Aizkraukles novada dome 2023. gada 16. martā pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.4; 4§) “Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, lemjot par jauna Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādi un apstiprinot darba uzdevumu.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir noteikt zemes izmantošanu un apbūvi. Atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz 2025. gada 31. decembrim pašvaldībām jāizstrādā jauni saistošie  noteikumi  par  teritorijas plānojumu.

Tā izstrādes mērķis ir nodrošināt vienotu prasību noteikšanu Aizkraukles novada   teritorijas izmantošanai un apbūvei, nosakot priekšnoteikumus vides kvalitātes paaugstināšanai, ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai teritorijas un citu resursu izmantošanai, mērķtiecīgai un līdzsvarotai ekonomikas attīstībai, pamatojoties  uz Aizkraukles  novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2034. gadam  noteikto  telpiskās attīstības perspektīvu, Aizkraukles novada attīstības programmā  2021.–2028. gadam noteiktos mērķus un ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Teritorijas attīstības plānošanas likumā nostiprinātos teritorijas attīstības plānošanas principus.

Teritorijas plānojumu izstrādā saskaņā ar nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Aizkraukles  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2035. gadam  noteiktajiem  uzdevumiem  un  plānoto telpiskās attīstības perspektīvu, ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī izvērtējot blakus esošo novadu – Bauskas, Jēkabpils, Ogres un Madonas novada pašvaldību plānošanas dokumentus. Tiek izvērtēts novada teritorijas esošais potenciāls, resursi un noteiktas teritorijas izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumi, tostarp prasības derīgo izrakteņu ieguves vietu izveidei.

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Aizkraukles  novada  pašvaldības Attīstības nodaļas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Didzis Grundulis.

Ar šobrīd spēkā esošajiem bijušo Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas un Skrīveru novadu teritorijas plānojumiem var iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnē un “GeoLatvija.lv” platformā.

Aktuālā informācija par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, sabiedrības līdzdalības iespējām un plānošanas dokumentiem būs pieejama Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība – Attīstība – Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrāde, kā arī “GeoLatvija.lv” platformā (teritorijas attīstības plānošana).

Lēmums "Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu"