Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī par vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei.

Aizkraukles novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdei jāpiesakās iepriekš zvanot pa tālruni +371 26499055.

Pēc individuāla iepriekšēja pieraksta notiek izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē, Aizkrauklē, Lācplēša ielā 1, 42. kabinetā.

Komisijas speciālisti savas kompetences ietvaros veic izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, iesaka piemērotu izglītības programmu.