Padome ir pēc iedzīvotāju un Aizkraukles novada domes iniciatīvas izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Aizkraukles novada pagastu un pilsētu iedzīvotāju interešu pārstāvību un sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos Aizkraukles novada pašvaldības darbā.

Padomes uzdevums ir nodrošināt tās darbības teritorijas iedzīvotāju interešu aizstāvību par būtiskiem jautājumiem:

  • pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
  • teritorijas un būvju uzturēšanas prasību noteikšana, ciktāl tā saistīta ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu;
  • iedzīvotājiem sniedzamais kultūras piedāvājums un iespējas piedalīties kultūras dzīvē;
  • pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšana;
  • atbalsts kultūras norisēm;
  • saimnieciskās darbības sekmēšana un atbalsta sniegšana;
  • atbalsts sporta norisēm.
iedzīvotāju padomes
iedzīvotāju padomes
iedzīvotāju padomes