2022. gada 21. aprīļa domes sēdes darba kārtība

Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
191 1 Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES SILTUMS” valdes locekļa ziņojums par 2021.gada darbu  
192 2 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” valdes locekļa ziņojums par 2021.gada darbu  
193 3 Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAUMA A” valdes locekļa ziņojums par 2021.gada darbu  
194 4 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes locekļa ziņojums par 2021.gada darbu  
195 5 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekles ziņojums par 2021.gada darbu  
196 6  
197 7 Aizkraukles novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles ūdens” valdes locekles ziņojums par 2021.gada darbu  
198 8 Par Aizkraukles novada domes 2015.gada 30.septembra lēmuma Nr.169 (protokols Nr.10, 2.§) par rēķinu apkalpošanas izmaksām SIA “Aizkraukles ūdens” atcelšanu  
199 9 Par saistošo noteikumu Nr.2022/__ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2021/15 “Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm”” apstiprināšanu  
200 10 Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Aizkraukles novadā” apstiprināšanu  
201 11 Par saistošo noteikumu "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā" apstiprināšanu  
202 12
203 13 Par Aizkraukles novada domes Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu  
204 14 Par Aizkraukles novada domes Ētikas komisijas ievēlēšanu  
205 15 Par Aizkraukles novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai izveidi  
206 16 Par Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu  
207 17  
208 18 Par Sociālās aprūpes centra “NERETA” amatu saraksta apstiprināšanu  
209 19 Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu *  
273 20 Par finansiālu atbalstu skolēnu sadraudzības projektam “Izaicini.lv”  
210 21 Par Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu  
211 22 Par 05.03.2013. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-315 pagarināšanu SIA ‘’SENSO’’  
212 23 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Bēteri”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
213 24 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Noliktava”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
  25 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Lāčplēša ielā **-**, Aizkraukle, Aizkraukles novads  
  26 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Lāčplēša iela **-**, Aizkraukle, Aizkraukles novads  
214 27  
215 28 Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Aizkrauklē, Aizkraukles novadā  
216 29 Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai Jaunjelgava, Aizkraukles novads  
217 30 Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads  
218 31 Par personas iesnieguma izskatīšanu dzīvojamās telpas maiņai Daudzeva, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads  
219 32 Par 01.06.2021. noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-51 pārslēgšanu ar personu.  
220 33  
221 34  
222 35 Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai "********"-*, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads  
223 36 Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai "*********"-*, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads  
224 37  
225 38 Par pašvaldības dzīvokļa Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3-35, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu  
226 39 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Mičūnu Stūri’’, Pilskalnes pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32740020023 sadalīšanai  
227 40 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ‘’Ozoliņi’’, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32700100073 sadalīšanai  
228 41 Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-243, Aizkrauklē  
229 42 Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Nomales iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles novads novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
230 43 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Enerģētiķu iela 27 Aizkraukle, Aizkraukles novadā, atsavināšanu  
231 44 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  
232 45 Par nekustamā īpašuma "Stūrāni", Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu izsolē un izsoles Noteikumu apstiprināšanu  
233 46 Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"-1, Sunākstes pagastā atsavināšanu izsolē, izsoles noteikumu apstiprināšanu  
234 47 Par dzīvokļa īpašuma "Bērzi"-11, Sunākstes pagastā, nodošanu atsavināšanai pārdodot izsolē, izsoles noteikumu apstiprināšanu  
235 48  
236 49 Par nekustamā īpašuma "Lejas Vērdiņi", Seces pagastā, atsavināšanas uzsākšanu  
237 50  
238 51 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu "Grāvkalēji", 'Puķes", "Puķes 1", "Puķes 2" robežu pārkārtošanai Sērenes pagastā , Aizkraukles novadā  
239 52 Par starpgabala statusa piešķiršanu nekustamā īpašuma "Santas" zemes vienībai Seces pagastā, Aizkraukles novadā  
240 53 Par Kokneses apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu  
241 54 Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekštelpu vides uzlabošanas pasākumi" īstenošanai  
242 55 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Aizkraukles novada V. Daniļevičas individuālajam uzņēmumam Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā  
243 56 Par pašvaldības zemes iznomāšanu personai Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā  
244 57 Par pašvaldības zemes iznomāšanu personai Iršu pagastā, Aizkraukles novadā  
245 58
246 59
247 60
248 61
249 62
250 63 Par Pļaviņu apvienības teritorijā esošo ceļu un ielu vai to posmu ikdienas uzturēšanas klašu sarakstu apstiprināšanu  
251 64 Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 323 001 0286, (Mazā Rīgas iela) Pļaviņas, Aizkraukles novads  
252 65 Par patapinājuma līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”  
253 66 Par meža atjaunošanas darbiem pašvaldības nekustamajā īpašumā “Mailes 98”, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā  
254 67
255 68 Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa iela 72-20, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu  
256 69 Par nekustamā īpašuma Zirņu iela 12, Pļaviņas, Aizkraukles novads atsavināšanas uzsākšanu  
257 70
258 71 Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam Daugavas ielā 74-3, Pļaviņas, Aizkraukles nov.  
259 72 Par saistību izpildi īpašumam Odzienas iela 5-4, Pļaviņas, Aizkraukles novads un nostiprinājuma lūguma izsniegšanu  
260 73 Par saistību izpildi īpašumam Lielā iela 34-1, Pļaviņas, Aizkraukles novads un nostiprinājuma lūguma izsniegšanu  
261 74
262 75
263 76
264 77 Par nekustamā īpašuma Zaļās zemes iela 6, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov. atsavināšanas uzsākšanu  
265 78 Par Aizkraukles novada pašvaldības Sērenes pagasta pakalpojumu centra maksas cenrāža apstiprināšanu
266 79
267 80
268 81 Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Elkšņu mežs”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
269 82 Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Silzemnieki”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
270 83 Par atļaujas izsniegšanu SIA “STARTEX BALTIC”  
271 84
272 85
  86 Pašvaldības izpilddirektora ziņojums