Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

119

1

120

2

121

3

122

4

Par Aizkraukles novada saistošo noteikumu Nr.2022/..."Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.2022/9

123

5

124

6

Par Aizkraukles novada domes 2022.gada 20.janvāra lēmuma Nr.1 (protokols Nr.1, 1.p.) atcelšanu

 

125

7

Par Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

Nolikums Nr.2022/9

126

8

 

127

9

128

10

 

129

11

130

12

 

131

13

Par Neretas bibliotēkas vadītāja iecelšanu

 

132

14

133

15

134

16

135

17

136

18

 

137

19

 

138

20

139

21

Par finansiālu atbalstu biedrības "Daugavas abi krasti" projekta pieteikumam

 

140

22

Par finansiālu atbalstu Aizkraukles pensionāru biedrības projekta pieteikumam

 

141

23

Par Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas nolikuma grozījumiem

142

24

 

143

25

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Klīves 1, Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā, izsoles atcelšanu

 

144

26

145

27

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Neretas muiža”, Neretas pag., Aizkraukles nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100005

 

146

28

 

147

29

 

148

30

 

149

31

 

150

32

 

151

33

 

152

34

 

153

35

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Dzirnavas–**, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads

 

154

36

 

155

37

 

156

38

 

157

39

Par Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā esošo autoceļu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu

 

158

40

 

159

41

 

160

42

 

161

43

162

44

 

163

45

Par Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu nodibinājumā "Kokneses fonds"

 

164

46

 

165

47

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Svampēni” Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā

 

166

48

Noteikumi Nr.2022/11

 

167

49

 

168

50

 

169

51

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Modrēniem”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, atsavināšanu pārdodot izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2022/11

170

52

Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu medību iecirknim “RASAS”

 

171

53

 

172

54

 

173

55

 

174

56

175

 

57

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 8, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu

Noteikumi Nr.2022/13

176

58

 

177

59

 

178

60

 

179

61

Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu

Saistošie noteikumi Nr.2022/5

180

62

 

181

63

 

182

64