Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2024. gada 9. februārim plkst. 12.00

ID Nr. ANP-2024/4

Informācija par pasūtītāju

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Juridiskā adrese

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Kontaktpersona par Cenu aptaujas priekšmetu

Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Juridiskās nodaļas Vecākais iepirkumu speciālists Guntis Bāgants, mob.tālr. +371 25634319, e-pasts: guntis.bagants@aizkraukle.lv 

Piesaistītais apdrošināšanas brokeris

Apdrošināšanas brokeru sabiedrības SIA “EURORISK” personu apdrošināšanas projektu vadītāja Agita Opmane, mob.tālr. +371 22002299, e-pasts: agita.opmane@eurorisk.lv

E-pasta adrese

dome@aizkraukle.lv

Priekšmets

 • Tirgus cenu aptaujas priekšmets ir nelaimes gadījumu apdrošināšana. Apdrošinātās personas ir Aizkraukles novada pašvaldības darbinieki, bez vecuma ierobežojuma.
 • Prognozējamais apdrošināmo personu skaits: 64 (sešdesmit četri). Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt un palielināt apdrošināmo personu skaitu. Apdrošināmo personu skaitu precizē līguma slēgšanas brīdī.
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir spēkā 24 stundas diennaktī visā pasaulē.
 • Negadījumu skaits apdrošināšanas līguma darbības laikā ir neierobežots.

Prasības

 • Pretendentam jānodrošina vienāds segums visiem darbiniekiem.
 • Pretendentam jāiekļauj segumā paaugstināts riska darbs.
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma darbības laiks – 12 mēneši 01.03.2024. līdz  29.02.2025.
 • Pretendents iesniedz piedāvājumu pakalpojumiem, kura apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 20.00 EUR (divdesmit euro un nule centi) gadā vienai personai.
 • Pretendentam jānodrošina visā apdrošināšanas perioda laikā iespēja Pasūtītājam veikt izmaiņas apdrošināto personu sarakstā gan iekļaujot tajā jaunos darbiniekus, gan izslēdzot no saraksta darbiniekus, ar kuriem tiek pārtrauktas darba līgumattiecības. Izmaiņu veikšana jānodrošina vairākas reizes viena mēneša laikā:
  •  Iekļaujot jaunus darbiniekus vai izslēdzot darbiniekus no apdrošināto personu saraksta, prēmijas aprēķins tiek veikts proporcionāli atlikušajam dienu skaitam. Izslēdzot darbiniekus no apdrošināto personu saraksta, netiek ņemti vērā administratīvie izdevumi un izmaksātās atlīdzības.
  • Izmaiņa personu sarakstā tiek veiktas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska iesnieguma saņemšanas elektroniski.
 • Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa vai informācija par atlīdzības izmaksas atteikumu tiek sniegta ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no atlīdzības pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
 • Atlīdzības pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu Apdrošinātais ir tiesīgs pieteikt nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams visa polises perioda laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc polises darbības perioda beigām.
 • Apdrošinātie riski, minimālās apdrošinājuma summas:
  • Nāves risks – atlīdzība tiek izmaksāta, ja 1 (viena) gada laikā pēc nelaimes gadījuma, kas noticis apdrošināšanas līguma darbības laikā, iestājas Apdrošinātā nāve. Atlīdzība tiek izmaksāta 100% apmērā apdrošinājuma summas. Apdrošinājuma summa vienai personai ne mazāka kā 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).
  • Neatgriezenisks sakropļojums/invaliditāte – atlīdzība tiek izmaksāta, ja 1 (viena) gada laikā pēc nelaimes gadījuma, kas noticis apdrošināšanas līguma darbības laikā, Apdrošinātajam tiek diagnosticēts neatgriezenisks sakropļojums vai piešķirta invaliditātes grupa. Atlīdzības apmērs tiek noteikts saskaņā ar Pretendenta piedāvāto atlīdzības tabulu. Apdrošinājuma summa vienai personai ne mazāka kā 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).
  • Kaulu lūzumi, traumas, apdegumi, apsaldējumi – atlīdzības apmērs tiek noteikts saskaņā ar Pretendenta piedāvāto atlīdzības tabulu. Apdrošinājuma summa vienai personai ne mazāka kā 4 000.00 EUR (četri tūkstoši euro un nule centi)
  • Medicīniskie izdevumi – ar nelaimes gadījumu saistītie medicīniskie izdevumi. Apdrošinājuma summa vienai personai ne mazāka kā 500.00 EUR (pieci simti euro un nule centi).
 • Apdrošināšanas prēmijas apmaksu Pasūtītājs veic vienā maksājumā, pārskaitot to uz Pretendenta norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
 • Apdrošinātājs samaksā atlīdzību SIA "EURORISK", reģistrācijas Nr. 40003847886 par apdrošināšanas brokera pakalpojumiem, kas ir iekļauta Līgumcenā, un tā sastāda 12% no apdrošināšanas prēmijas apmēra. Norēķinu kārtība starp apdrošināšanas brokeri un apdrošinātāju ir noteikta noslēgtajā sadarbības līgumā starp apdrošināšanas brokeri un apdrošinātāju.

Nr.

p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Atsauce

Maksimālais punktu skaits

1.

Cena – apdrošināšanas prēmija vienai personai gadā

Maksimālais punktu skaits (40) tiek piešķirts Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko apdrošināšanas prēmiju vienai personai gadā. Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes principu, punktu skaitu aprēķinot pēc formulas:

P = Czem/Cver x 40, kur:

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata;

Czem – zemākā piedāvātā apdrošināšanas prēmija vienai personai gadā;

Cver – vērtējamā piedāvātā apdrošināšanas prēmija vienai personai gadā;

40 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

Finanšu piedāvājums

40

2.

Piedāvājuma kvalitātes vērtējumsapdrošinājuma summu palielinājums (iespējamais punktu skaits no 0-60)

2.1.

Kaulu lūzumu, traumu, apdegumu un apsaldējumu riska minimālās apdrošinājuma summas palielinājums:

Papildu 10 punkti tiek piešķirti palielinot apdrošinājuma summu par 500.00 EUR.

Ja apdrošinājuma summa ir 4 000.00 EUR, Pretendents saņem 0 punktus.

Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 40 punkti.

Tehniskā piedāvājuma 2.3.punkts

40

2.2.

Neatgriezeniska sakropļojuma/invaliditātes riska minimālās apdrošinājuma summas palielinājums:

Papildus 5 punkti tiek piešķirti palielinot apdrošinājuma summu par 1 000.00 EUR.

Ja apdrošinājuma summa ir 10 000.00 EUR, Pretendents saņem 0 punktus.

Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punkti.

Tehniskā piedāvājuma 2.2.punkts

10

2.3.

Nāves riska minimālās apdrošinājuma summas palielinājums:

Papildus 5 punkti tiek piešķirti palielinot apdrošinājuma summu par 1 000.00 EUR.

Ja apdrošinājuma summa ir 10 000.00 EUR, Pretendents saņem 0 punktus.

Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punkti.

Tehniskā piedāvājuma 2.1.punkts

10

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits

 

 

100

 

 • Kritēriju novērtēšanu veic, aizpildot vērtēšanas tabulu, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās atbilstoši Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtībā noteiktajai metodikai. Rezultātā katram kritērijam tiek aprēķināta vidējā aritmētiskā vērtība.
 • Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
 • Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds punktu skaits, par uzvarētāju atzīst piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā - Cena.

Iesniedzamie dokumenti

Piedāvājumu (elektroniski parakstīts E-Doc vai ieskenēts parakstīts piedāvājums) iesniedz nosūtot to uz e-­pastu guntis.bagants@aizkraukle.lv un agita.opmane@eurorisk.lv (liekot cc).

Tirgus cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 9. februārim plkst. 12.00.