Sēdes protokols

Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
30  
31  
32  
33 Par izmaiņām Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas sastāvā  
34 Par Neretas apvienības pārvaldes pabalstu piešķiršanu  
35 Par iekļaušanu īres Bebrulejas iela 5 – 6, Pļaviņas, Aizkraukles novads, līgumā AI  
36 Par RM reģistrēšanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu maiņas rindā  
37 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu LB  
38 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu DB  
39 Par RS reģistrēšanu  pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējās kārtas rindā  
40 Par DM reģistrēšanu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējās kārtas rindā  
41  
42  
43  
44  
45 Par VV iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā  
46 Par pašvaldības dzīvokļa Jaunceltnes ielā 27-4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu  
47 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaunceltnes ielā 41-59,  Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
48 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Gaismas ielā 2-8,  Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
49 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Spīdolas ielā 13-20,  Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
50
51 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar AV  
52 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar MD  
53 Par pašvaldības zemes iznomāšanu GO  
54 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu OČ  
55 Par nekustamā  īpašuma “Sirmēni”, Aizkraukles pagastā, sadalīšanu  
56  
57 Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu AĶ  
58
59  
60
61 Par Aizkraukles novada domes Iepirkumu komisijas ievēlēšanu  
62 Par Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu  
63