No 2022.gada 1.janvāra stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.2021/21 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, aktualizēšana un uzturēšana. Noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām, ja tie satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju.
No 2022.gada 1.janvāra visā Aizkraukles novada teritorijā ADTI datus uztur SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”.
Informācija: SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”, e-pasts: info@geotelpa.lv, tālrunis: +371 27024516.

Saistošie noteikumi Nr.2021/21 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles novadā” vietnē likumi.lv