projekta Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" ietvaros
ID.Nr. ANP-2023/13
Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 23. martam plkst. 15.00

Pasūtītājs

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Kontaktpersona

Projekta vadītāja Iluta Groza

Kontaktinformācija

iluta.groza@aizkraukle.lv ,

+371 28302224

Tirgus izpētes metode 

Publicēt instrukciju Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv  sadaļā “Pašvaldība” – Cenu aptaujas

+

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

+

Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra noteikumiem Nr.2022/70 “Iepirkumu organizēšanas kārtības Aizkraukles novada pašvaldībā”.

Iepirkuma priekšmets

sniegt arheoloģiskās izpētes pakalpojumu, nodot arheoloģiskās izpētes ziņojumu un veikt nepieciešamos skaņojumus saņemšana – turpmāk Pakalpojums.

Izpētes mērķis un nosacījumi

 1. Izpētes mērķis ir veikt arheoloģisko izpēti būvniecības objektam “Sabiedriskās tualetes ierīkošana un inženiertīklu izbūve pie Kokneses estrādes, Koknesē, Aizkraukles novadā”, kas atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta (valsts aizsardzības Nr. 118) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Kokneses pilsdrupas (valsts aizsardzības Nr. 6160) aizsardzības zonās.
 2. Arheoloģiskās uzraudzības darbu apjoms – zemes rakšanas darbu (pazemes komunikāciju izbūves) un teritorijas labiekārtojuma darbu laikā, skatīt.1.attēlu.
 3. Darba laikā veikt visas nepieciešamās fiksācijas – notiekošo darbu un atklājumu aprakstu, slāņu, profilu, objektu un atradumu (apraksts, skices, fotogrāfijas) dokumentāciju.
 4. Darba laikā iegūtās senlietas u.c. atradumus nodot Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejam “Kalna Ziedi”.

Objekta nosaukums un atrašanās vieta

Pasūtītāja būvniecības objekts “Sabiedriskās tualetes ierīkošana un inženiertīklu izbūve pie Kokneses estrādes, Koknesē, Aizkraukles novadā”, kas atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta (valsts aizsardzības Nr. 118) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Kokneses pilsdrupas (valsts aizsardzības Nr. 6160) aizsardzības zonās, saskaņā ar grafisko karti  - izpētes teritoriju zemāk.

 

Pakalpojumu izpildes termiņš: 3 (trīs) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023. gada 23. marts plkst. 15.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un veids

 • Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu: iluta.groza@aizkraukle.lv līdz iepriekšminētajam termiņam norādīt Cenu aptaujas nosaukumu un Identifikācijas numuru.
 • Prasības piedāvājumu noformēšanai, ja piedāvājumu iesūta elektroniski vienkāršā e-pasta sūtījumā: 
 • Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītiem;
 • Ieskenētus piedāvājuma dokumentus, kā pielikumu pievieno e-pasta sūtījumam;
 • Visiem dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kurš

iesniedzis aizpildītus un parakstītus visus nepieciešamos dokumentus:

 • Finanšu piedāvājumu (1.pielikums);
 • Pieredzes apliecinājums brīvā formā vai pozitīva atsauksme par viena līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu pēdējā kalendārā gada laikā.
 • piedāvājis zemāko cenu. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi. Cena līguma izpildes laikā ir nemanīga.

Apmaksas kārtība

Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un atbilstoša rēķina saņemšanas.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšana

 • Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
 • Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.
 • Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi, par ko pārliecināsies, lūdzot iesniegt papildus informāciju.

Prasības pretendentiem

Iepirkumā drīkst piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta LR Komercreģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un kurai ir tiesības veikt cenu aptaujā minētos darbus. Informāciju pasūtītājs var pārbaudīt LR Uzņēmumu reģistra vietnē http://www.ur.gov.lv/

Iesniedzamie dokumenti parakstīti vai noformēti e-dokumenta formā

Nodevums

Nodevums (Arheoloģiskās izpētes ziņojums) iesniedzam Pasūtītājam 2 (divos) papīra eksemplāros un vienā elektroniskā eksemplārā, iesūtīta uz e-pastu – iluta.groza@aizkraukle.lv