Aizkraukles novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas gādā par novada iedzīvotājiem un viesiem. Pašvaldības centrs ir Aizkraukles pilsēta.

Iedzīvotāji ievēl savu pārstāvniecību – Aizkraukles novada domi. Domē ir 19 deputāti.

Domi vada pašvaldības priekšsēdētājs. Priekšsēdētājam ir divi vietnieki.

Lēmumus pieņem deputāti - sēdēs.

Jautājumus izskata un lēmumu projektus izstrādā domes ievēlētas komitejas.

Kādas komitejas darbojas domē?

 • Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja;
 • Sociālo jautājumu komiteja;
 • Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.

Komiteju izstrādātos lēmumu projektus apstiprina domes sēdēs. Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī.

Lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības un administrācija.

Par iestāžu un kapitālsabiedrību darbu atbild pašvaldības izpilddirektors. Izpilddirektoru aizvieto un par pašvaldības administrāciju atbild izpilddirektora vietnieks.

Pašvaldības funkcijas

 • organizēt komunālos pakalpojumus;
 • gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību;
 • nodrošināt sociālo palīdzību;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • sekmēt saimniecisko darbību;
 • organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Ar pašvaldību iespējams sazināties,

Pašvaldības darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no 13.00 līdz 18.00.

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.45 līdz 17.00.

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no 12.45 līdz 15.00.