1.  Iesniegums pašvaldībai brīvā formā 
2. Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
3. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
4. Iesniegums par sakņu dārza nomu
5. Iesniegums par sakņu dārza nomas pārtraukšanu
6. Iesniegums darījumam ar zemi 
7. Iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
8. Iesniegums lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskām personām
9. Iesniegums braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai
10. Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu
11. Iesniegums koku ciršanai ārpus meža
12.
13. Iesniegums ēdināšanas pabalsta piešķiršanai
14. Pieteikums Aizkraukles novada pašvaldības rīkotajam pasākumam “Aizkraukles mazulis”
15. Iesniegums reklāmas vai izkārtnes projekta izskatīšanai un saskaņošanai
16.

Iesniegums par pakalpojumu "aprūpe mājās" piešķiršanu

17. Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinošā dokumenta saņemšanai
18. Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
19. Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinošā dokumenta saņemšanai
20. Iesniegums reklāmas vai izkārtnes projekta izskatīšanai un saskaņošanai
21.

Iesniegums_medību tiesību nomas piešķiršanai

22. Iesniegums politiski represēto personu pabalstam
23. Iesniegums komercdarbībai zvejniecībā
24. Iesniegums rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai
25. Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai
26. Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai
27. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
28.

Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Aizkraukles novada pašvaldības pilsētas vai ciema teritorijā

29. Iesniegums ikmēneša pabalsta saņemšanai audžuģimenei
30. Iesniegums par skolēna uzņemšanu 1. klasē
31. Iesniegums pabalsta saņemšanai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam