Domes sēžu lēmumi, protokoli un audio ieraksti 

  Saskaņā ar Aizkraukles novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums”, Aizkraukles novada domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmās un/vai trešās nedēļas ceturtdienā plkst.10.00, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101. Ja kārtējās domes sēdes noteiktais norises laiks iekrīt svētku dienā, tad tā var tikt pārcelta uz citu darba dienu.

  Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, sēžu zālē ir atļauta.
  Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) šādos gadījumos:

  • ja valstī vai novada teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija;
  • valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus;
  • domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā.