkraukles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību

Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs

Aģentūras "Kokneses sporta centrs" nolikums

Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā

Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Aizkraukles novadā

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldībā

Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā

Par Aizkraukles novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem

Par vienreizēju pabalstu Aizkraukles novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā

Par 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2012/5 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Aizkraukles novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā

Aģentūras "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas"" nolikums