1.  Iesniegums pašvaldībai brīvā formā 
2. Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
3. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
4. Iesniegums par sakņu dārza nomu
5. Iesniegums par sakņu dārza nomas pārtraukšanu
6. Iesniegums darījumam ar zemi 
7. Iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
8. Iesniegums lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskām personām
9. Iesniegums braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai
10. Iesniegums izziņas saņemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu
11. Iesniegums koku ciršanai ārpus meža
12.
13.
14. Iesniegums ēdināšanas pabalsta piešķiršanai
15. Pieteikums Aizkraukles novada pašvaldības rīkotajam pasākumam “Aizkraukles mazulis”
16.

Iesniegums reklāmas vai izkārtnes projekta izskatīšanai un saskaņošanai

17. Iesniegums par pakalpojumu "aprūpe mājās" piešķiršanu
18. Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinošā dokumenta saņemšanai
19. Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
20. Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinošā dokumenta saņemšanai
21.

Iesniegums reklāmas vai izkārtnes projekta izskatīšanai un saskaņošanai

22. Iesniegums_medību tiesību nomas piešķiršanai
23. Iesniegums politiski represēto personu pabalstam
24. Iesniegums komercdarbībai zvejniecībā
25. Iesniegums rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai
26. Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai